Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Cyxone: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Perioden (2019-01-01-2019-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -14 894 (-10 893) KSEK
· Resultat per aktie -0,40 (-0,55)
· Likvida medel uppgick per 2019-09-30 till 12 307 (10 478) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 92,7 (90,7) %

Kvartalet (2019-07-01-2019-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -5 765 (-4 390) KSEK
· Resultat per aktie -0,15 (-0,22)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· I juli skickades en ansökan in till Central Ethics Committee (CEC)
i Polen om tillstånd för att få starta en klinisk fas 2b-studie med
läkemedelskandidaten Rabeximod, mot ledgångsreumatism (RA).
Ansökningar i upp till åtta ytterligare europeiska länder följer
under de kommande sex månaderna med rekryteringsstart planerad under
H1 2020.

· I juli meddelades att den första manliga friska frivilliga
forskningspersonen har mottagit den första dosen av
läkemedelskandidaten T20K som en del i First in Human, fas 1-studien.

· I juli kunde det meddelas att Cyxone signerat ett avtal med EGeen
Inc., en klinisk forskningsorganisation (CRO), för att utföra den
kommande kliniska fas 2b-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism i
utvalda östeuropeiska länder.

· Det kunde i början av augusti konstateras att den kliniska fas
1-studien med läkemedelskandidat T20K framgångsrikt uppnådde sitt
syfte att bekräfta T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa och
studien visade inga rapporter om allvarliga biverkningar.

· I augusti meddelades att Cyxone stärker teamet med Malin Berthold
som projektledare för bolagets utvecklingsprogram.

· I september meddelade Cyxones styrelse att de har beslutat att
undersöka möjligheterna att få en särläkemedelsklassificering av
läkemedelskandidaten Rabeximod.

· I slutet av september kunde det fastställas att nyttjandegraden av
teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66%, vilket innebär en
kapitaltillförsel med ca 62,4 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I november månad meddelade bolagets styrelse att ett beslut om att
hitta en ny VD har tagits. Ola Skanung, CFO, agerar som tillförordnad
VD med omedelbar verkan medan rekryteringsprocessen för att hitta en
ny VD påbörjas.

Styrelseordförande Bert Junno kommenterar

I veckan tog styrelsen i Cyxone ett beslut om att tillsätta en ny VD.
Bolaget har på kort tid utvecklats från ett tidigt forskningsbolag
till det lovande kliniska utvecklingsbolag det är idag. Kombinerat
med den nyligen genomförda kapitalanskaffningen står vi i en bra
position inför våra större ambitioner och nästa fas för bolaget. Med
det team vi har på plats så fortskrider våra planerade aktiviteter
och projekt samtidigt som en rekryteringsprocess för att hitta en ny
VD kommer att pågå en period framöver. Om vi går tillbaka till en
sammanfattning av årets tredje kvartal står de milstolpar vi uppnått
med våra två läkemedelskandidater i fokus. Framgångsrika kliniska
studieresultat med T20K, inskickade ansökningar för fas 2b-studie med
Rabeximod och ett positivt utfall i TO3 som pekar på ett stort
engagemang och förtroende från våra aktieägare. Det har varit ett
intensivt år men vi ser nu att resultatet av bolagets ansträngningar
leder till att vi nu tar några steg närmre målet för att kunna
erbjuda nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra
livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar.

Positivt utfall av TO3

När utfallet av teckningsoptionen av serie 3 färdigställdes visades
att 66% av teckningsoptionerna hade tecknats, vilket inbringade 62,4
miljoner kronor till bolaget. Dessa kommer att komma till god
användning för att driva Rabeximod genom såväl toxikologistudier som
in i fas 2b-studier och för att ta T20K vidare i det orala
utvecklingsprogrammet. Vi är tacksamma för det förtroende vi har fått
och möjligheten att fortsätta driva Cyxones två kandidater mot nästa
utvecklingssteg.

Planer för T20K

I juli kunde vi meddela att den kliniska fas 1-studien med
läkemedelskandidat T20K framgångsrikt uppnådde sitt syfte att
bekräfta T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa. Det fanns
heller inga rapporter om allvarliga biverkningar. Med andra ord är
det ett avsnitt avklarat och nästa steg med arbetet för att ta fram
en oralberedning för T20K har redan påbörjats. Diskussioner med
experter och potentiella partners har förts för att identifiera bästa
sättet att formulera T20K till en tablett eller kapselform. När T20K
har förberetts i en oralberedning så planeras en ytterligare klinisk
fas 1-studie för att bekräfta säkerhet och tolerabilitet i människa
med den nya substansen.

Utvecklingen av fas 2b-studien med Rabeximod
Vi kunde i juli meddela att vi nått så pass långt i arbetet att vi
skickade in den första av upp till nio ansökningar om tillstånd för
att få initiera en klinisk fas 2b-studie med Rabeximod. Planen är att
genomföra en multicenterstudie i ett flertal öst- och västeuropeiska
länder, vilket kräver ett koordinerat arbete med bra partners då
varje land har en egen ansökningsprocess. Gemensamt för de olika
länderna är dock att granskning sker av en nationell etisk kommitté
samt godkännande av respektive behörig myndighet, s.k. competent
authority. I skrivande stund så har vi fått positiva besked från
etiska kommittéer i två länder och förbereder antingen kompletterande
material eller inväntar respons för att föra processen vidare.
Underlaget till respektive competent authority kallas en IMPD,
Investigational Medicinal Product Dossier, och ska innehålla alla
detaljer av studien och är nu i slutfasen till att färdigställas. Det
är tack vare det dedikerade och engagerade team vi har som dessa
processer har kunnat löpa på som väntat under de senaste månaderna.

De två större närmsta milstolparna i projektet utöver
tillståndsprocessen är genomförande av en sexmånaders
toxikologistudie i två djurslag som myndigheterna kräver och
kapsulering av den GMP-kvalité av Rabeximod-substans som ingick vid
förvärvet av projektet från OxyPharma.

Särläkemedelsutvärdering av Rabeximod

Ett parallellt spår som utvärderas är möjligheten med
särläkemedelsklassificering för Rabeximod. Vi har sett en stor trend
ett tag där intresset för särläkemedel och alla dess fördelar har
ökat. Därav är beslutet att utvärdera särläkemedelsklassificering för
Rabeximod mycket intressant.

Närvaro i Schweiz

Med vårt helägda dotterbolag i Basel, Schweiz, togs ett stort steg mot
att öka bolagets exponering mot såväl läkemedelsbolag som långsiktiga
investerare i somras. Ytterligare initiativ i Schweiz under kvartalet
var bolagets medverkan på 'Biotech in Europe Forum' anordnat av
branschrenommerade Sachs Associates. En mycket intressant konferens
med fokus på investeringar och partnering där affärsutvecklare från
läkemedelsbolag och representanter från investeringsfonder utgör
majoritet av deltagarna. Vi fick uppmärksamhet från internationella
aktörer som vi annars kanske inte hade kommit i kontakt med, vilket
gjorde att det var väl spenderad tid.

Tack för det stöd och engagemang ni visar Cyxone.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar
via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Malmö 15 november 2019

Bert Junno

Styrelseordförande, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter

Denna delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras på bolagets
hemsida 15 november och kommer finnas tillgänglig i original på
bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö.

2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av halvårsrapport

Malmö den 15 november 2019

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt

Bert Junno, Styrelseordförande
Email: bj@accequa.com

Ola Skanung, CFO och tf VD
Tel: 0705 121 040
Email: ola.skanung@cyxone.com

Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl 08.55 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av
immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar
som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets
läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala
molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser
i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones
teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom
att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra
livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget
har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i kliniskt fas I-program
samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program.
Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är
Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och
e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cyxone/r/delarsrapport-2019-01-01-till-2019-0...
https://mb.cision.com/Main/16882/2962089/1141952.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.