Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknat - handel på First North inleds idag

D. Carnegie & Co AB (publ):s ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget")
erbjudande av B-aktier riktat till allmänheten och institutionella
investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare
utanför Sverige ("Erbjudandet") har avslutats. Intresset har varit
stort och Erbjudandet övertecknades flera gångar. Emissionskursen har
fastställts till 39 SEK per aktie. Bolagets B-aktie handlas från och
med i dag vid NASDAQ OMX First North ("First North").

D. Carnegie & Co är ett renodlat fastighetsbolag med inriktning på
bostäder i Stockholmsregionen, utanför stadskärnan. Bolagets
affärsmodell består i att förvalta och förädla fastigheter samt
utveckla byggrätter i befintligt fastighetsbestånd och därigenom
skapa värdetillväxt.

Erbjudandet i korthet:

· Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 39 SEK per
aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av D.
Carnegie & Co om 1 656 MSEK efter Erbjudandet.[1] (http://#_ftn1)
Erbjudandet innebär att 15 384 615 nya B-aktier ges ut i Bolaget.

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
har Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till ABG Sundal
Collier AB ("ABG Sundal Collier") att placera ytterligare aktier i
Bolaget motsvarande upp till 90 MSEK eller 15 procent av Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelning har tillämpats med dess
maximala volym, vilket innebär att ytterligare 2 307 692 B-aktier kan
komma att emitteras av Bolaget om Övertilldelningsoptionen utnyttjas
till fullo.

· Det totala värdet av Erbjudandet inklusive övertilldelning uppgår
till 690 MSEK före emissionskostnader. Under antagande att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo tillförs Bolaget
således 690 MSEK före emissionskostnader.

· Genom Erbjudandet tillförs D. Carnegie & Co cirka 2 800 nya
aktieägare.

· Handel i D. Carnegie & Co:s B-aktie på First North inleds idag den
9 april 2014 under kortnamnet DCAR.

· Efter Erbjudandet, under antagande att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo, ökar antalet B-aktier från 21 706 703 till 39
399 010 och därigenom det totala antalet aktier i Bolaget från 27 076
569 till 44 768 876, vilket motsvarar en utspädning om cirka 40
procent av kapitalet respektive cirka 27 procent av rösterna i
Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas ökar antalet
B-aktier från 21 706 703 till 37 091 318 och därigenom det totala
antalet aktier i Bolaget från 27 076 569 till 42 461 184, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 36 procent av kapitalet respektive
cirka 24 procent av rösterna i Bolaget.

· Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission med stöd av
bemyndigande från bolagsstämman i D. Carnegie & Co den 17 mars 2014 i
syfte att leverera de B-aktier som tilldelats i Erbjudandet.

· Vid tilldelningen har styrelsen, i enlighet med Erbjudandets
villkor, prioriterat befintliga aktieägare, undantaget huvudägarna.

· I syfte att möjliggöra leverans av B-aktier innan registrering av
de nyemitterade aktierna skett hos Bolagsverket, och därigenom
påbörja handel med B-aktierna idag har ABG Sundal Collier lånat
befintliga B-aktier av Bolagets huvudägare Kvalitena AB (publ) och
Frasdale International B.V.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

"Intresset för D. Carnegie & Co har varit stort hos såväl
välrenommerade svenska och internationella institutioner som privata
svenska placerare och vi gläds åt att välkomna cirka 2 800 nya
aktieägare. Glädjande är också att många av våra befintliga
aktieägare valt att följa med på bolagets fortsatta resa. Med
noteringen får vi kapital till nya fastighetsinvesteringar vilket
kommer ge ytterligare utväxling på vår beprövade affärsmodell."

Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:

"Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla bolaget i en noterad
miljö, med ambitionen att ta steget till Stockholmsbörsens huvudlista
inom ett år. Som noterat bolag får vi tillgång till förmånligare
lånefinansiering och med en förstärkt kapitalbas ser vi goda
förutsättningar att minst fördubbla vårt fastighetsbestånd de
närmaste två åren."

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare den beprövade
renoveringsmetoden BosystemTM. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta mot sin vilja.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D.
Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd
beståendes av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31
december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög
med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kan
indelas i sex geografiska områden: Bromsten, Spånga, Kista,
Flemingsberg, Vårberg samt fastigheter och byggrätter i Solna och
Tyresö.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har agerat lead manager och book runner och Avanza
och Nordnet retail selling agents i samband med Erbjudandet. G&W
Fondkommission har agerat finansiell rådgivare inför listningen på
First North och är utsedd till Certified Adviser (CA). Bolaget har
vidare anlitat Vinge som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 121 317 00

Knut Pousette, Ordförande, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 121 317 00

Mer information finns även tillgänglig på www.dcarnegie.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Prospektet kommer inte att distribueras och får inte heller postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land
där detta skulle kräva att sådana ytterligare åtgärder företas eller
där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De
aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer
inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i
dess nuvarande lydelse ("Securities Act"), inte heller i enlighet med
motsvarande lagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller annat land än Sverige och får inte erbjudas,
överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas
Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller sådant annat land där ytterligare åtgärder i form av
registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Exklusive eventuellt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och
utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i
Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet
värderas till knappt 3 miljarder kronor och består av cirka 280 000
kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget förvaltar beståndet under
varumärket Stendörren och har en beprövad modell, Bosystem™, för
successiv och effektiv renovering av fastigheterna. D. Carnegie & Co
är sedam 2014 noterat på NASDAQ OMX First North. www.dcarnegie.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-s-erbjudan...
http://mb.cision.com/Main/8760/9566204/231114.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.