Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Dalsspira: Dalsspira mejeri Bokslutskommuniké 2019-01-01 - 2019-12-31

"Ihållande omsättningsökning och kraftig förbättring av resultatet"

Oktober-December 2019 (Oktober-December 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 7 580 (6 488) tkr. En
försäljningsökning med 17 % (8 %).

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till

-169 (-695) tkr.
· Resultat före skatt uppgick till -557 (-1 071) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,19) kr.
· Soliditeten uppgick till 56,6 % (53,9 %).

Januari-December 2019 (Januari-December 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 29 145 (24 668) tkr, vilket
motsvarar en ökning med 18 % (3 %).

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till

-1 770 (-4 445) tkr.
· Resultat före skatt uppgick till -3 263 (-5 938) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-1,04) kr.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Omsättningen under kvartalet uppgår till 7 580 tkr och är en
ökning med 17 %.

· Från och med v 8-2020 börjar Dalsspira leverera sin
lokalproducerade Grillost till Axfood. Avtalet innebär att Dalsspiras
Grillost skall finnas i sortimentet hos landets drygt 200
Hemköpsbutiker och 150 Tempobutiker. Vidare kommer Grillosten att bli
tillgänglig för alla landets Willys- och Snabbgrossbutiker att
beställa hem.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

· Omsättningen för januari 2020 uppgår till 2 537 tkr och är en
ökning med 7 % jämfört med föregående år. Eftersom de första
månaderna på året, omsättningsmässigt sett, är relativt svaga så är
vi mycket nöjda.

VD har ordet

I bokslutskommunikén för 2018 informerade vi om vår strävan att under
2019 förbättra resultatet och utöka vår närvaro på vårt befintliga
försäljningsområde. Ledningen för Dalsspira har därför under 2019
arbetat konsekvent med att minska kostnadsmassan och har vidtagit
åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att Dalsspira skall
kunna fortsätta att utvecklas. Det är därför riktigt roligt att
sammanfatta året 2019 med en hög omsättningsökning och ett väsentligt
förbättrat rörelseresultat för Dalsspira.

Det är även glädjande att kunna presentera den höga
omsättningsökningen trots att vi under året avvecklat
getmjölkssortimentet. Dessutom återfinns majoriteten av 2019 års
utökade butikssamarbeten i vårt närområde vilket innebär att
kostnadsmassan inte ökar trots att försäljningen ökar.

Under året har en ny produkt etablerat sig och fått en naturlig plats
i butikshyllorna. Dalsspiras Grillost lanserades i början av
sommaren, ett par månader senare listades produkten på Ica Sverige
och vi fick möjlighet att sälja osten till alla landets Ica butiker.
Extra intresseväckande är att försäljningen höll i sig under hela
hösten och vintern trots att Grillost tidigare främst varit en
sommarprodukt. En sannolik anledning att försäljningen höll i sig är
den nya starka, gröna mattrenden där konsumenter letar klimatsmarta
alternativ till middagsbordet.

Majoriteten av Dalsspiras omsättning är konsumtionsmjölk, grädde och
yoghurt. Fjolårets lansering av 2 liters mjölkdunk har fortsatt öka
och står idag för ca 30 % av den totala mjölkförsäljningen.

Under december månad kunde vi dessutom glatt meddela att Dalsspiras
Grillost från och med vecka 8 kommer att finnas som del i det
ordinarie sortiment på alla Hemköp- och Tempobutiker runt om i
landet. Dessutom kommer Grillosten vara beställningsbar för Willys
och Snabbgross. Exakt hur stor volymen kommer att bli i dessa butiker
är i dagsläget svårt att uttala sig om då liknande produkt inte
tidigare sålts i dessa butiker. Med den försäljningsutveckling som
Dalsspira sett på Ica under hösten är förhoppningarna höga.

Sammanfattningsvis lämnar vi ett år bakom oss av ihållande
omsättningsökning och ett väsentligt förbättrat rörelseresultat.
Dalsspira hade under året två enskilda månader där break even
uppnåddes och vi noterar att detta sker då omsättningen ökar
samtidigt som kostnadsmassan är stabil, detta ger oss goda
förhoppningar inför år 2020.

Framtid

Under 2020 kommer bolaget fortsatt att arbeta för att förbättra
bruttomarginaler och rörelseresultat. Vårt fokus kommer att ligga på
försäljningsutveckling av hela sortimentet men med ytterligare ökat
fokus på Grillosten.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari till december
2019 till 29 145

(24 668) tkr med en bruttovinst om 13 974 (12 054) tkr och ett resultat före skatt på -3 263 (-5 938) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 48 % (49 %).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2019 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 109
(1 514) tkr. Dalsspira har räntebärande skulder om 1 790 (2 690) tkr
samt en checkräkningskredit om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 31
december var nyttjad med 1 546 (1 226) tkr.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med 1 290 (1 239) tkr i avskrivningar.

Anställda

Per den 31 december 2019 hade Dalsspira 10 (10) anställda.

Utdelning

Styrelsen förslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret
2019.

Aktien

Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista december
2019 till 1 919 468,4 kr och antalet utestående aktier till totalt 6
398 228 aktier. Dalsspira har 300 000 utestående optioner med en
lösenkurs om 6 kr som löper till och med den 31 augusti 2021.
Kvarvarande mängd optioner innebär en utspädning om 4,5 % procent vid
fullt nyttjande.

Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Spotlight Stockmarket
under aktiesymbolen SPIRA.

Aktien handlades som minst till 3,58 kr och som högst till 5,00 kr
under kvartalet.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3.

Revisors utlåtande angående rapporten

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på
Dalsspiras kontor och hemsida från 2019-04-30.

Årsstämma

Årsstämma kommer äga rum i Färgelanda den 28 maj 2020.

Tidsplan för finansiell rapportering

2020-05-08 Kvartalsrapport 1

2020-08-21 Kvartalsrapport 2

2020-11-13 Kvartalsrapport 3

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dalsspira/r/dalsspira-mejeri-bokslutskommunik...
https://mb.cision.com/Main/13445/3033557/1192567.pdf

Författare AktieTorget News