Du är här

2018-08-24

Dalsspira: Halvårsrapport, 2018-01-01 - 2018-06-30

"En bra sommar på Västkusten"

April-Juni 2018 (April-Juni 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 5 788 (5 996) tkr, vilket
motsvarar en minskning om ca -3 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till

-1 411 (-761) tkr.
· Resultat före skatt uppgick till - 1 818 (- 1 108) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till - 0,49 (- 0,30) kr.
· Soliditeten uppgick till 34,0 % (52 %).
Januari-Juni 2018 (Januari-Juni 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 11 754 (11 894) tkr, vilket
motsvarar en minskning om ca -1 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till

-2 814 (-1 270) tkr.
· Resultat före skatt uppgick till - 3 563 (- 1 964) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till - 0,96 (- 0,53) kr.
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Vid bolagsstämman i juni valdes en ny styrelse till bolaget. Hans
Jacobsson kvarstår som ordförande och VD Malin Jakobsson väljs in som
ledamot. Nya ledamöter i styrelsen är Mikael Olsson (huvudägare) och
Göran Nyström. Carina Alexandersson och Anders Forsdahl avgår som
ledamöter men sitter kvar som suppleanter.

Mikael Olsson är en av de största ägarna i Dalsspira sedan
nyemissionen hösten 2017och har sedan årsskiftet varit operativt
involverad i mejeriet. Mikael är engagerad lokalt i Dalsland i andra
verksamheter inom bl a turist och konferensnäringen.

Göran Nyström är verksamhetskonsult med gedigen bakgrund inom
mejeribranschen. Göran har bland annat varit ostansvarig och
produktionschef på Skånemejerier, VD för Skottorps mejeri och sitter
idag även som styrelseordförande i EMÅ mejeriet.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

· Styrelsen i Dalsspira mejeri AB informerade i juli att avsikten
är att genomföra en företrädesemission under hösten 2018 med syfte
att finansiera beslutad strategisk plan för expansion och
produktutveckling. Villkoren för företrädesemissionen kommer att
meddelas när formellt emissions beslut fattats. Samtidigt har
styrelsen ingått ett avtal om en bryggfinansiering uppgående till
totalt 1,2 mkr med en rad mindre lokala placerare varav några redan
är aktieägare i Dalsspira och andra är nytillkomna intressenter.
Lånet som kan konverteras till nya aktier i kommande
företrädesemission löper med 8% ränta.

· Försäljningen i juli ökade med 10 % mot förgående år och är ett
resultat av riktade satsningar på befintliga butiker samt hög närvaro
i butik

VD har ordet

Försäljningsmässigt har sommaren varit god för oss. Vi har lyckats nå
en högre försäljning på Bohuskusten än tidigare år samt arbetat
mycket med bonde/mejerist i butik och synlighet på event för att öka
kännedomen om Dalsspira-mjölken och dess mervärden. Det känns som att
vi hittat en tillväxtmodell med vilken vi kan penetrera vår
huvudmarknad och därmed nå en lönsam försäljningsnivå på sikt.

Vårt fokus under hösten kommer fortsatt att ligga på närområdet och
att utveckla de butiker som vi redan är representerade hos och har en
fungerande logistik till. Vi arbetar kontinuerligt med
produktutveckling och kommer att lansera nya produkter kommande
kvartal. Produktutvecklingen är mycket viktig för oss då en stor del
av vår tillväxt kommer från detta.

Om vi bortser från försäljningen har sommaren inneburit starten på en
kris för landets bönder. Igen. Torkan som inte har gått någon
obemärkt förbi har redan inneburit att några av våra bönder fått
anmäla kor till slakt med anledning av kommande foderbrist. Vilken
den exakta konsekvensen kommer att bli av sommarens hetta spekuleras
det vilt om men vill vi som konsumenter fortsätta köpa svenska
produkter så är det viktigare nu än någonsin att välja svenskt
lokalproducerat i butik.

Vi har under första halvåret av 2018 haft en del produktionsproblem
som tyvärr påverkat vår försäljning negativt och som i sin tur givit
effekt på resultatet. Det största tappet uppstod när vi skulle byta
förpackningsstorlek på vår grädde. Den nya utrustningen passade inte
som maskinleverantören förespeglat och vi stod utan förmåga att packa
grädde under flera veckor under våren. Viss del av förlusten kommer
att ersättas av maskinleverantör och försäkringsbolag.

Vi har med anledning av störningar i produktionen sett över hela
verksamheten och genomfört markanta förbättringar och
omorganiseringar. Vi har även stärkt upp produktionen med utbildning
av processpersonal och reparatörer samt optimering av processer. Vi
står idag bättre förberedda för dagliga och extraordinära händelser.

I vår förgående rapport informerade vi om att vi under våren 2018 har
implementerat ett besparingsprogram för att reducera våra kostnader.
Vi har från och med maj genomfört stora besparingar och
effektiviseringar och ser resultatet i juni som tagit oss ner till en
mer hanterbar ekonomisk resultatnivå. Vi kommer fortsätta jobba med
besparingar under hela 2018.

Framtid

Som vi kommunicerat i juli har styrelsen i Dalsspira mejeri AB för
avsikt att genomföra en företrädesemission under hösten 2018 med
syfte att finansiera beslutad strategisk plan för expansion och
produktutveckling. Villkoren för företrädesemissionen kommer att
meddelas när formellt emissions beslut fattats. Under juli
arrangerade Dalsspira en bryggfinansiering för att säkra likviditeten
till dess nyemissionen kan genomföras.

Styrelsen har för avsikt att presentera villkor och tidsplan för
företrädesemissionen under september månad samt utnyttja det
bemyndigande att utge nya aktier som årsstämman den 5 juni 2018
beslutat om.

Dalsspira behöver öka försäljningen till 2,5 - 3 mkr per månad för att
nå break-even. Vid nuvarande försäljning om ca 2,0 - 2,2 mkr per
månad är burnraten ca 180 - 200 tkr per månad. För att nå break-even
och för att skapa värde för aktieägarna har en ny strategisk plan
tagits fram som bland annat innehåller satsningar på nya produkter,
investeringar i produktionen för sänkt styckkostnad och
marknadsutveckling.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden april till juni 2018
till 5 788

(5 996) tkr med en bruttovinst om 2 920 (2 968) tkr och ett resultat
före skatt på -1 818

(-1 108) tkr. Resultatförsämringen består i marknadskostnader samt
reparationer och underhåll av maskinpark. Bruttomarginalen uppgick
under perioden till 50 % (49 %).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2018 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till -1 560
(-1 275) tkr. Dalsspira har räntebärande skulder om 4 302 (4 531) tkr
samt en checkräkningskredit om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 30
juni var nyttjad med 1575 (1 276) tkr.

Avskrivningar

Kvartalets resultat har belastats med 308 (293) tkr i avskrivningar.

Aktien

Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den 30:e juni 2018
till 1 108 968 kr och antalet utestående aktier till totalt 3 696 562
aktier. Dalsspira har 71 000 utestående optioner med en lösenkurs om
8,40 kr. Rätten att teckna aktier enligt optionsavtalet löper till
och med den 31 augusti 2018. Kvarvarande mängd optioner innebär en
utspädning om 2 % procent vid fullt nyttjande.

Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under
aktiesymbolen SPIRA.

Aktien handlades som minst till 3,85 kr och som högst till 6,15 kr
under kvartalet.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3.

Revisors utlåtande angående rapporten

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Tidsplan för finansiell rapportering

2018-11-16 Kvartalsrapport 3

För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen
kontakta:

Malin Jakobsson, VD
malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
458 30 Färgelanda
Telefon: 0528-50001
E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dalsspira/r/halvarsrapport-2018-01-01---2018-0...
http://mb.cision.com/Main/13445/2600147/896868.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.