Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

CybAero: CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada,
Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i CybAero AB (publ) ("CybAero" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt i samband med CybAeros förestående
företrädesemission om 128 MSEK. Prospektet har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets
hemsida www.cybaero.se, på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se
och på Redeyes hemsida, www.redeye.se.

I prospektet redovisas CybAeros kapitalstruktur och annan finansiell
information som inte tidigare publicerats per den 31 augusti 2016.
Nedanstående tabeller återger denna information om Bolagets egna
kapital, nettoskuldsättning och ytterligare finansiell information
per den 31 augusti 2016.

Eget kapital och skulder

Belopp i KSEK 31-aug-16
Summa kortfristiga skulder 50 445
Mot borgen -
Mot säkerhet1 34 000
Blancokrediter 16 445

Summa långfristiga skulder 6 519
Mot borgen -
Mot säkerhet2 58
Blancokrediter 6 461

Summa eget kapital 58 191
Aktiekapital 47 992
Reservfond 493
Andra reserver 9 706

1.Säkerhet i form av företagsinteckningar till ett belopp om 10 MSEK

2.Äganderättsförbehåll till förmån för Åtvidabergs Sparbank

Nettoskuldsättning1

Belopp i KSEK 31-aug-16
A. Kassa 1
B. Likvida medel 1 114
C. Lätt realiserbara värdepapper -
D. Summa likviditet (A+B+C) 1 115
E. Kortfristiga räntebärande fordringar -
F. Kortfristiga bankskulder 8 000
G. Kortfristig del av långfristiga skulder -
H. Andra kortfristiga skulder 42 445
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 50 445
J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D) 49 330
K. Långfristiga banklån 58
L. Emitterade obligationer -
M. Andra långfristiga skulder -
N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) 58
O. Nettoskuldsättning (J+N) 49 338

1.Notera att endast räntebärande skulder redovisas i tabellen

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är Erik
Penser Bank och Redeye AB. Legal rådgivare till Bolaget är
Advokatfirman Delphi.

Investerarträffar

CybAeros VD Rolf Schytt kommer delta i följande investerarträffar
nästa vecka:

Stockholm 18 oktober

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4141594B74414158477440

Göteborg 20 oktober

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43405F4A7149445C447740&Even...

Eventet i Göteborg kommer livesändas, följ eventet här:
http://beta.redeye.se/member/dashboard/506561/livestream-redeye-investor...

För mer information vänligen kontakta:
Emmelie Axelsson, Marknads- och kommunikationschef, CybAero AB, tel
013-465 29 30 e-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17 oktober 2016 kl.16:30

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First
North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ). Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ) kommer
endast att ske genom det prospekt som nu offentliggörs.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz
eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First
North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/cybaero/r/cybaero-publicerar-prospekt-och-offentl...
http://mb.cision.com/Main/1177/2100420/576009.pdf
http://mb.cision.com/Public/1177/2100420/b7c7877568cca030.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.