Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

D. Carnegie & Co: Stark ökning av vinst och eget kapital

D. Carnegie & Co AB redovisar för helåret en kraftig ökning av vinsten
före skatt vilken steg från 307 miljoner kronor till hela 1 422
miljoner 2015 - upp 360 procent. Även förvaltningsresultat var
avsevärt högre, 186 miljoner kronor jämfört med 42 miljoner 2014, en
ökning med 342 procent. Vinsten per aktie efter skatt blev 16,10, en
ökning med 235 procent från föregående år. Det justerade egna
kapitalet (EPRA/NAV) ökade 41 procent under året och uppgick vid
årsskiftet till 73,50 kronor/aktie (51,99).

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

· Hyresintäkterna ökade till 1 217 Mkr (609)
· Driftnettot ökade till 554 Mkr (258)
· Förvaltningsresultatet ökade till 186 Mkr (42)
· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 307 Mkr
(278)

· Värdeförändring derivat uppgick till -11 Mkr (-14)
· Resultatet före skatt ökade till 1 422 Mkr (307)
· Resultatet efter skatt ökade till 1 139 Mkr (233)
· Vinst per aktie ökade till 16,10 kr (4,80) före utspädning, och
ökade till 13,50 kr (4,30) efter utspädning*

FJÄRDE KVARTALET 2015

· Hyresintäkterna ökade till 317 Mkr (282)
· Driftnettot ökade till 133 Mkr (98)
· Förvaltningsresultatet ökade till 48 Mkr (0)
· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 867 Mkr (200)
· Värdeförändring derivat uppgick till 39 Mkr (-7)
· Resultatet före skatt ökade till 853 Mkr (194)
· Resultatet efter skatt ökade till 734 Mkr (142)
· Vinst per aktie ökade till 10,37 kr (2,01) före utspädning, och
ökade till 8,52 kr (1,59) efter utspädning*

* Vid beräkningen av vinst per aktie efter utspädning har inte den
årliga räntebesparingen avseende det konvertibla skuldebrevet på 51
Mkr beaktats. Effekten av denna besparing per aktie är 0,72 kr/år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Ingått avtal om försäljning av Hammarkullen i Göteborg med 890
lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 493 Mkr, vilket
innebär en förstärkning av kassan med 250 Mkr

· Offentliggörande i december av ny värdering av
fastighetsportföljen uppgående till 13 600 Mkr, drygt en miljard över
tidigare rapporterat värde

· Förvärvat fastigheter i Uppsala och Norrköping i anslutning till
befintligt bestånd

Kommentar från VD

Vi har under året hittat vår identitet som en av Sveriges största
bostadsförvaltare efter ett par år av stark tillväxt och
sammanslagningar av flera fastighetsbolag. Samtidigt har vi renodlat
och fokuserat och förvärvat ytterligare lägenheter intill våra
befintliga fastigheter. Därmed är D. Carnegie & Co nu ett
bostadsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Det har även varit ett
intensivt renoveringsarbete och under fjärde kvartalet har 293
lägenheter renoverats.

Jag kan också med glädje konstatera att vi har nått vårt mål om en
totalavkastning om minst 10 procent, vilket lett till en ökning av
det justerade egna kapitalet med 41 procent under året.
Intjäningsförmågan har från förra årsskiftet ökat med 50 procent till
307 miljoner kronor på rullande tolv månader.

Bolaget har under kvartalet slutfört förvärv av drygt 100 lägenheter i
Norrköping, vilket ytterligare förstärkt vår intjäningsförmåga.

Vi har under perioden fortsatt att effektivisera och industrialisera
renoveringen av lägenheter. Prognosen om att renovera minst 500
lägenheter 2015 nåddes med 524 lägenheter renoverade under året. Även
årstakten om 1 000 lägenheter per år uppnåddes under det fjärde
kvartalet. Vi har också fortsatt en hög takt i investeringar i
fasader, värmeanläggningar, tvättstugor etc., vilket ökar våra
hyresintäkter och sänker kostnaderna för reparationer och underhåll.

Ökade hyror och lägre kostnader återspeglas i ett bättre driftnetto,
vilket för kvartalet uppgick till 133 miljoner kronor jämfört med 98
miljoner samma kvartal förra året. För året har driftnettot
fördubblats till 554 miljoner jämfört med 257 miljoner föregående år.
Intjäningsförmågan har lyfts till 307 miljoner kronor i årstakt per
den 1 januari 2016 jämfört med 205 miljoner föregående årsskifte.
Värdeökningar i fastighetsbeståndet under kvartalet uppgick till 867
miljoner kronor, efter avdrag för investeringar och 1 307 miljoner
för hela året.

Sammantaget har förbättringarna inneburit en stark förbättring i
redovisat resultat. Kvartalets resultat före skatt uppgår till 952
miljoner kronor och för helåret till hela 1 421 miljoner, att
jämföras med 194 miljoner för fjärde kvartalet 2014 och 306 miljoner
för hela 2014. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 10,37
kronor jämfört med 2,01 kronor för fjärde kvartalet 2014. Detta ger
en vinst efter skatt för helåret 2015 om 1 139 miljoner, vilket
motsvarar 16,10 kronor per aktie.

Under innevarande år kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen att
leta ytterligare förvärv i Stockholmsregionen och fortsätta arbetet
med att renovera vårt bestånd, vilket kommer att öka vår lönsamhet
ytterligare. Vi kommer också att driva på utvecklingen av byggrätter
så vi kan starta nybyggnation under nästa år.

Stockholm den 25 februari 2016

ULF NILSSON,
VD för D. Carnegie & Co

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/stark-okning-av-vinst-och-e...
http://mb.cision.com/Main/8760/9925176/482266.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.