Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

Cyxone: Cyxones delårsrapport för januari-juni 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Halvåret (2018-01-01-2018-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -6 503 (-4 075) KSEK
· Resultat per aktie -0,37 (-0,27)
· Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 17 817 (28 114) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2018-03-31 till 92,8 (95,2) %

Kvartalet (2018-04-01-2018-06-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -3 755 (-2 588) KSEK
· Resultat per aktie -0,21 (-0,17)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Bolaget slutförde förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt
emitterade ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till
OxyPharma AB. Aktierna registrerades på bolagsverket den 3 juli 2018.

· Bolaget utsåg Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för
bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra
likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.
Uppdraget påbörjas den 2 juli 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi
avslutades. Resultaten från studien bidrar till den ökande
bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för
detta naturliga växtprotein.

VD Kjell G. Stenberg kommenterar

Vårt andra kvartal av 2018 har varit verksamt och intensivt. Vi har
fortsatt att hålla vårt främsta fokus på att genomföra de prekliniska
studier som krävs för att få tillstånd att göra den första fasen av
det kliniska studieprogrammet i människa med T20K för multipel
skleros (MS), s.k. fas I, samt arbete för finansieringen av fas IIb
med Rabeximod i ledgångsreumatism.

Andra kvartalet innebar för oss även ett startskott; det här är början
på vår resa som ett bolag i klinisk utvecklingsfas. Det är ett 'nytt'
Cyxone som en betydande och innovativ aktör inom autoimmuna
sjukdomar, som driver forskningen och läkemedelsutvecklingen framåt
för att kunna höja livskvalitén för de som är drabbade av dessa
sjukdomar.

På kort tid har vi byggt upp en stark utvecklingsportfölj inom
autoimmuna sjukdomar med T20K som snart är i fas I för MS och
Rabeximod i fas IIb mot ledgångsreumatism. Vi genomför redan och
planerar fortsatt att driva båda våra kandidater framåt parallellt.
Vi följer framgångsrikt den tidsplan som är lagd för våra MS-studier
med T20K och vi planerar att starta studien i Rabeximod så snart som
möjligt.

T20K och MS

Genom T20K-studierna som hittills genomförts, och framför allt de
senaste prekliniska studierna, har bolaget lärt sig mycket om hur den
nya substansen kan hämma immunologiska reaktioner som sker under
utveckling av MS samt dess potentiella biverkningar. Dessa studier
har gjort oss än mer förväntansfulla över utfallet av den första
studien i människa och har möjliggjort att vi har kunnat dra upp
planerna för hur den kan genomföras, som vi ser fram emot att starta
under senare del av 2018.

Pilotstudier med T20K för andra autoimmuna sjukdomar

Parallellt med våra två huvudspår har vi under det senaste halvåret
även genomfört pilotstudier med T20K mot andra autoimmuna sjukdomar.
Eftersom T20K påverkar några av immunsystemets grundläggande
funktioner finns det lovande indikationer på att cyklotider skulle
kunna vara effektiva även för andra autoimmuna sjukdomar. Genom ett
"tips" från ett stort läkemedelsbolags forskare, med tron om att
påvisa effekter på inflammation i tjocktarmen, genomförde Cyxone två
pilotstudier i djurmodeller för ulcerös kolit, en typ av
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studieresultaten som presenterades
i juli lyckades inte visa önskad effekt i tjocktarmen, men resultaten
stöder cyklotidens antiinflammatoriska effekt och är i linje med de
positiva effekter som setts i MS-studierna. Med dessa resultat i hand
har vi kommit fram till att cyklotidteknologiprogrammet just nu
kommer att bibehålla sitt fokus på att driva utvecklingen av T20K för
behandling av MS.

Fortsatt framgång med unik strategipositionering

I jämförelse med andra biotechbolag skiljer sig Cyxone markant utifrån
den strategi som satts för att kunna möjliggöra patienters tillgång
till nya effektiva behandlingsalternativ mot MS och
ledgångsreumatism. Genom bolagets breda nätverk med universitet och
läkemedelsbolag kan vi in-licensiera lovande substanser från tidig
utvecklingsfas, utveckla projekten fram till klinisk fas III för att
därefter avyttra produkten till ett läkemedelsbolag med starka
resurser för klinisk fas III-utveckling och kommersialisering. Detta
innebär även att bolaget är mycket resurseffektivt eftersom olika
specialister endast tas in under de perioder de behövs, samt att
skarpt fokus kan hållas på att uppfylla framtidsutsikten som är att
göra substantiella licensavtal med T20K och Rabeximod, givet positiva
studieresultat. Jag är övertygad om att detta är en vinnande
strategi, och känner med stor tillförsikt att vi är på rätt väg.

Vi är tacksamma för det stöd och förtroende våra aktieägare har för
Cyxone och ser fram emot ett starkt år för bolaget.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar
via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Kjell Stenberg

VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

2018-11-21 Kvartalsrapport kvartal 3

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 17 augusti 2018

Styrelsen

Cyxone AB

Kontakt

Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, VD

Tel: 0723-816168

E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com

Adelgatan 21

221 22 Malmö

www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 augusti 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av
immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar
som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets
läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala
molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser
i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones
teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom
att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra
livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget
har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt
Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones
Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås
på telefon 08-4638000.

www.cyxone.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cyxone/r/cyxones-delarsrapport-for-januari-jun...
http://mb.cision.com/Main/16882/2594426/892963.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.