Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

Dannemora Mineral AB: Förslag till Dannemora Minerals årsstämma 2014

Aktieägare som representerar 14 procent av rösterna i Dannemora
Mineral lämnar nedanstående förslag till årsstämman den 27 juni 2014.

Val av styrelse

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Förslaget innebär omval av följande ledamöter: Lennart Falk och
Christer Lindberg. Till nyval föreslås Ola Hägglund och Niclas
Handfast. Åke Roos har avböjt omval.

Lennart Falk föreslås bli vald till styrelseordförande och Christer
Lindberg föreslås bli omvald till vice styrelseordförande.

Ola Hägglund är 67 år och utbildad bergsingenjör vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Hägglund har haft en rad ledande befattningar
inom SSAB-koncernen och var medlem av dess koncernledning från 2006
till 2008. Ola Hägglund har en mycket gedigen industriell erfarenhet,
speciellt inom produktion av härdat stål och metallurgi.

Niclas Handfast är 49 år och civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Han har erfarenhet som CEO och CFO från noterade och
onoterade bolag, bland annat från Proffice, Song Networks och
Traction. Niclas har under de senaste åren arbetat med bolag i
förändring och med kapitaliseringsbehov.

Val av revisor

Omval som revisor intill nästkommande årsstämma föreslås
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Arvoden till styrelsen och revisorerna

Förslaget innebär följande arvoden: 300 000 kr till ordföranden, 250
000 kronor till vice styrelseordförande samt 150 000 kr vardera till
övriga ledamöter. Därutöver föreslås styrelsen få disponera 650 000
kr som arvode för kommittéarbete och särskilda uppdrag, totalt 1 500
000 kr.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stämmoordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Ola Åhman, Roschier
Advokatbyrå.

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2015

Förslaget innebär samma förfarande som inför årets årsstämma. Bolaget
ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de
fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden
(sammankallande). Om styrelseordföranden ingår bland de fyra till
röstetalet största aktieägarna ska valberedningen bestå av
representanter för de till röstetalet fem största aktieägarna
inklusive styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen ska
ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB och
Verdepapirsentralen ASA den sista bankdagen i september 2014, avgöra
vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen
av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd.
Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens
mandattid löper till nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag
till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av
styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande,
förslag till val av revisor (i förekommande fall), förslag till
arvode till revisorerna samt förslag till hur en valberedning ska
utses inför årsstämman 2016 jämte dess uppdrag.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare
inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare som är
representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i
bolaget, kan sådan ledamot avgår och, om valberedningen så bedömer
lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står
näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest
väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om
valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av
valberedningen, på så sätt valberedningen finner lämpligt.

För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, vd och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars
huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget
avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och
regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i
Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot
brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo
Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas
Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent
Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning
och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av
mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dannemora-mineral-ab/r/forslag-till-dannemora-...
http://mb.cision.com/Main/6282/9608227/260951.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.