Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

CTT Systems: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) (ORG. NR: 556430-7741) kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 17.00 i bolagets
lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear AB (tidigare VPC
Värdepapperscentralen), förda aktieboken senast fredagen den 9 maj
2014.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB,
Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per
telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ctt.se .

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den 12 maj 2014.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och
telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit
förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av
Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos
förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 9
maj 2014.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD har ordet
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8. a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning.

b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal
suppleanter.

b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.

13. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Förslag till beslut avseende valberedning

15. Förslag till beslut om möjlighet att fakturera styrelsearvode från
eget bolag

16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller
bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 391 438 st.
Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns
från den 15 april 2014 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se
samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på
handlingar sänds till de aktieägare som så begär det.

Från den 23 april 2014 finns även årsredovisning för räkenskapsåret
2013 tillgänglig på bolagets hemsida. Till registrerad aktieägare som
ej avböjt leverans kommer årsredovisning att distribueras per post
snarast därefter.

Nyköping i april 2014

Styrelsen

Valberedning och styrelsens förslag med underlag till

CTT Systems AB Årsstämma den 15 maj 2014.

Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Johan Lundsgård som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

a. Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av 5 ledamöter
och inga suppleanter.

b. Valberedniingen föreslår fastställande av 1 revisor och inga
revisorssuppleanter.

Punkt 10 Förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår en oförändrad arvodering av styrelsen med 125
Tkr till ordförande och 100 Tkr/ledamot således en minskning till
totalt 525 Tkr, samt en oförändrad arvodering av revisorerna dvs.
löpande räkning.

Punkt 11 Förslag till val av styrelse

Anders Helmner och Björn Rönnqvist har båda avböjt omval till
styrelsen varför valberedningen har haft till uppgift att finna en ny
ledamot. Valberedningen anser att den till nyval föreslagna
kandidaten väl tillgodoser behovet av förnyelse och att styrelsens
sammansättning med dennes kompetens väl möter de erfarenhets- och
kompetenskrav som ställs med hänsyn till bolagets verksamhet och det
utvecklingsskede bolaget befinner sig i.

Valberedningen föreslår omval av:
Johan Lundsgård, Henrik Ossborn, Tomas Torlöf och Annika Dalsvall

samt nyval av:

Mats Lundin

Född 1959, Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska
Högskola. Vice President, Supply Chain, PartnerTech AB. Äger 0st
aktier i CTT. Mångårig erfarenhet inom Inköp och Supply med ledande
befattningar inom fordons- och telekomindustrin.

Valberedningen föreslår nyval av Tomas Torlöf till styrelsens
ordförande.

Punkt 12 Förslag till val av revisorer

Valberedningen förslår val av Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets
revisonsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en
period om 1 år.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för ledande befattningshavare
är att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera och behålla
kvalificerad kompetens för CTT. Generellt erbjuder inte CTT några
förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en
grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga
förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i
ledningsgruppen samt dotterbolags VD.

Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras
huvudsakligen på koncernens och dotterbolagens resultat.
Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla pension
vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda
pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För
övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla,
antingen via ITP-planen eller genom individuella
tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD i CTT och i CTTs dotterbolag har avtal vilka medger avgångsvederlag
om befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran.
Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår för VD i CTT
Moderbolaget till 2 årslöner och för VD i dotterbolag till 1 årslön.
För övriga ledande befattningshavare gäller avtalsenliga villkor.
Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna
riktlinjer om det finns särskilda skäl för detta.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta en
valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför
kommande bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets
utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan
äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare
avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den
därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga
bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte
består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som
möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen
utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande
skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens
ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna
ovan.

Punkt 15 Förslag till beslut om möjlighet att fakturera styrelsearvode
från eget bolag

Valberedningen föreslår stämman att besluta att styrelseledamot skall
beredas möjlighet att fakturera styrelsearvode genom eget bolag.
Upplysningsskyldighet gentemot CTT föreligger om ledamot innehar
färre än 3 uppdrag. Styrelseledamots eller ledamots närståendes
ägande får ej föreligga i bolaget. I det läget skatteverket anser att
ersättningen skall utgöra lön så ska styrelseledamoten betala de
skatter mm vilket CTT i den då uppkomna situationen belastas med. Det
fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för CTT
uppnås.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april
2014 kl 10:30 (CET).

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post:
torbjorn.johansson@ctt.se

Eller

Mikael Brate, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. Mobil. 073-655 54 12 eller E-post:
mikael.brate@ctt.se

Besök även: www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard
eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system
installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års
driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew
Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar
numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för
eftermontering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ctt-systems/r/kallelse-till-arsstamma-i-ctt-sy...
http://mb.cision.com/Main/454/9568753/233034.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.