Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Dalsspira: Delårsrapport 2015-10-01 - 2016-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed
följande delårsrapport för perioden 20151001 till 20160331.

Snart står det nya mejeriet klart

Januari-Mars 2016 (Andra kvartalet 2015/2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 449 (265) tkr, vilket motsvarar en
tillväxt om 69 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till -845 (-73) tkr. Resultatet påverkas av uppstartskostnader för
det nya mejeriet.

· Resultat före skatt uppgick till -858 (-100) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,1) kr.
· Soliditeten uppgick till 89 % (16%).
Oktober 2015- Mars 2016 (Ackumulerat)

· Nettoomsättningen uppgick till 876 (873) tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till -1542 (-125) tkr. Resultatet påverkas av ökade rörelsekostnader
i samband med expansionen.

· Resultat före skatt uppgick till -1568 (-172) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,56 (-0,17) kr.
· Förändring av varulagervärderingsprincip har medfört en
engångsnedskrivning om 222 tkr.

Väsentliga händelser under perioden

· I januari blev Dalsspira rikstäckande getmjölksleverantör till
ICA.

· Dalsspira tecknade i februari avtal med ÅF Industry om
nyckelfärdigt mejeri.

· Avtal med Tetrapak om förpackningsmaskin tecknades i februari.
Väsentliga händelser efter perioden

Under våren har Dalsspira fokuserat på igångsättandet av det
kombinerade mejeriet. Invigning av mejeriet hölls den 13 maj för
branschfolk, som fick en inblick i hur ett mejeri fungerar.

VD har ordet

Vi på Dalsspira bygger under våren 2016 ett nytt kombinerat get-och
komjölksmejeri i Färgelanda, Dalsland. Vår ambition är att kunna
erbjuda svenska konsumenter lokala get- och komjölksprodukter med god
smak och unika egenskaper. Vi vill ge våra konsumenter en bra känsla
i magen genom att stödja lokala bönder och genom getmjölkens många
hälsofördelar. Hälsofördelarna finns att läsa om på Dalsspiras
hemsida.

Under våren har flera för processen, viktiga avtal knutits. I februari
godkände Dalsspira ÅF Industrys offert på ett nyckelfärdigt mejeri
och i slutet på mars initierades installationen av utrustningen. ÅF
har åtagit sig att leverera bland annat; mottagningstankar för
inkommande mjölk, pastör, homogenisator, separator för att kunna
producera grädde och all rördragning däremellan. I maj kommer
anläggningen att testköras och den överlämnas till Dalsspira när
anläggningen är funktionsgodkänd, vilket förväntas ske i mitten på
juni.

Under andra kvartalet skrevs dessutom avtal med Tetrapak om leverans,
installation och utbildning av förpackningsmaskinen T/R 7.
Förpackningsmaskinen levererades till Färgelanda i april och är under
installation. Förpackningsmaterialet som Dalsspira kommer att använda
till sina komjölksförpackningar är helt förnybart och utvinns i
Skoghall i Värmland. Vi vill att hela kedjan från mjölken hos bonden
till vårt mejeri och ut till kund ska vara så lokal som möjligt.

Distributionsmässigt nåddes ett stort delmål för Dalsspira i januari.
Företaget fick tillgång att leverera till alla ICA:s 1432 butiker
runt om i Sverige. Avtalet som skrevs med ICA är ett butikspackavtal
som innebär att Dalsspira packar alla produkter på mejeriet och
levererar dem sedan till ICA:s centrallager i Kungälv. Därifrån
distribuerar ICA ut produkterna till de butiker som beställt. Detta
innebär att vi med samma

fraktkostnader kan nå en större mängd butiker vilket är viktigt för
oss som ett litet företag. Avtalet har medfört att getmjölken når ut
till en avsevärt större mängd butiker och konsumenter vilket
förväntas påverka vår försäljning positivt. Vår stora utmaning i
getmjölksförsäljningen finns i att informera om produkten och dess
egenskaper, vilket vi bland annat eftersträvar att uppnå genom demos
i butik, sociala medier och på våra förpackningar.

I företaget har vi nu stort fokus på starten av vår närproducerade
komjölk. Planen är att produktionsstart skall ske under juni.
Förberedelser mot butik har påbörjats och vi upplever ett stort
intresse både från butiker och konsumenter inför lanseringen.

Den totala investeringen för mejeriet beräknas till 18 MSEK, av dessa
leasas maskiner till ett värde av 6 MSEK. Resterande del av det nya
mejeriet finansieras genom banklån á 4 MSEK och genom det kapital
Dalsspira tog in i nyemissionen hösten 2015.

Aktien

Antalet aktier uppgick per 31 mars 2016 till 2 813 250 aktier.
Motsvarande antal aktier per 31 mars 2015 var 1 000 000 st, justerat
för split. Utöver aktier har Dalsspira även 215 000 utestående
optioner med en lösenkurs om 8,40 kronor. Rätten att teckna aktier
enligt optionsavtalet löper till och med den 31 augusti 2018.
Optionerna innebär en utspädning om 7 procent vid fullt nyttjande.
Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under
aktiesymbolen SPIRA.

Revisors utlåtande angående rapporten

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Dalsspira mejeri i korthet

Dalsspira mejeri producerar lokala get- och komjölksprodukter i
Färgelanda, Dalsland. Vi värnar om det lokala och sätter stor vikt
vid att leverera produkter som inte bara är goda, utan som kan
avspegla dessa värderingar. Vi på Dalsspira är övertygade om att det
finns konsumenter som är beredda att betala ett högre pris för
produkter där man vet att den extra kostnaden går tillbaka till
bonden. Därför kostar våra mejerivaror mer. I vårt sortiment hittar
du getmjölk, getyoghurt och getostar -och snart även komjölk.

Vision

Vårt mål är att behålla positionen som den största getmjölksaktören på
konsumtionsmjölk och yoghurt på den svenska marknaden och fortsätta
utveckla getmjölkssortimentet. Vi ska även vara det självklara valet
av närproducerad komjölk på vår hemmamarknad i väst.

Affärsidé

Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala get- och
komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras
produkter kan du göra ett val som känns bra i magen.

Strategi

Dalsspiras strategi är att genom lokal produktion erbjuda
mjölkproducenter ett skäligt pris för mjölken och konsumenterna en
garanti för produkternas ursprung och djurens välmående. Vi arbetar i
största möjliga mån mot kedjor och grossister där vi kan nå en större
mängd butiker på ett säljmässigt och effektivt sätt.

Med getmjölken arbetar vi nationellt medan komjölken inriktas mot den
lokala marknaden och kommun/landsting.

Tidsplan för finansiell rapportering

2016-08-19 Kvartalsrapport 3 2016

2016-11-18 Kvartalsrapport 4 2016

2017-02-27 Bokslutskommuniké

För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen
kontakta:

Malin Jakobsson, VD
malin@dalsspira.se
Telefon: 076-3360556

Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
458 91 Färgelanda
Telefon: 0528-50001
E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dalsspira/r/delarsrapport-2015-10-01---2016-03...
http://mb.cision.com/Main/13445/2013626/518564.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.