Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

CybAero: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 1 juni 2016 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7,
Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear")
förda aktieboken senast torsdagen den 26 maj 2016.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen
den 30 maj 2016 klockan 13.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a) via e-post till: stamman@cybaero.se;

b) per telefon: 013 - 465 29 00; eller

c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller
ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i
årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den
26 maj 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag
kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges
till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som
begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress
alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
3. Val av styrelse samt revisorer.
4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission.

5. Beslut om emission av teckningsoptioner.
6. Övriga frågor.
7. Avslutande av stämman.
_______________

Förslag till beslut

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
innefattar i huvudsak följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att
bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 4 500 000) kronor
motsvarande högst 3 000 000 nya aktier.

1. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning
eller eljest vara förenad med villkor.

1. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

1. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra
delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv
och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska
utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

1. Vid datum för kallelse till bolagsstämman finns 31 994 819 aktier
emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer
utspädningen att uppgå till högst cirka 8,6 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Mikael Hult föreslår att stämmar fattar beslut om emission
av teckningsoptioner innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger
rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero.

1. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 140
procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda
genomsnittskurs hos Nasdaq First North under perioden 1 april till
och med 10 maj 2016, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum
under perioden 15 dec 2018 till och med 15 jan 2019.

1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av CybAero Värdepapper
AB, ett av CybAero helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), givet att
årsstämman fattar beslut om emissionen.

1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget.
Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera
tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort
värde för Bolagets framtida utveckling ("Deltagarna") som en del av
ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet
omfattar styrelse, ledning, nyckelpersoner och övriga anställda.

1. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till
Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid
gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning
av Black & Scholes-formeln.

1. Årsstämman godkänner överlåtelsen av teckningsoptionerna till
Deltagarna.

1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i
Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller
engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets
möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till
nyckelbefattningar i Bolaget.

1. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 31 994 819 aktier
emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
utspädningen att uppgå till (högst) cirka 3,0 procent.

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om det bifalls av
aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt
Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och
med onsdagen den 11 maj 2016. Styrelsens fullständiga förslag till
beslut avseende bemyndigande och emission kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 18 maj 2016.
Handlingarna kommer också att hållas tillgängliga på bolagets hemsida
www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior
av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det
hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress
eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

Linköping i maj 2016

CybAero AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så
kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och
kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North
sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/kallelse-till-arsstamma-i-cybaero-ab...
http://mb.cision.com/Main/1177/2001684/510597.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.