Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-03

Cybercom Group: Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till
årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor
på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014, dels
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 30 april
2014.

Anmälan om deltagande görs på bolagets webbplats www.cybercom.se, per
telefon 08-578 646 00 vardagar kl. 10.00-16.00 eller till Cybercom
Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer, adress, telefon
dagtid, aktieinnehav samt eventuella biträden för aktieägaren (högst
två).

Ombud
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud, bör i god
tid före årsstämman sända in skriftlig dagtecknad fullmakt (i
original) samt, för juridisk person, registreringsbevis (eller
motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare),
till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.cybercom.se eller kan beställas per telefon på 08-578 646 00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman. Sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 30 april
2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda
datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för styrelsens arbete
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
suppleanter

14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
suppleanter

16. Val av revisor
17. Beslut om valberedning inför årsstämman 2015
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 2)
Valberedningen bestående av Ulf Gillberg (ordförande), utsedd av JCE
Group AB, Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Henrik
Didner, utsedd av Didner & Gerge Fonder, John Örtengren, representant
för de mindre aktieägarna, och Hampus Ericsson, styrelseordförande
(medlem men utan rösträtt i valberedningen), föreslår att
styrelseordföranden Hampus Ericsson utses till ordförande vid
årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 11)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen vinst
utdelas för räkenskapsåret 2013 och att till årsstämmans förfogande
stående vinstmedel om 491 255 875 kronor överförs i ny räkning.

Antal styrelseledamöter (punkt 13)
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode (exklusive ersättning för
utskottsarbete) ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 200
000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och
en av övriga stämmovalda styrelseledamöter (dvs. oförändrat arvode
för såväl styrelsens ordförande som för övriga ledamöter jämfört med
2013). Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd
räkning. Vidare föreslås en ersättning om 75 000 kronor till
ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.
Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet
förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med
gällande legala regelverk och rekommendationer.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (punkt 15)
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Hampus
Ericsson, Nicolas Hassbjer, Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman.
Valberedningen föreslår nyval av Ulrika Dellby och Katarina Kämpe
till styrelseledamöter. Styrelseledamoten Thomas Landberg har avböjt
omval. Valberedningen föreslår att Hampus Ericsson ska utses till
styrelsens ordförande.

Ulrika Dellby är född 1966 och är utbildad civilekonom vid
Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika är grundare av och verksam inom
Fagerberg & Dellby AB, ett investeringsföretag med inriktning mot
mindre onoterade företag. Hon är vice styrelseordförande i
Fastighetsaktiebolaget Norrporten, styrelseledamot i Big Bag Group AB
och Yrkesakademin AB. Hon är nominerad till styrelsen i SJ AB. Ulrika
har tidigare bl.a. varit VD för Brand Union Stockholm och partner i
The Boston Consulting Group.

Katarina Kämpe är född 1965 och har en fil.kand. i samhällsvetenskap
från Växjö universitet. Katarina är kommundirektör för Sollentuna
kommun. Hon har tidigare bl.a. varit länsöverdirektör i Stockholm,
ställföreträdande generaldirektör för Post- och telestyrelsen samt
avdelningsdirektör på Försvarsmaktens högkvarter. Hon är
styrelseledamot i Stockholmsregionens Försäkring AB.

Ulrika Dellby och Katarina Kämpe presenteras närmare på bolagets
webbplats www.cybercom.se

Val av revisor (punkt 16)
Valberedningen föreslår att KPMG AB väljs till revisor för tiden
intill slutet av den årsstämma som äger rum 2015. KPMG AB kommer att
utse Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 17)
Valberedningen föreslår att stämman beslutar:

att omval sker av Ulf Gillberg (JCE Group AB), Evert Carlsson
(Swedbank Robur Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
såsom representanter för bolagets största aktieägare samt omval av
John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna, och att
bolagets styrelseordförande ska vara sammankallande och vara medlem i
valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska,
om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar
den till röstetalet största aktieägaren;

att om under valberedningens mandatperiod, dock senast tio veckor före
årsstämman, aktieägare som representeras i valberedningen inte
tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot
representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och
aktieägare som ingår bland de tre till röstetalet största aktieägarna
ha rätt att utse ny ledamot. Om vederbörande aktieägare avstår från
att vara representerad i valberedningen ska den därnäst största
aktieägaren erbjudas denna plats. Om inte heller denna aktieägare
önskar ingå i valberedningen ska valberedningen minskas med en
ledamot;

att om den ledamot som representerar bolagets mindre aktieägare lämnar
valberedningen ska ingen ersättare utses;

att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga ledamoten och utse ny ledamot;

att förändring av valberedningens sammansättning utan dröjsmål ska
meddelas av bolaget genom pressmeddelande som ska publiceras på
bolagets webbplats;

att valberedningen ska arbeta fram förslag beträffande nedanstående,
att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

- stämmoordförande;

- styrelse;

- styrelseordförande;

- revisor;

- styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter samt ersättning för utskottsarbete;

- revisorsarvoden; och

- regler för valberedning inför årsstämman 2016;

att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de
uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ankommer
på valberedningen innefattande bland annat att vidarebefordra viss
information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin
informationsskyldighet enligt Koden;

att valberedningens uppdrag ska gälla till dess en ny valberedning
utsetts eller annat beslut fattats av extra bolagsstämma; och

att ingen ersättning utgår till valberedningen förutom att bolaget
står för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Fast lön
Den fasta lönen ska bestämmas utifrån den enskilde befattningshavarens
ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen
revideras årligen.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta
verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har
uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av rörlig lön till
var och en ledande befattningshavare med ett belopp som maximalt kan
motsvara 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så
att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande
direktören uppgår till ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent
av den fasta lönen, förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är
kopplade till väl definierade åtaganden att köpa aktier i Cybercom
för en väsentlig del av ersättningen.

Målbilden för den rörliga ersättningen revideras årligen.

Långsiktiga incitamentprogram
Långsiktiga incitamentsprogram av typen optionsprogram,
aktiesparprogram med matchningsaktier eller liknande upplägg kan
utgöra en del av ersättningen för ledande befattningshavare i
Cybercom från tid till annan efter beslut av bolagsstämman.

Pension
Pensionsavsättning ska vara marknadsmässig och premiebaserad. Bolaget
har som målsättning att erbjuda en konkurrenskraftig och
marknadsmässig total ersättning till de ledande befattningshavarna
där pensionen utgör en komponent och där balansen mellan pension och
fast lön överenskommes i varje enskilt fall.

Övriga förmåner
Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta
den ledande befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina
arbetsuppgifter, exempel på sådana förmåner är sjukvårdsförsäkring
och tjänstebil. Det samlade värdet av dessa förmåner ska i
förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde
och motsvara vad som normalt är förekommande på marknaden.

Uppsägning
Det ska vara en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader för ledande

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.