Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

D. Carnegie & Co: Fortsatt hög renoveringstakt och stark vinstökning under andra kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2017 en
kraftig ökning av förvaltningsresultat, 100 miljoner kronor jämfört
med 72 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. Resultat efter
skatt ökade till 616 miljoner kronor jämfört med 504 miljoner kronor
för andra kvartalet i fjol. För första halvåret uppgick
förvaltningsresultatet till 160 miljoner kronor jämfört med 109
miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter
skatt för första halvåret uppgick till 704 miljoner kronor jämfört
med 634 miljoner kronor.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,14 kronor (5,02). Det
justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med
andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 113,12
kronor/aktie (85,05).

Januari - Juni 2017

· Hyresintäkterna ökade till 702 Mkr (630)
· Driftnettot ökade till 352 Mkr (287)
· Förvaltningsresultatet ökade till 160 Mkr (109)
· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 695 Mkr
(845), motsvarande 3,7 procent

· Värdeförändring derivat uppgick till 30 Mkr (-121)
· Resultatet före skatt uppgick till 913 Mkr (766)
· Resultatet efter skatt uppgick till 704 Mkr (634)
· Vinst per aktie uppgick till 9,10 kr (8,20) före utspädning, och
uppgick till 9,06 kr (8,12) efter utspädning

Andra kvartalet 2017

· Hyresintäkterna ökade till 365 Mkr (321)
· Driftnettot ökade till 205 Mkr (169)
· Förvaltningsresultatet ökade till 100 Mkr (72)
· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 457 Mkr
(488), motsvarande 2,4 procent

· Värdeförändring derivat uppgick till 16 Mkr (-45)
· Resultatet före skatt uppgick till 616 Mkr (504)
· Resultatet efter skatt uppgick till 475 Mkr (388)
· Vinst per aktie uppgick till 6,14 kr (5,02) före utspädning, och
uppgick till 6,11 kr (4,98) efter utspädning

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Vid årsstämman i D. Carnegie & Co den 10 maj 2017 beslutades om
omval av styrelseledamöterna James Seppala och Svein Erik Lilleland
och om nyval av styrelseledamöterna Karolina Keyzer, Rolf Buch,
Jean-Christophe Dubois, Melissa Pianko och Fredrik Brodin.

· I maj slutförde D. Carnegie & Co förvärvet av 1 681 lägenheter i
Arboga, Köping och Tranås.

· D. Carnegie & Co har överlåtit en tomträtt med dagligvaruhandel i
Akalla med ett överenskommet fastighetsvärde om 80 Mkr.

Kommentar från VD

Under andra kvartalet 2017 har vi fortsatt vår verksamhet som vanligt
och har lyckats öka renoveringstakten ytterligare till 428 renoverade
lägenheter jämfört med 338 för motsvarande period föregående år.
Detta tillsammans med övriga investeringar i våra fastigheter och
arbete med att realisera byggrätter på vår befintliga mark har
resulterat i en värdeökning i vår portfölj om 867 Mkr. Som en följd
ökade resultatet före skatt till 616 Mkr för andra kvartalet jämfört
med 504 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Resultat före skatt
för första halvåret uppgick till 913 Mkr och 704 Mkr efter skatt.

Vi har spenderat mycket tid på att utveckla våra potentiella nya
byggrätter för att få godkännande av berörda kommuner och formella
nya detaljplaner. Under kvartalet har vi kommit överens med
Stockholms stad att påbörja process för detaljplanering för nästan 30
000 m2 i Husby. Vi har sedan tidigare omkring 50 000 m2 i formell
process och vi diskuterar nu med Stockholm och andra kommuner om att
starta process för de mer än 400 000 m2 identifierade potentiella
byggrätterna på vår egen mark. Vårt arbete har bidragit till en
värdeökning om 297 Mkr under det senaste kvartalet.

Hyresintäktsökningen, 14 procent jämfört med andra kvartalet
föregående år, samt kostnadsbesparingar som ett resultat av
investeringar och effektivare förvaltning har bidragit till ett
förbättrat driftnetto, upp 22 procent från andra kvartalet 2016 till
205 Mkr. Ett högre driftnetto ger också ett högre
förvaltningsresultat, upp 40 procent jämfört med samma period
föregående år till 100 Mkr för andra kvartalet 2017.

Nettoresultatet reflekteras i en ökning av det egna kapitalet (EPRA
NAV) från 106,04 kr till 113,12 kr per aktie under kvartalet. De
ökade intäkterna och de lägre kostnaderna har också förbättrat
intjäningsförmågan vilken är upp 36 Mkr eller 9 procent till 409 Mkr
på tolvmånadersbasis jämfört med 30 juni 2016. För hela
fastighetsportföljen har intjäningsförmågan nu nått 463 Mkr.

Vi har också fortsatt vårt arbete med de mjuka värdena när vi i maj
formellt öppnade Ester Foundation-programmet för utbildning av
invandrarkvinnor i entreprenörskap för att kunna bli egenföretagare.
Vi har också ingått ett partnerskap med AIK, en av Sveriges ledande
fotbollsklubbar, för att anordna fotbollskolor och liknande
aktiviteter för barn i våra grannskap.

Företaget förvärvade i maj 1 681 lägenheter i Arboga, Köping och
Tranås. Fastigheterna är välbelägna i deras respektive kommuner och
är värdefulla bidrag till vår fastighetsportfölj. Vi håller på att
integrera dem i D. Carnegie & Co affärsmodell och påbörja
renoveringar. I juli beslutade bolaget även att starta sin första
nybyggnation av en bostadsfastighet. Byggnaden kommer att rymma 45
nya lägenheter och kommer uppföras nordväst om Stockholm i Upplands
Bro bland våra befintliga fastigheter.

Det finns förväntningar om att den svenska regeringen kommer att
föreslå förändringar i företagsbeskattningen, innebärande
begränsningar avseende ränteavdrag, vilket kan påverka vissa
fastighetsägare negativt. Dock förväntar sig inte D. Carnegie & Co
för närvarande att påverkas av sådan lagstiftning under många år
framöver, beroende på att D. Carnegie & Co skapar betydande
avdragsgilla underhållskostnader som drivs av de omfattande pågående
renoveringarna.

Stockholm, 14 juli 2017

ULF NILSSON

VD, D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juli
2017 kl. 07.00 (CEST).

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 juni 2017 till drygt 19 726 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 juni 2017 till 1 536 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/fortsatt-hog-renoveringstak...
http://mb.cision.com/Main/8760/2307262/700113.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.