Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

CybAero: CybAero föreslår beslut om företrädes-emission om ca 45 - 50 MSEK

Styrelsen i CybAero AB ("CybAero" eller "Bolaget") har beslutat under
förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande om en nyemission
om ca 45 - 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Emissionen är säkerställd upp till ca 34 MSEK via
teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 73
procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolaget söker i denna företrädesemission cirka 45-50 MSEK för att
kunna fokusera på att stänga affärer i närtid och fortsätta utveckla
sitt helhetskoncept och serviceverksamhet, Air Services. CybAero har
utvecklat sitt produktutbud och säljer nu ett helt koncept,
existerande av serviceuppdrag, utbildning och APID One-systemet.
Bolaget har även utvecklat en självförsörjande containerlösning som
förväntas efterfrågas starkt på marknaden, offertstocken som för ett
år sedan var 0 SEK beräknas nu till ca 600 MSEK. Från hösten 2016
till slutet av året beräknas CybAero att nästintill ha halverat sina
rullande månatliga kostnader.

Villkor i sammandrag

Den planerade emissionen är en företrädesemission i form av units om
cirka 45-50 MSEK, villkor 2:1 till kurs 3,75/unit, vilket innebär en
pre-money värdering om ca 23,2 MSEK. Genomförandet kommer att ske
under nov/dec månad 2017. Ersättningen som utbetalas till garanterna
i enlighet med detta erbjudande är 10 % kontant alternativt 12 % i
form av kvittning mot nyemitterade units i CybAero AB, på garanterat
och tilldelat belopp (efter genomförd emission). Aktiekapitalet kan
ökas med högst 86 484 790[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) SEK
och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 24 709
9401[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

Nyemissionen är säkerställd till ca 34 MSEK genom garanti och
teckningsförbindelser. Aktieägare som väljer att inte delta i
nyemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med ca 67%
procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna
utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som
kommer att hållas den 14 november 2017. Kallelse till bolagsstämman
pressmeddelas separat.

Tecknings- och garantiåtaganden

CybAero har erhållit teckningsåtaganden från större aktieägare om ca
2,5 MSEK, motsvarande ca 5,0 procent av nyemissionen. Vidare har
Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 31,5 MSEK, motsvarande
ca 68,0 procent av nyemissionen. Sammantaget är företrädesemissionen
garanterad upp till ett belopp om ca 34,0 MSEK, motsvarande ca 73,0
procent av emissionsbeloppet.

Indikativ tidplan för nyemissionen

14 november 2017: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission.

14 november 2017: Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen.

15 november 2017: Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen.

16 november 2017: Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerad i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.

17 november 2017: Offentliggörande av prospekt.

20 november -

5 december 2017: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North

20 november -

7 december 2017: Teckningsperiod

Omkring den 11

december 2017: Offentliggörande av utfall.

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är
Göteborg Corporate Finance. Legal rådgivare till Bolaget är
Advokatfirman Delphi.

Michael Auerbach, CybAeros styrelseordförande kommenterar: "Göteborg
Corporate Finance har gjort ett lysande arbete och vi ser fram emot
ett långt och bra samarbete oss emellan. Denna emission kommer
tillförse CybAero med det kapital som krävs för att fortsätta
sökandet efter nya spännande möjligheter och nya kunder för vårt APID
One-system och vår tjänsteverksamhet, Air Services."

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Om full konvertering
respektive nyteckning sker av bolagets konvertibla förlagslån Serie
KV1 2017/2018 och KV2 2017/2018 respektive teckningsoptioner Serie
TO3 2017/2018 och Serie TO4 2017/2020, ska beslutet anses innebära
att bolagets aktiekapital kan ökas med ytterligare högst 59 622 332
kronor genom nyemission av ytterligare högst 8 517 476
teckningsoptioner och 8 517 476 aktier.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 oktober 2017 kl. 23:15.

Viktig information

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ).
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ)
kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras
omkring den 17 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz
eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North
sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/cybaero-foreslar-beslut-om-foretrade...
http://mb.cision.com/Main/1177/2368954/737200.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.