Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Curando: Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed
till årsstämma fredagen den 29 maj 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway,
Scheelevägen 27, i Lund.

Information med anledning av Covid-19

För att minimera smittspridning kommer vissa förändringar avseende
genomförandet av årsstämman att göras.

Ingen förtäring kommer att serveras. Planerade anföranden kommer att
begränsas till ett minimum. Antalet deltagande ledande
befattningshavare och styrelseledamöter kommer att begränsas. Inga
informella möten kommer att ske i anslutning till årsstämman. Ingen
allmän frågestund kommer att hållas. VD:s anförande kommer att
förinspelas och läggas på hemsidan efter stämman. Bolaget vill
påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman,
utan istället utnyttja möjligheten att representeras via ombud.
Fullmaktsformulär finns att ladda ner på Curando Nordic AB:s
webbplats. Åtgärderna vidtas för att årsstämman ska hållas så säker,
kort och effektivt som möjligt.

Curando Nordic AB följer utvecklingen kring Covid-19 och uppdaterar
vid behov försiktighetsåtgärderna i samband med årsstämman på
webbplatsen www.curandonordic.se.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 23 maj 2020; och

· anmäla sig till bolaget senast samma dag skriftligen till Curando
Nordic AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan
också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post
info@curando.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
lördagen den 23 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
(www.curandonordic.se) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10.Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om 138 568 kronor överförs i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 8)

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Algora AB, Seagles AB, Turn Around AS,
Progression Brage Finans AS samt Semmy Rülf ("Förslagsställarna") som
tillsammans innehar cirka 54 procent av aktierna och rösterna i
bolaget förslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant,
utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Förslagsställarna föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2020.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller
revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Förslagsställarna föreslår omval av Lars Lidgren, Polo Looser, Fredrik
Thafvelin, Semmy Rülf och Petter Øygarden som ordinarie ledamöter.
Förslagsställarna föreslår vidare omval av Lars Lidgren som
styrelseordförande.

Styrelsen föreslår nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som
har meddelat att meddelat att Lisa Albertsson kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av
aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan
villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om
nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att
anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv
av rörelse-tillgångar samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet
ska sammanlagt uppgå till högst 8 168 000 stycken, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 15 procent.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att förslagen biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag
enligt punkt 11 finns tillgängliga på bolagets kontor, Ideon Gateway,
Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats
(www.curandonordic.se) senast 3 veckor innan stämman samt skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av
handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 54 453 338 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Lund i april 2020
Curando Nordic AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information se www.curandonordic.se eller kontakta VD
Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 - 43 24 10,
johan.tinnerholm@curando.se.

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth
Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463
83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett
"Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens
inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt:
mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik
och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB
(559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik
Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/curando/r/kallelse-till-arsstamma-i-curando-n...
https://mb.cision.com/Main/14897/3098863/1237763.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.