Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Danske Bank A/S: Resultat på 10,0 mia. kr. efter skat i periode med fortsatte udfordringer. Egenkapitalforrentning på 8,5 ...

Selskabsmeddelelse

 

    Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 45 14 14 00

1. november 2019

Resultat på 10,0 mia. kr. efter skat i periode med fortsatte udfordringer.
Egenkapitalforrentning på 8,5 pct. Nye målsætninger frem mod 2023.
Forventninger til resultatet for 2019 præciseret til lavere ende af spænd.

Danske Bank A/S har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019.

Administrerende direktør Chris Vogelzang udtaler i forbindelse med
regnskabet:

?De første ni måneder af 2019 var præget af udfordrende renteniveauer og
marginaler samt et højere niveau for nedskrivninger og stigende
omkostninger, særligt til compliance-aktiviteter. Vi har en god
underliggende forretning med høj kundeaktivitet og udlånsvækst, men alt i
alt er vores performance under pres. Vi præsenterer derfor i dag en række
nye, ambitiøse målsætninger for 2023 og hovedelementerne i den plan, som
skal gøre os i stand til at levere på dem. Gennem stram
omkostningsstyring, markante investeringer i digitalisering og i vores
organisation samt disciplineret eksekvering af vores strategi arbejder vi
målrettet på at blive en endnu bedre bank for alle vores interessenter:
kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer?.

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte
hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2019 mod 1.-3. kvartal 2018
Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2019 et resultat efter skat på 10,0
mia. kr., hvilket var et fald på 14 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018.
De udfordrende vilkår i første halvår er fortsat ind i 3. kvartal, hvilket
har påvirket resultatet negativt. Der var god kundeaktivitet, og den
underliggende forretning er fortsat solid, men vores resultater er under
pres.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 8,5 pct. mod 10,1 pct. i 1.-3.
kvartal 2018.

Indtægter i alt udgjorde 32,8 mia. kr. og faldt 2 pct. i forhold til 1.-3.
kvartal 2018:  

* Nettorenteindtægterne faldt 8 pct. til 16,3 mia. kr. Der var
udlånsvækst (i lokal valuta) på alle markeder, men dette blev mere
end udlignet af højere fundingomkostninger og pres på
rentemarginalerne.
 
* Nettogebyrindtægterne udgjorde 11,7 mia. kr., en stigning på 3 pct. i
forhold til 1.-3. kvartal 2018 og på 11 pct. i forhold til 2. kvartal
2019. Indtægterne var positivt påvirket af en betydelig
konverteringsaktivitet i Danmark og indregningen af SEB Pension
Danmark og negativt påvirket af hensættelsen til godtgørelse til
Flexinvest Fri-kunder i 2. kvartal 2019.
 
* Handelsindtægterne udgjorde 2,9 mia. kr. og faldt 22 pct. i forhold
til 1.-3. kvartal 2018 på grund af fortsat udfordrende vilkår på de
finansielle markeder.
 
* Øvrige indtægter udgjorde 1,9 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. i 1.-3.
kvartal 2018. Stigningen skyldtes hovedsageligt salget af Danica
Pension Sverige.

Driftsomkostningerne udgjorde 19,2 mia. kr. og steg 2 pct. i forhold til
1.-3. kvartal 2018. Stigningen skyldtes primært øgede udgifter til
compliance, herunder hvidvaskbekæmpelse, samt fortsatte investeringer i
digitalisering.

Kreditkvaliteten var fortsat solid på grund af vores stærke fokus på
området. Nedskrivningerne udgjorde 813 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod en
nettotilbageførsel på 607 mio. kr. i 1. -3. kvartal 2018. Udviklingen
skyldtes primært nogle få store enkeltengagementer samt lavere
tilbageførsler i Danmark. En mindre forværring af de makroøkonomiske
udsigter påvirkede også nedskrivningerne negativt.

I forhold til ultimo 2018 steg det samlede udlån med 3 pct. og indlån med 4
pct. Der var stigning i udlånet (i lokal valuta) på alle kernemarkeder.

Udviklingen i forretningsenhederne i 1.-3. kvartal 2019

I Banking DK var resultat før skat for 1.-3. kvartal 2019 på 4,4 mia. kr.,
et fald på 21 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Den hårde konkurrence
og stigningen i omkostningerne til regulatoriske krav og investeringer i
compliance-tiltag fortsatte i årets 3. kvartal og påvirkede resultatet
negativt. Som forventet var der også en stigning i nedskrivningerne. Disse
negative effekter blev imidlertid delvist opvejet af betydelig
konverteringsaktivitet som følge af historisk lave renter, stigende
forretningsaktivitet og vækst i udlånet.

Banking Nordic opnåede et resultat før skat på 3,3 mia. kr., svarende til
et fald på 22 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Faldet skyldtes
overvejende et fald i nettorenteindtægterne på grund af pres på
marginalerne samt højere driftsomkostninger som følge af investeringer i
compliance-tiltag og højere omkostninger til regulatoriske krav.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 1,9 mia. kr. for
1.-3. kvartal 2019, hvilket var et fald på 48 pct. i forhold til samme
periode sidste år. Faldet skyldtes stigende nedskrivninger på udlån, lavere
handelsindtægter og en negativ udvikling i værdireguleringer.
Driftsomkostningerne var uændrede i forhold til samme periode i 2018 til
trods for et underliggende omkostningspres som følge af regulatoriske
compliance-relaterede tiltag.

I Wealth Management udgjorde resultat før skat 3,6 mia. kr., svarende til
en stigning på 39 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018. Stigningen
skyldtes hovedsageligt indtægten fra salget af Danica Pension i Sverige på
1,3 mia. kr. Nettogebyrindtægterne var positivt påvirket af indregningen af
SEB Pension Danmark. Handelsindtægterne var negativt påvirket af en
regulatorisk ændring af diskonteringskurven for livsforsikringshensættelser
i 1. kvartal 2019. Stigningen i driftsomkostningerne skyldtes primært
driften af SEB Pension Danmark og hensættelsen til godtgørelsen til visse
kunder med Flexinvest Fri.

Danske Bank i Nordirland opnåede et resultat før skat på 648 mio. kr.,
svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2018 til
trods for den fortsatte usikkerhed omkring Brexit. Stigningen afspejler en
kombination af højere indtægter, lavere omkostninger og lavere
nedskrivninger på udlån.

Fortsat solidt kapitalgrundlag
Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på
21,0 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 16,4 pct. Vores kapitalmål
på kort til mellemlangt sigt er en solvensprocent på over 20 pct. og en
egentlig kernekapitalprocent på over 16 pct.

Ved fuld indfasning af kendte kapitalkrav er den egentlige
kernekapitalprocent 16,3 pct. i forhold til det nugældende fuldt indfasede
egentlige kernekapitalkrav på 14,8 pct. Både solvensprocent og egentlig
kernekapitalprocent opfylder dermed de regulatoriske krav og egne
målsætninger.

Som forventet har Finanstilsynet pålagt banken at revurdere solvensbehovet,
således at det afspejler en generel produktrisiko i forlængelse af
Flexinvest Fri-undersøgelsen og øget risiko efter inspektion af vores
it-governancestruktur. Med virkning fra 3. kvartal 2019 har vi forhøjet
søjle II-tillægget med 4 mia. kr., hvilket betyder en stigning på 0,5
procentpoint i solvensbehovet og en stigning på 0,3 procentpoint i det
egentlige kernekapitalkrav.

Forventninger til 2019
På baggrund af udviklingen i årets første ni måneder forventer vi nu et
resultat efter skat for 2019 i den lavere ende af det spænd på 13-15 mia.
kr., der blev meldt ud i rapporten for 1. halvår 2019.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de
makroøkonomiske forhold.

Målsætninger frem mod 2023
Som lovet ved offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår 2019 har vi de
seneste tre måneder set på, hvordan vi kan forbedre vores resultater.

I den forbindelse har vi opstillet følgende målsætninger frem mod 2023:

* Danske Bank skal gennemsnitligt ligge i top to på kundetilfredshed på
alle områder.
* Over 90 pct. af vores medarbejdere skal være ?engaged? (som målt i
vores medarbejdertilfredshedsindeks).
* Vi skal drive virksomhed på en bæredygtig, etisk og transparent måde
og måle vores fremskridt på syv identificerede fokusområder
(Sustainable Investing, Sustainable Financing, Governance, Diversity
& Inclusion, Environmental Footprint, Entrepreneurship and Financial
Literacy).
* Vi skal nå en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. og en
omkostningsprocent i den lave ende af 50erne ved løbende at forbedre
rentabilitetsniveauet, idet vi udnytter vores fulde potentiale.
Uændret udbyttepolitik på 40-60 pct.

For at understøtte vores ambitioner om udviklingen i forretningen frem mod
2023 vil vi blandt andet investere betydeligt i yderligere digitalisering
af kerneprocesser på tværs af banken og omfattende forenkling af produkter,
drift og processer. Dette er nærmere beskrevet i Conference call
presentation ? first nine months 2019.

De planlagte investeringer vil have en betydelig effekt på resultatet for
2020, hvor vi forventer en egenkapitalforrentning på 5-6 pct.

Danske Bank

Kontaktperson: Fungerende pressechef Karl Kjær Bang, telefon 45 14 14 00

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til
danskebank.com/regnskab.

Vedhæftede filer

* Danske Bank selskabsmeddelelse 1 november 2019

* Danske Bank Interim report first nine months 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.