Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Danske Bank A/S: God udvikling i den underliggende forretning med fortsat udlånsvækst, men resultatet faldt, da nedskrivni...

 

Pressemeddelelse

 

   

Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 45 14 14 00

30. april 2020

God udvikling i den underliggende forretning med fortsat udlånsvækst, men
resultatet faldt, da nedskrivninger og handelsindtægter blev påvirket af
coronavirus-pandemien.
Resultat på -1,3 mia. kr. efter skat i 1. kvartal 2020.
Vi sigter nu mod et resultat for 2020 på mindst 3 mia. kr.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2020.

Administrerende direktør Chris Vogelzang udtaler i forbindelse med
regnskabet:

?I de første to måneder af 2020 var der en god udvikling i den
underliggende forretning, med god kundeaktivitet og udlånsvækst på de
fleste markeder. Hen mod slutningen af kvartalet blev resultaterne
væsentligt påvirket af coronavirus-pandemien. Dette skyldtes særligt, at vi
foretog nedskrivninger på baggrund af antagelser om et dårligere
makroøkonomisk scenarie, faldet i oliepriserne samt på udlån til visse
brancher. Den omfattende turbulens på de finansielle markeder medførte
desuden ekstraordinært lave handelsindtægter. Danske Bank er imidlertid
fortsat en af de mest velkapitaliserede banker i Europa, og vi er derfor
godt rustet til fortsat at støtte vores kunder igennem krisen via en lang
række initiativer, og dette er vores højeste prioritet. Vores mere end
20.000 medarbejdere har gjort en fantastisk indsats med at holde banken i
gang og betjene vores kunder, mens de arbejder hjemmefra, og derudover har
vi også fortsat gjort gode fremskridt i forhold til vores arbejde med at
blive en bedre bank for alle vores interessenter.?

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte
hovedpunkter:

1. kvartal 2020 mod 1. kvartal 2019
Danske Banks resultat efter skat for 1. kvartal 2020 blev på -1,3 mia. kr.
mod et overskud på 3,0 mia. kr. i samme periode sidste år. I kvartalets
første måneder var der god udvikling i den underliggende forretning med
udlånsvækst i lokal valuta i Banking Nordic og god konverteringsaktivitet i
Danmark. Det negative resultat skyldtes primært en betydelig stigning i
nedskrivninger direkte relateret til udbruddet af coronavirus-pandemien
sidst i kvartalet samt et fald i handelsindtægterne på grund af turbulens
på de finansielle markeder.

Stigningen i nedskrivningerne er primært et udtryk for en rettidig tilgang
og tilpasning til de konsekvenser, som pandemien har for både
makroøkonomien og de forskellige sektorer.

Egenkapitalforrentningen efter skat var -3,8 pct. i 1. kvartal 2020 mod 7,7
pct. i 1. kvartal 2019.

Indtægter i alt udgjorde 9,6 mia. kr. og faldt 11 pct. i forhold til 1.
kvartal 2019. Dette skyldtes primært et fald i handelsindtægterne.
Nettorenteindtægterne var fortsat på et godt niveau, mens
nettogebyrindtægterne steg:

* Nettorenteindtægterne udgjorde 5,5 mia. kr. Faldet på 1 pct. i
forhold til 1. kvartal 2019 skyldtes primært valutakurseffekter samt
pres på rentemarginalerne og øget efterspørgsel efter realkreditlån
med længere rentebinding.
 
* Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,7 mia. kr. og steg 3 pct. i forhold
til 1. kvartal 2019, hvilket primært skyldtes god
konverteringsaktivitet i Danmark i første del af kvartalet, hvor
renten faldt.
 
* Handelsindtægterne udgjorde 291 mio. kr., svarende til et fald på 82
pct. i forhold til 1. kvartal 2019, som følge af de turbulente
finansielle markeder, der påvirkede resultaterne i både Corporates &
Institutions og Danica Pension. Handelsindtægterne blev desuden
påvirket af negative værdireguleringer af derivatporteføljen i
Corporates & Institutions.

                       
Driftsomkostningerne udgjorde 6,8 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 1.
kvartal 2019. Stigningen skyldtes hovedsageligt, at vi i 2019 som planlagt
øgede antallet af medarbejdere, der arbejder med compliance og
antihvidvask. Øvrige omkostninger til regulatorisk compliance og
investeringer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger i
forbindelse med Estlandsagen var også medvirkende til stigningen i
driftsomkostningerne.

Nedskrivninger drevet af modelændring
Nedskrivningerne udgjorde 4,3 mia. kr. i 1. kvartal 2020 mod 0,4 mia. kr. i
1. kvartal 2019. Nedskrivninger for 3,9 mia. kr. i 1. kvartal i år kunne
henføres direkte til udbruddet af coronavirus-pandemien, den efterfølgende
samfundsøkonomiske tilbagegang og det betydelige fald i oliepriserne.

Nedskrivningerne skyldtes hovedsageligt tre forhold:

Vi foretog en ændring af forudsætningerne i den model, der benyttes til at
beregne forventede kredittab. Modellen er nu baseret på et basisscenarie,
der afspejler en nedgang i den økonomiske aktivitet i 2020 efterfulgt af et
opsving i 2021. Derudover foretog vi sektornedskrivninger inden for de mest
berørte brancher, blandt andet fritids-, hotel- og transportbranchen samt
olie- og gassektoren. Og endelig medførte faldende oliepriser øgede
nedskrivninger i relation til nødlidende engagementer, hvor der er
restruktureringer i gang, især inden for olie- og gassektoren.

Før udbruddet af coronavirus-pandemien lå nedskrivningerne på niveau med
den hidtidige udvikling og vores forventninger.

I forhold til ultimo 2019 faldt det samlede udlån med 2 pct. Faldet
skyldtes primært negative valutakurseffekter, da både den norske og svenske
krone faldt i forhold til den danske krone. Der var udlånsvækst på alle
Banking Nordic?s markeder. Det samlede indlån steg med 3 pct. i forhold til
ultimo 2019.

Udviklingen i forretningsenhederne
Banking DK opnåede et resultat før skat på 0,6 mia. kr., hvilket var et
fald på 58 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Nedskrivninger på udlån steg
væsentligt, hvilket afspejlede de ændrede forventninger til den økonomiske
udvikling som følge af coronavirus-pandemien. Desuden var resultatet
negativt påvirket af et fortsat pres på marginalerne samt øgede
regulatoriske omkostninger og investeringer til bekæmpelse af økonomisk
kriminalitet. Disse forhold blev dog til dels opvejet af blandt andet
 højere konverteringsaktivitet hos privatkunderne.

Banking Nordic opnåede i 1. kvartal 2020 et resultat før skat på 0,2 mia.
kr., svarende til et fald på 83 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Faldet
skyldtes en væsentlig stigning i nedskrivninger på udlån på 1 mia. kr. som
følge af udbruddet af coronavirus-pandemien. Dog var resultat før
nedskrivninger på udlån 1,2 mia. kr., svarende til en stigning på 2 pct. i
forhold til 1. kvartal 2019. Stigningen skyldtes vækststrategien og et
gunstigt rentemiljø, især i Norge.

Corporates & Institutions? resultat før skat var på -1,9 mia. kr. i 1.
kvartal 2020. Resultatet skyldtes væsentligt højere nedskrivninger på udlån
og lavere handelsindtægter i FI&C og Equities. De makroøkonomiske vilkår
var i betydelig grad negativt påvirket af coronavirus-pandemien, der i
marts førte til en hidtil uset volatilitet på de finansielle markeder.
Dette førte desuden til en kraftig stigning i efterspørgslen efter
kortfristede likviditetsfaciliteter blandt de store erhvervskunder samt et
væsentligt øget behov for risikoafdækning.

Wealth Management?s resultat før skat udgjorde 0,2 mia. kr., svarende til
et fald på 70 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Den negative udvikling på
de finansielle markeder som følge af coronavirus-pandemien havde en
væsentlig indvirkning på nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne.

I Danske Bank i Nordirland udgjorde resultatet før skat 49 mio. kr. og var
således 78 pct. lavere end i 1. kvartal 2019. Faldet skyldtes hovedsagelig
øgede nedskrivninger på udlån på baggrund af conronavirus-pandemien.
Resultat før nedskrivninger på udlån steg 1 pct. som følge af et øget udlån
i lokal valuta.

Solidt kapitalgrundlag
Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på
22,3 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 17,6 pct. Dette er på linje
med vores mål om at have en egentlig kernekapitalprocent på over 16 pct. på
kort sigt og en solvensprocent på over 20 pct.

Danske Bank er således i en god position til at støtte op om kunderne i den
nuværende krise.

Tiltag, der skal støtte vores kunder under krisen
Som Danmarks største bank og en betydelig finansiel institution i de øvrige
nordiske økonomier anerkender vi, at vi spiller en afgørende rolle i at
minimere den skade, som coronavirus-pandemien forårsager i samfundet, og vi
strækker os langt for at hjælpe vores kunder gennem disse udfordrende
tider. Vi vil fortsætte med at støtte dansk økonomi ved at yde finansiel
støtte til privat- og erhvervskunder, der er ramt af krisen. Dette gælder
også for Danske Banks kunder i de nordiske markeder og i Nordirland.

Danske Banks tiltag omfatter blandt andet udskydelse af betalinger, adgang
til overtræk og kreditfaciliteter eller forlængelse af disse,
mellemfinansiering, afdragsfrihed på lån, en højere grænse for betaling af
negative renter på indskud samt en lang række andre initiativer.

Forventninger til 2020
Den usikkerhed, der er forbundet med den makroøkonomiske situation og
effekten af coronavirus-pandemien betød, at vi den 16. marts 2020
suspenderede vores forventninger til den finansielle udvikling i 2020.

Da effekten af coronavirus-pandemien har skabt udbredt usikkerhed, er vores
forventninger også forbundet med større usikkerhed end normalt.
Usikkerheden afspejler den begrænsede klarhed om den makroøkonomiske
situation og udviklingen på de finansielle markeder.

På dette grundlag sigter vi nu mod et resultat på mindst 3 mia. kr.,
hvilket er vores bedste skøn baseret på en rettidig vurdering af den
aktuelle situation og den sandsynlige påvirkning på vores forretning resten
af året.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de
makroøkonomiske forhold, herunder udviklingen i centralbankernes
pengepolitik.

Danske Bank

                                   
Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til
danskebank.com/regnskab.

Vedhæftede filer

* Danske Bank pressemeddelelse 30 april 2020

* Danske Bank Interim report first quarter 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.