Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Dalsspira: Kallelse till årsstämma 2019

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till
årsstämma.

Datum: 31 maj 2019
Tid: 13:00. Lokalen öppnas för registrering kl 12:45. Registrering
måste ha skett före kl. 12:55 för att aktieägare ska upptas i
röstlängden.

Plats: Medborgarkontoret Färgelanda, Timmervägen 12, Färgelanda
Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den
utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör fredag den 24 maj
2019, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till
victor@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast den 24 maj
2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före
stämman insändas till bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB,
Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig,
daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att
användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast
den 24 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2018
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och suppleanter
10. Val av revisorer
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

12. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut
som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

13. Stämmans avslutande
Beslutsförslag m.m

8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår att
30 000 SEK utgår till extern styrelseledamot och 45 000 SEK till
styrelseordförande samt att revisorerna betalas på löpande räkning.

9. Huvudägarnas förslag till val av ny styrelse

Arbetet med att utveckla styrelsen pågår och förslaget till ny
styrelse kommer att kungöras senast 1 vecka före årsstämman.

10. Val av revisorer

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår nyval
på 1 år av PwC med huvudansvarig revisor Magnus Götenfält.

11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på
marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier
vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som
konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall
kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå
till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om
aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt
utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att
styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions-
som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det
handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission
samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument
utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv,
reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska
ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget,
Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda från och med den 18 april 2019 och
sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas
tillgängliga på bolagets webbplats, www.dalsspira.se senast den 18
april 2019.

Färgelanda i maj 2019

Dalsspira mejeri AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dalsspira/r/kallelse-till-arsstamma-2019,c280...
https://mb.cision.com/Main/13445/2803039/1036853.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.