Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

CybAero: Kommuniké från CybAero AB:s (publ) årsstämma den 6 maj 2014

- Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och
balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.
Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

- Stämman beslutade om omval av Mikael Hult, Claes Drougge, Mats
Westin, Göran Larsbrink och Jan Ahlgren samt nyval av Anna
Öhrwall-Rönnbäck. Claes Drougge utsågs till styrelsens ordförande.

- Stämman beslutade att arvodet är oförändrat för styrelseledamöterna
och utgår med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50
000 kronor till var och en av styrelseledamöterna.

- Stämman beslutade om nyval av auktoriserade revisorn Helena
Lundquist samt omval av godkände revisorn Mats Rehnström, båda
verksamma vid KPMG.

- Stämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd
räkning.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningens § 4 "Aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000
kronor och högst 40.000.000 kronor", §5 "Antalet aktier i bolaget
skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000" samt i §8 ändras
från "ordinarie bolagsstämma" till "årsstämma".

- Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission i enlighet med
styrelsens förslag och tidigare utsänt förslag enligt följande:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att
bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst tre miljoner (3
000 000) kronor motsvarande högst två miljoner (2 000 000) nya
aktier.

2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning
eller eljest vara förenad med villkor.

3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra
delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv
och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska
utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

5. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 12 465 003 aktier
emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer
utspädningen att uppgå till (högst) cirka 13,8 procent.

6. Om antalet aktier istället beräknas utifrån full konvertering av
konvertibellån samt fullt utnyttjande av utestående
teckningsoptionsprogram (CybAero 2012/2014 TO 6, CybAero 2012/2016 TO
7 och CybAero 2013/2015 TO 8) kommer utspädningen att uppgå till
(högst) cirka 11,6 procent.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande
direktören utser, beslöts bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner (incitamentsprogram) serie 2014/2015 samt
överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram

1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst fyrahundratusen (400
000) teckningsoptioner serie 2014/2015 (incitamentsprogram). Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero. Vid
fullt utnyttjande innebär detta en ökning av bolagets aktiekapital
med högst sexhundratusen (600 000) kronor.

2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 130
procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda
genomsnittskurs hos Nasdaq OMX First North under perioden från och
med den 27 mars 2014 till och med den 5 maj 2014, dock ej under
aktiens aktuella kvotvärde.

3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum
under perioden 6 maj 2015 till 16 juni 2015. Löptiden är således
cirka ett år från utgivningstillfället.

4. Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för
teckningsoptionerna av serie 2014/2015 följer av separat bilaga
(bilaga 2 i utsänt material).

5. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av CybAero Värdepapper
AB, ett av CybAero helägt dotterbolag ("Dotterbolaget").

6. Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild
teckningslista senast den 7 maj 2014. Styrelsen kan dock förlänga
teckningstiden.

7. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget.
Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera
tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort
värde för Bolagets framtida utveckling ("Deltagarna") som en del av
ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet
omfattar styrelse, ledning, nyckelpersoner och övriga anställda.

8. Deltagarna delas in i kategorier, där
a Kategori 1 utgörs av styrelsens ordförande och består av en person;
b Kategori 2 utgörs av verkställande direktören och består av en
person;

c Kategori 3 utgörs av övriga styrelseledamöter och består av fyra
personer.

d Kategori 4 utgörs av nyckelpersoner och anställd personal och består
av ca 30 personer.

Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:

a Kategori 1 äger rätt att förvärva vardera högst 30.000
teckningsoptioner;

b Kategori 2 äger rätt att förvärva vardera högst 30.000
teckningsoptioner;

c Kategori 3 äger rätt att förvärva vardera högst 15.000
teckningsoptioner;

d Kategori 4 äger rätt att förvärva vardera högst 5.000
teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna erbjuda en eller flera
deltagare i kategori 4 rätt att förvärva fler teckningsoptioner, dock
högst ytterligare 25. 000 teckningsoptioner per deltagare.

Tilldelning utöver detta får ej ske.

9. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till
Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid
gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning
av Black & Scholes-formeln.

10. Årsstämman beslöt godkänna överlåtelsen av teckningsoptioner av
serie 2014/2015 till Deltagarna.

11. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i
Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller
engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets
möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till
nyckelbefattningar i Bolaget.

12. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från
och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna
har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB.

13. Vid datum för kallelse till årsstämman fanns 12 465 003 aktier
emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
utspädningen att uppgå till (högst) cirka 3,1 procent. Om antalet
aktier istället beräknas utifrån full konvertering av konvertibellån
samt fullt utnyttjande av utstående teckningsoptionsprogram kommer
utspädningen att uppgå till (högst) cirka 2,6 procent.

14. Bolagets verkställande direktör beslöts bli bemyndigad att vidta
de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara
nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid
Euroclear.

För mer information, kontakta:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade
helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både
försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en
grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings
universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom
VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global
uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och
priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science
Park i Linköping. Bolaget har cirka 25 anställda och är listat på
NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00)
är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/kommunike-fran-cybaero-ab-s--publ--a...
http://mb.cision.com/Main/1177/9580509/241501.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.