Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

CVC Capital Partners: Erbjudandehandling avseende Quimpers kontantbud till aktieägarna i Ahlsell offentliggjord

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste
genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och
möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
publicerats på Quimpers webbplats, www.quimperbidco.com. Aktieägare i
USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till
aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Den 11 december 2018 offentliggjorde Quimper AB (ett bolag som CVC
Fonder indirekt har, eller kommer att, investera i) ("Quimper") [1],
ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ)
("Ahlsell" eller "Bolaget") att sälja samtliga deras aktier i Ahlsell
till Quimper ("Erbjudandet").

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Quimpers webbplats
(www.quimperbidco.com) och Carnegie Investment Banks webbplats
(www.carnegie.se) samt kommer finnas tillgänglig på
Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) på svenska. På de två
förstnämnda webbplatserna är även Erbjudandets anmälningssedel
tillgänglig. Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel
skickas till alla direktregistrerade aktieägare i Ahlsell per den 19
december 2018 förutom till de med hemvist i de exkluderade länderna
(se ovan).

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 20 december 2018 och slutar
den 11 februari 2019. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring
den 19 februari 2019.

Denna information offentliggjordes den 19 december 2018 klockan 10.00
(CET).

Information om Erbjudandet:
www.quimperbidco.com

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få
sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer,
handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Quimpers kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller
endast för den dag den förmedlas och Quimper har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i
Ahlsell AB (publ), ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål
för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig
från de regler som gäller i USA. Bolagets finansiella rapporter och
all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument
relaterade till erbjudandet är upprättade i enlighet med IFRS, vilka
inte kan jämföras med finansiella rapporter och finansiell
information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella
rapporter och finansiell information har upprättats i enlighet med
amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Erbjudandet kommer att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e), och
Regulation 14E i U.S. Exchange Act som ett "Tier II" offentligt
erbjudande och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk
lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra
offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att
återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för
redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer
av amerikanska lagar och regler avseende offentliga
uppköpserbjudanden. Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att
genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna
ha enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning med anledning
av Erbjudandet, eftersom Quimper och Bolaget är belägna utanför USA
och alla eller en majoritet av deras ledande befattningshavare och
styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Amerikanska
aktieägare kommer kanske inte att kunna stämma Quimper eller Bolaget
eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i
domstol i deras hemländer för överträdelser av amerikansk
värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Quimper,
Bolaget eller deras närstående att underkasta sig amerikansk domstols
dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler
kan Quimper och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter
för Quimper eller, från fall till fall, dess närstående) från tid
till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, under
acceptperioden, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av
aktier i Ahlsell, utanför USA, som är föremål för Erbjudandet, eller
andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller
utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske
på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata
transaktioner till förhandlat pris. All information beträffande
sådana köp kommer att offentliggöras genom relevant elektronisk media
om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt
tillämplig svensk lag, förordningar eller bestämmelser. Vidare kan
Quimpers finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel
avseende värdepapper i Ahlsell, vilket kan inkludera köp eller
arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Mottagandet av kontanter i enlighet med Erbjudandet av en aktieägare i
Bolaget som är en amerikansk person kan komma att utgöra en
skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt
inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga
och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje sådan aktieägare
uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare omgående
angående de skattemässiga konsekvenserna av att delta i Erbjudandet.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER
AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA
PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

----------------------------------------------------------------------

[1] Quimper är ett nystartat bolag som fonder eller entiteter ("CVC
Fonder"), rådgivna av CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à r.l.
och/eller dess närstående, indirekt har, eller kommer att, investera
i. "CVC" betyder CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à r.l. och dess
närstående, tillsammans med CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. och
var och ett av dess dotterbolag.

För ytterligare information, kontakta:

Carsten Huwendiek, Managing Director, Global Head of Marketing &
Communications, CVC Advisers Limited

Tel: +44 (0) 2074204240, e-mail: chuwendiek@cvc.com
Helena Stångberg, Senior Director, Partner, Hallvarsson & Halvarsson
(för svensktalande)

Tel: +46 709 71 12 53, e-mail: helena.stangberg@halvarsson.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cvc-capital-partners/r/erbjudandehandling-avse...
https://mb.cision.com/Main/9596/2703918/965872.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.