Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

DBP: Kallelse till extra bolagsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl.
10.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala
Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapsgatan 7,
Uppsala

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 21 maj 2019, och

· anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget
senast tisdagen den 21 maj 2019 kl 16.00 skriftligen till Double Bond
Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50
Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 21 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut
1. Avknoppning av dotterbolaget FarmPharma AB
2. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid
stämman.

Bemyndigande att genomföra avknoppning av dotterbolaget FarmPharma AB
(punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form
av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget FarmPharma AB, där en
aktie i Double Bond Pharmaceutical International AB ger procentuellt
motsvarande antal aktier i FarmPharma. Double Bond Pharmaceutical
International AB (publ) äger 1 000 000 aktier i FarmPharma AB
motsvarande ett värde av 150 000 kronor. Dessa aktier i FarmPharma AB
kommer att fördelas procentuellt till Double Bond Pharmaceutical
International AB:s ägare baserat på dessa ägares andel i Double Bond
Pharmaceutical International AB (publ).

Det bokförda värdet av FarmPharma AB är 0,15 SEK/aktie. Vidare ges
Styrelsen bemyndigande att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Uppsala i april 2019
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical
International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april
2019.

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...),
Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter
(https://twitter.com/DoubleBondPharm)!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin
första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till
Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug
Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för
behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att
registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under
senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för
distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och
medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt
FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska
produkter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dbp/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-doub...
https://mb.cision.com/Main/12720/2798952/1033805.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.