Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-05

DBP: Kallelse till årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 april 2018 kl. 14.00 i
företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala
Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapsgatan 7,
Uppsala

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 3 april 2018, och

· anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget
senast tisdagen den 3 april 2018 kl 16.00 skriftligen till Double
Bond Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754
50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till
igor@doublebp.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 3 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen blivit sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter
2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
3. Val av styrelse och revisionsbolag
4. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission
av aktier

5. Stämman avslutas
Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid
stämman.

Arvode (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsarvode till styrelseledamöter ska utgå
enligt följande:

SEK 44 000 till styrelsens ordförande;

SEK 40 000 till styrelseledamot som även är verkställande direktör;

SEK 20 000 vardera till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. Per
Stålhandske, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Lars Thomander.
Styrelsen föreslår även omval av revisionsbolag.

Bemyndigande att genomföra nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet med vad som högst följer av nuvarande
bolagsordning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt revisorns yttrande enligt 8
kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets
lokaler på ovan angiven adress, på bolagets hemsida www.doublebp.com
samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se senast två veckor
innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7
kap. 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i mars 2018
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Mer om bolaget: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...),
Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter
(https://twitter.com/DoubleBondPharm)!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin
första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till
Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug
Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för
behandling av gliom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dbp/r/kallelse-till-arsstamma-i-double-bond-ph...
http://mb.cision.com/Main/12720/2462883/799528.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.