Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Crown Energy: Kommuniké från årsstämma i Crown Energy AB den 4 maj 2016

Årsstämman 2016 i Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”)
hölls idag den 4 maj 2016 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Crown
Energy samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att
tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat,
totalt 146 866 804 kr, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Nyemission av högst 31 500 000 units

Årsstämman beslutade om emission av 31 500 000 units, varvid varje unit består
av en (1) aktie och (1) en teckningsoption. Teckningskursen för varje unit
uppgår till 2 kronor (motsvarande 2 kronor per aktie), totalt 63 000 000
kronor om samtliga units tecknas. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny
aktie Bolaget till en teckningskurs om 2 kronor. Teckning av ny aktie genom
utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från och med den 24 maj
2016 till och med den 24 maj 2018. Genom emissionen av aktier ökar Bolagets
aktiekapital med högst 926 086,357212 kronor och antalet aktier med högst 31
500 000 aktier. Vid utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar Bolagets
aktiekapital med ytterligare högst 926 086,357212 kronor och antalet aktier
med ytterligare högst 31 500 000 aktier. Unitsen emitterades till Cement Fund
(Société en Commandite Spéciale).

Val av styrelse samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan
styrelsesuppleanter.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle
utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till
övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Nick Johnson och Alan Simonian. Jean Benaim
och Pierre-Emmanuel Weil valdes som nya styrelseledamöter. Pierre-Emmanuel
Weil valdes som ny styrelseordförande. Andreas Forssell avböjde omval och
lämnar styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa samma
riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2015.

Stockholm i maj 2016

Crown Energy AB (publ)

Styrelsen

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl.
12:45.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver
prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras
till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och
produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.