Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-17

Dala Energi AB (publ): VÄLKOMMEN TILL DALA ENERGI AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

FREDAGEN DEN 23 MAJ 2014 KL 16.00 PÅ KLOCKARGÅRDEN, SILJANS-VÄGEN 479,
TÄLLBERG. Samling och registrering mellan kl 15.00 och 15.45, efter
årsstämman serveras middag.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB (fd VPC) förda aktieboken senast fredagen den
16 maj 2014 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast
måndagen den 19 maj 2014 kl. 16.00 per telefon0247-738 71 eller på
bolagets hemsida: www.dalaenergi.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste - för att
kunna utöva rösträtt på årsstämman - i god tid före den 16 maj 2014
genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter vid
inregistreringen och sänd uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254
793 26 Leksand, oss tillhanda senast 19 maj 2014. Aktieägare som
anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med
post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen
till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är
registrerad hos Euroclear Sweden AB. Om deltagarkortet ska sändas
till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälantill
årsstämman.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ett belopp på 7 817 532 kronor, 0,33 kronor per
aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir
den 28 maj 2014. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas
utbetalningen ske den 3 juni 2014.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kan beställas på samma adress och telefonnummer som
under Anmälan eller hämtas från bolagets hemsida: www.dalaenergi.se
två veckor före stämman.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl
bolaget som koncernen

8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som
koncernen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall
antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och
valberedning

12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

13. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag finns tillgängliga på vår hemsida.

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dala-energi-ab--publ-/r/valkommen-till-dala-en...
http://mb.cision.com/Main/4197/9571077/234688.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.