Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Crown Energy: Delårsrapport, Januari-september 2016

Tredje kvartalet – juli-september 2016

* Ingen omsättning redovisas.
* Rörelseresultatet uppgick till -1 907 (-1 975) TSEK, vilka främst består i
personal- och övriga externa kostnader.
* Resultatet efter skatt uppgick till -1 283 (-2 418) TSEK, motsvarande -0,01
(-0,04) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
* Investeringar i prospekterings-och utvärderingstillgångar uppgick till 262
(2 491) TSEK.

Delårsperioden – januari-september 2016

* Ingen omsättning redovisas.
* Rörelseresultatet uppgick till -6 253 (-6 283) TSEK, vilka främst består i
personal- och övriga externa kostnader.
* Resultatet efter skatt uppgick till -632 (-11 844) TSEK, motsvarande -0,01
(-0,29) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
* Investeringar i prospekterings-och utvärderingstillgångar uppgick till 2
737 (7 891) TSEK.

Viktiga händelser under kvartalet

* Under kvartalet fokuserade Crown Energy sitt arbete på slutförandet av den
riktade emissionen till Cement Fund SCSp.
* Den 7 juli offentliggjordes Crown Energys senaste resursrapport över
Bolagets tillgångar. Rapporten upprättades med anledning av den riktade
emissionen.
* Den 15 juli 2016 godkände Finansinspektionen det prospekt som upprättats
med anledning av den riktade emissionen. I och med detta godkännande, kunde
31 500 000 aktier tas upp till handel på NGM Equity samt levereras till
Cement Fund kort därefter. Därmed blev Cement Fund Crown Energys största
ägare.

Ord från VD

Bästa aktieägare och investerare

Det är mycket spännande tider för Crown Energy. I och med att vi nu ingått
avtal om förvärv av ett servicebolag inom oljeindustrin så breddar vi vår
verksamhet att omfatta både prospektering och service med betydande löpande
kassaflöden. Detta har varit ägares, styrelsens och ledningens strategi sedan
över ett års tid. I och med denna affär har vi lyckats att utverka denna
strategi och vi kommer i och med detta vara ett välfinansierat och lönsamt
bolag med mycket intressanta tillgångar med stark tillväxtpotential och med
en diversifierad riskprofil. Detta tror vi kommer att vara mycket attraktivt
för aktieägare och marknaden framöver.

Under tredje kvartalet hann vi med att offentliggöra prospekt för den riktade
emissionen som innebar att Cement Fund kom in i Bolaget och tillförde ett
välbehövligt kapitaltillskott. Vi påbörjade sedermera arbetet som nu i
november resulterat i förvärvsavtalet av ESI Group. Efter rapportperioden har
även utfarmningsaffären av Block 2B i Sydafrika slutförts och vi är därmed
formellt partners med Africa Energy och vi ser fram emot detta samarbete och
kommande aktiviteter i denna licens.

Den förvärvade verksamhetens affärsidé består i att utveckla och erbjuda
specialanpassade lösningar avseende bostäder och kontor samt övriga
kringtjänster till företag främst inom olje- och gasindustrin. Deras process
innefattar allt från projektering och byggnation till förvaltning och andra
mervärdesskapande tjänster, som exempelvis säkerhet, transport,
telekommunikation, catering och rekreations-anläggningar. Kunderna är några
av världens ledande olje- och gasbolag, är ett servicebolag inom olje- och
gasindustrin.

I och med affären får Bolaget också in entreprenören Yoav Ben-Eli i
verksamheten och som störste ägare via sitt bolag YBE Ventures Ltd, en stark
karaktär som byggt upp ESI Group till en välskött verksamhet med stabila
kassaflöden.

Crown Energy kommer efter förvärvet att bestå av två affärsområden – Energy
och Property Development and Services. Förvärvet gör Crown Energy till en
större aktör inom olje- och gasindustrin och skapar samtidigt stor
tillväxtpotential för de båda affärsområdena genom expansion på befintliga
och nya marknader.

Nu ser vi fram emot en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 12
december för att besluta om emission av de aktier som ställs som betalning
för förvärvet. Efter det fortsätter arbetet med att slutföra affären, vilket
vi planerar kommer att ske i slutet av första eller under andra kvartalet
2017. Vi kommer att informera löpande om utvecklingen kring detta.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

Vi får in ett välskött bolag som är lönsamt och har stor tillväxtpotential.
Det starka kassaflödet ökar också våra möjligheter att utveckla befintlig
verksamhet i Crown Energy då slutmarknaden i prospekteringsverksamheten och i
fastighetsserviceverksamheten i mångt och mycket består av samma bolag och
kunder, dvs. olje- och gasindustrin. Som ett större gemensamt bolag ser vi
nya möjligheter att förverkliga framtida affärer inom båda affärsområden

Framtidsutsikter

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och stabilare grund att
står på. I och med samgåendet med ESI Group kan vi åtnjuta spännande
kontakter inom oljeindustrin och framtida kassaflöden är planerade att borga
för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Kapital och
organisation är anpassat för en spännande fortsättning i utvecklingsarbetet
för Crown Energy.

En viktig del i att införliva ESI Group i ett noterat bolag i Europa är att
skapa större tillgång till den internationella kapitalmarknaden, vilket är
viktigt för att verksamheten ska kunna växa ännu snabbare och för vidare
expansion.

Vi kan nu fortsätta att aktivt arbeta med våra tillgångar och samtidigt stå
starka då nya affärer uppstår framöver. Det borgar för en ljus framtid för
Bolaget.

Finansiering

I och med emissionen av aktier och warranter till Cement Fund tidigare i år så
har Bolaget ett fortsatt adekvat rörelse- och investeringskapital för
fortsättningen.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar
och därmed skapa värden för Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell

VD Crown Energy AB (publ)

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom
nedanstående kontaktpersons försorg den 11 november 2016 kl. 8:30 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver
prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras
till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och
produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.