Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Deflamo AB: Deflamo erhåller villkorat godkännande från Nasdaq med anledning av det omvända förvärvet av SIG Invest oc...

Deflamo erhåller villkorat godkännande från Nasdaq med anledning av det
omvända förvärvet av SIG Invest och offentliggör bolagsbeskrivning med ny
finansiell information

2019-11-11

Deflamo AB (publ) (?Deflamo? eller ?Bolaget?) har idag den 11 november 2019
erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq med anledning av Bolagets
fortsatta notering på Nasdaq First North Growth Market (?First North?) med
hänseende till det omvända förvärvet av SIG Invest AB (publ) (?SIG
Invest?). Beslutet är villkorat av att det omvända förvärvet genomförs i
enlighet med ingånget avtal, att Bolagets informationsgivning fullföljs på
vederbörligt sätt samt att Bolaget uppfyller First Norths spridningskrav.
Styrelsen för Deflamo har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av
Deflamos förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom apportemission, som
idag offentliggjorts. I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny
finansiell information avseende kapitalstruktur och skuldsättning för den
sammanslagna koncernen per den 30 september 2019, som inte tidigare
publicerats.

Deflamo och SIG Invest ingick den 23 oktober 2019 ett avtal om att Deflamo
förvärvar samtliga aktier i SIG Invest. Med anledning härav har Deflamos
styrelse föreslagit att extra bolagsstämma den 22 november 2019 beslutar om
bland annat förvärvet av SIG Invest genom en apportemission av högst
1 769 838 194 nya B-aktier som vederlag för aktierna i SIG Invest. Efter
transaktionens slutförande kommer SIG Invests aktieägare att inneha omkring
95,75 procent av aktierna och 95,28 procent av rösterna i Deflamo och
Deflamos befintliga aktieägare kommer att inneha omkring 4,25 procent av
aktierna och 4,72 procent av rösterna i Deflamo. Första dag för handel för
de nya aktierna beräknas preliminärt till den 19 december 2019.

Avsikten är att Deflamo i samband med det omvända förvärvet ska byta
företagsnamn till Signatur Fastigheter AB (publ). Beslutet om namnbyte
avses fattas på den extra bolagsstämman den 22 november 2019.

Med anledning av transaktionen ovan har Nasdaq idag godkänt den nya
koncernen för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.
Beslutet är villkorat av att det omvända förvärvet genomförs i enlighet med
ingånget avtal, att Bolagets informationsgivning fullföljs på vederbörligt
sätt samt att Bolaget uppfyller First Norths spridningskrav. Nasdaq
förbehåller sig vidare rätten att ompröva beslutet om godkännande om det
skulle framkomma att Bolaget inom ramen för den nya noteringsgranskningen
inte skulle ha tillhandahållit, för Nasdaqs granskning och beslut,
fullständig och relevant dokumentation.

Med anledning av Nasdaqs godkännande har Bolagets styrelse upprättat en
bolagsbeskrivning som idag offentliggjorts. Bolagsbeskrivningen finns
tillgänglig på Deflamos hemsida (www.deflamo.com/

).

I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information
avseende kapitalstruktur och skuldsättning för den sammanslagna koncernen
per den 30 september 2019, som inte tidigare publicerats. Informationen
presenteras nedan.

Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning

KSEK 30 september 2019
Kortfristiga räntebärande skulder  
Mot borgen -
Mot säkerhet 5 218
Blankokrediter 400
Summa kortfristiga räntebärande skulder 5 618
   
Långfristiga räntebärande skulder  
Mot borgen -
Mot säkerhet 366 577
Blankokrediter 7 493
Summa långfristiga räntebärande skulder 374 070
   
Eget kapital  
Aktiekapital 11 756
Balanserad vinst eller förlust 238 606
Periodens resultat 11 193
Summa eget kapital 261 555
   
KSEK 30 september 2019
A) Kassa -
B) Likvida medel 15 623
C) Lätt realiserbara värdepapper -
D) Summa likviditet (A+B+C) 15 623
   
E) Kortfristiga fordringar 11 833
   
F) Kortfristiga bankskulder -
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 1 435
H) Andra kortfristiga skulder 16 150
I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 17 585
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -9 871
   
K) Långfristiga banklån 366 577
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga lån 7 690
N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 374 267
O) Nettoskuldsättning (J+N) 364 396

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jan Blomquist, Ordförande Tel: +46 (0)70-486 1771 E-mail: jan@blomquist.be

       
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 11 november 2019 kl. 18.45 CET.

Om SIG Invest                
Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både
bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets strategi är att
skapa tillväxt genom fastighetsutveckling och stabil lönsamhet genom
proaktiv förvaltning.

Om Deflamo                   
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och
kommersialiserar flam­skydds­produkter och tillhörande tjänster. Utöver
F&U-tjänster som förändrar och utvecklar flamskydds­marknaden tillverkar
bolaget även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för sina egna
produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mangold
Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, ca@mangold.se

, är bolagets Certified Adviser.

Bilagor

* Pressmeddelande - Godkännande och offentliggörande av
bolagsbeskrivning 191111

* Bolagsbeskrivning - SIG & Deflamo 191111

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.