Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-27

Dedicare: Aktieägarna i Dedicare AB (publ), org. nr 556516-1501, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 j...

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17
januari 2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman hos bolaget till
adress Dedicare AB (publ), Att: Johanna Eriksson, Ringvägen 100, 10
tr, 118 60 Stockholm eller per e-post: johanna.eriksson@dedicare.se.
Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 17 januari 2020 kl.
12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, antal
aktier, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 17
januari 2020.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original
översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls
av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets
hemsida, www.dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för
juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller
annan motsvarande behörighetshandling. Registreringsbevis och
fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall
fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem
år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemission m.m.
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 och 7 - Valberedningens förslag

Valberedningen, som har bestått av valberedningens ordförande Angelica
Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr
(Swedbank Robur Fonder AB), vilka tillsammans representerar ägare med
nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
föreslår i huvudsak följande:

Punkt 2
Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås Björn Örås.

Punkt 7
Nyval föreslås av Madeleine Malmqvist Raukas för tiden fram till
nästkommande årsstämma.

Punkt 8 - Styrelsens förslag till bemyndigande avseende nyemission
m.m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission
av aktier av serie A eller serie B, emission av konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får
endast ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet
får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 452 770
kronor, motsvarande 10% av nuvarande aktiekapital. Syftet med
bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att underlätta eventuella kommande företagsförvärv
med en förenklad beslutsprocess.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation samt om bolagets förhållanden till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 9 055 406
aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av
serie B, motsvarande sammanlagt 3 420 607 röster. Varje aktie av
serie A berättigar till en röst och aktie av serie B berättigar till
1/5-dels röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Valberedningens förslag

Information om ledamoten som föreslås till styrelsen samt
valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns
tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att
sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer styrelsens fullständiga förslag
till beslut om bemyndigande (punkt 8 ovan) samt andra handlingar som
ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen att finnas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se
från och med den 27 december 2019 och sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2019
Dedicare AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dedicare/r/aktieagarna-i-dedicare-ab--publ--o...
https://mb.cision.com/Main/1178/2998528/1167351.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.