Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Cyxone: Cyxones noteringsemission kraftigt övertecknad

CYXONES NOTERINGSEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units
inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25
MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket
motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar.
Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och
emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj
2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara föremål för legala restriktioner.

Cyxones VD kommenterar:
- Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Cyxone, och tacka för
det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det
känns särskilt tillfredsställande att vår noteringsemission blivit kraftigt
övertecknad. Emissionen gör det möjligt för Cyxone att utvärdera T20K i
prekliniska modeller för att kunna beskriva dess farmakologiska effekter på
immunsystemet och för att finna den dos som skulle kunna ge en god
sjukdomslindring utan att orsaka biverkningar. Emissionen gör det också
möjligt att påbörja tillverkning av T20K för att användas i människa i den
första kliniska studien, fas I-studien. Det är med stor glädje, men också
stort ansvar, som vi nu kan fokusera på att utveckla T20K och skapa mer
värde för våra aktieägare.

Planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm
Cyxone har ansökt om upptagande av bolagets aktier och teckningsoptioner
till handel på Nasdaq First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande
beräknas första dag för handel för bolagets aktie och teckningsoptioner på
First North bli den 7 juni 2016.

Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för
teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2
är CYXO TO 2.

Teckning och tilldelning
Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet
med de principer som anges i prospektet publicerat den 12 april 2016 varvid
teckningsåtagarna erhåller full tilldelning. Vidare har Cyxones styrelse
beslutat att tilldela en post (500 units) till 1 961 tecknare. Till följd
av den kraftiga överteckningen kommer tyvärr inte alla tecknare erhålla
tilldelning vilket innebär att 2 212 tecknare inte erhåller någon
tilldelning.

Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds den 6 maj
2016 till respektive tecknare som erhållit tilldelning. Betalning ska ske
senast den dag som anges på avräkningsnotan. Inget meddelande skickas till
de tecknare som inte erhållit tilldelning.

Emissionen om 25 MSEK tecknades till ca 135 MSEK inklusive
teckningsåtagande vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt
nyemitteras 5 000 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och
2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2.

Om samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget att
tillföras ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet
aktier i Cyxone att uppgå till 12 925 000 aktier och aktiekapitalet kommer
att uppgå till 975 471,70 SEK. Därutöver kommer det att finnas 2 500 000
teckningsoptioner av serie TO 1 och 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO
2. Vid fullt nyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner ökar
antalet aktier i Cyxone med 5 000 000 till 17 925 000 och aktiekapitalet
med 377 358,49 SEK till 1 352 830,19 SEK

Villkor för teckningsoptioner
Innehav av en teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad
aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny
aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En
teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5
SEK under perioden 18 september - 29 september 2017.

Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 12,5 MSEK vid fullt
nyttjande och teckningsoptioner av serie TO 2 tillför Bolaget ytterligare
12,5 MSEK vid fullt nyttjande före emissionskostnader.

Rådgivare/projektledare
Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen
Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på
Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB. Eminova
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

2016-05-04

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cyxone Pressrelease 2016-05-04.pdf

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat
på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin
har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga
farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra
behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som
hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika
immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxone har
upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av
handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 7 juni 2016.
Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus
Asset Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra
värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i
Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten,
eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle
kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte
att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och
enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act
och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl. 18:20. CET.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.