Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-12

D. Carnegie & Co: Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") den 12 maj 2015
fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat-
och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.
Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och
att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Knut
Pousette, Ronald Bengtsson, Ranny Davidoff och Mats Höglund omvaldes
som styrelseledamöter. Terje Nesbakken och Eva Redhe Ridderstad
valdes till nya styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes som
styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan
revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från
EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
1.400.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400.000
kronor övriga ledamöter 200.000 kronor vardera. Till Bolagets
revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för
valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015). Incitamentsprogrammet
består av en emission av 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar
till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna
teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets ledande befattningshavare,
mellanchefer och övriga anställda.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna,
varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala
avgifter för Bolaget i samband med emissionen. Vid fullt utnyttjande
av Teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka
2,12 procent av aktiekapitalet och 1,63 procent av rösterna i
Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co +46 (0)8 - 121 317 25

Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co +46 (0)8 - 121 317 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/8760/9773433/379101.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.