Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

D. Carnegie & Co: Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") den 17
mars 2014 fattades följande beslut.

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av
preferensaktier av serie P1

Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med högst 98 893,37
kronor med indragning av högst 7 761 preferensaktier av serie P1.

Med hänsyn till att Bolagets aktiekapital genom stämmans beslut om
kvittningsemission enligt nedan återställs till ett belopp
överstigande det belopp aktiekapitalet uppgick till innan
minskningen, kräver minskningen av aktiekapitalet inget
tillståndsförfarande vid Bolagsverket.

Beslut om borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera
preferensaktier och därmed sammanhängande bolagsordningsändring

Stämman beslutade vidare om borttagande av möjlighet för Bolaget att
emittera preferensaktier. Bestämmelsen § 5 i Bolagets bolagsordning
ändras så att möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier tas
bort.

Beslut om införande av möjlighet för Bolaget att emittera stamaktier
av serie A och därmed sammanhängande bolagsordningsändring

Stämman beslutade om införande av möjligheten för Bolaget att emittera
stamaktier av serie A, vilka ska ha fem (5) röster per aktie vid
bolagsstämman. Bestämmelsen § 5 i Bolagets bolagsordning ändras så
att (i) stamaktier får utges i två olika serier, serie A och serie B,
(ii) stamaktier av vardera serie får ges ut till ett högsta antal
motsvarande bolagets hela aktiekapital, och (iii) stamaktie av serie
B medför rätt till en (1) röst per aktie och stamaktie av serie A
medför rätt till 5 (fem) röster per aktie. Samtliga sedan tidigare
utgivna aktier i Bolaget ska utgöra stamaktier av serie B.

Beslut om kvittningsemission av stamaktier av serie A och stamaktier
av serie B och därmed sammanhängande bolagsordningsändring

Stämman beslutade vidare att Bolagets aktiekapital ska ökas med 342
123 479,82 kronor genom emission av 5 369 866 nya stamaktier av serie
A och 21 479 459 nya stamaktier av serie B, totalt 26 849 325 aktier.
Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Kvalitena AB (publ),
Frasdale International B.V., AB Kol och Koks, Ropudden Rådgivning AB,
Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Kjell Beijers 80-årsstiftelse
med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av
fordringar på bolaget om sammanlagt 1 073 973 000 kronor.

Beslutet avseende kvittningsemission innefattade en
bolagsordningsändring innebärande att bestämmelsen § 4 i Bolagets
bolagsordning ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 250 000 000
kronor och högst 1 000 000 000 kronor och bestämmelsen § 5 i Bolagets
bolagsordning ändras så att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000
och högst 100 000 000.

Det noteras att den villkorade bolagsordningsändringen, beslutad om
vid bolagsstämma i Bolaget den 11 december 2013, i och med stämmans
beslut ej längre äger giltighet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 11 december 2013 beslutade
bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om
nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner
eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning
eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antalet stam-
och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som
ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på
annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings
gränser för aktiekapital och antal aktier nedan.

Stämman beslutade, mot bakgrund av beslutet om införande av stamaktier
av serie A samt borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera
preferensaktier, om ett förnyat bemyndigande enligt ovan, enligt
vilket styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma på samma
villkor, ska ha rätt att fatta beslut om emission även av stamaktier
av serie A och serie B.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av 1 500 000 teckningsoptioner som
berättigar till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt
att teckna teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets verkställande
direktör, övriga anställda samt vissa nära samarbetspartners att
teckna.

Teckningskursen kommer att motsvara marknadsvärdet på
teckningsoptionerna, varvid det inte uppkommer några
personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband med
emissionen.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer
utspädningseffekten att motsvara cirka 3,5 procent av aktiekapitalet
och 2,3 procent av rösterna i Bolaget.

Beslut om möjlighet för Bolaget att hålla bolagsstämma i Veddesta och
därmed sammanhängande bolagsordningsändring

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, innebärande möjlighet
för Bolaget att hålla bolagsstämma i antingen Stockholm eller
Veddesta i Järfälla kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 - 121 317 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och
utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i
Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet
värderas till knappt 3 miljarder kronor och består av cirka 280.000
kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget förvaltar beståndet under
varumärket Stendörren [Broadgate] och har en beprövad modell,
Bosystem™, för successiv och effektiv renovering av fastigheterna. D.
Carnegie avser ansöka om en notering av bolagets aktier under 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/kommunike-fran-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/8760/9552602/221229.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.