Du är här

2016-01-27

Deflamo AB : Deflamo genomför företrädesemission om cirka 20 MSEK

Malmö den 27 januari 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Deflamo AB (publ) ("Deflamo" eller "Bolaget") har beslutat om en
företrädesemission om upp till cirka 20 MSEK villkorat av bolagsstämmas
godkännande.

* Företrädesemission om cirka 20 MSEK
* Emissionen är säkerställd till 70 % genom teckningsförbindelser och
garantiåtaganden
* Bryggfinansiering om 5 MSEK upptagen
* Bolaget håller extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 kl. 10.30 i
Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

* Tio (10) befintliga aktier i Deflamo ger rätt att teckna nio (9) nya
B-aktier
* Teckningskursen per aktie är 2,15 kronor
* Teckningstiden är 4-18 mars 2016
* Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 2 mars 2016

Bakgrund och motiv till emissionen

Deflamo har under andra halvåret 2015 fokuserat på att identifiera inom vilka
applikationsområden Apyrum fungerar som bäst. Detta tillsammans med en
framgångsrik produkt- och processutveckling gör att bolaget nu kan adressera
applikationer med stor marknadspotential på en global marknad. Deflamos nya
produktionsanläggning är under uppbyggnad i Karlshamn och beräknas blir klar
under våren.

För närvarande förs nu fördjupade diskussioner om ett strategiskt samarbete
med en internationell industrikoncern. Det samarbete som diskuteras omfattar
både forskning och utveckling, produktion samt försäljning och
marknadsföring.

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission. Huvudmotiven för
denna emission är:

* Slutföra installationen av pilot-/produktionslinje i Karlshamn
* Fortsatt drift av bolaget såsom kundbearbetning och försäljning
* Slutförhandla avtal med internationell industrikoncern

Bryggfinansiering

Bolaget har från större ägare upptagit bryggfinansiering om 5 MSEK till en
finansieringskostnad motsvarande 10 % av lånet. Återbetalning beräknas ske
per den 30 april 2016. Likviden för bryggfinansieringen avses företrädesvis
utnyttjas för delbetalning av produktionsanläggningen samt löpande kostnader
fram tills att bolaget kan disponera över emissionslikviden.

Emissionsvillkor

Styrelsen i Bolaget har beslutat, under förutsättning av den extra
bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare om högst 9 310 923 B-aktier. Aktieägare i Bolaget på
avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, kommer att för varje
innehavd aktie oavsett aktieslag erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10)
teckningsrätter ger rätt att för 2,15 SEK per aktie teckna nio (9) nya
B-aktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske
under tiden från och med den 4 mars till och med den 18 mars 2016.

Den volymvägda genomsnittskursen för Deflamo B har under de senaste 15
handelsdagarna uppgått till 4,37 kronor.

Totalt kommer emissionen vid full teckning maximalt tillföra Bolaget cirka 20
MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning kommer antalet B-aktier öka
till sammanlagt 18 635 986 och det totala antalet aktier i Bolaget till 19
656 397, varvid antalet A-aktier uppgår till 1 020 411 stycken.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Emissionen är säkerställd till 70 % av emissionsbeloppet. Deflamo har erhållit
teckningsförbindelser från ett antal större ägare, styrelseledamöter och vd
motsvarande cirka 20 % av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för
teckningsförbindelserna. Härutöver har Bolaget mot marknadsmässig ersättning
ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 50 %
av emissionen.

Preliminär tidplan för emissionen

29 januari Kallelse till extra bolagsstämma
26 februari Extra bolagsstämma
26 februari Beräknat datum för publicering av informationsmemorandum
29 februari Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till
deltagande i emissionen
1 mars Första dag för handel i Bolagets B-aktie utan rätt till
deltagande i emissionen
2 mars Avstämningsdag för deltagande i emissionen, dvs. aktieägare
som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
som medför rätt att delta i företrädesemissionen
4-18 mars Teckningsperiod
4-16 mars Handel i teckningsrätter
29 mars Preliminärt utfall i emissionen publiceras

Extra bolagsstämma

Deflamo AB (publ) håller extra bolagsstämma den 26 februari 2016 kl. 10.30 i
Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö. Kallelse till bolagsstämman
offentliggörs i separat pressmeddelande samt kommer publiceras i vederbörlig
ordning.

Rådgivare

Bolaget har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 674 21 85
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum.

Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ
till farliga flamskyddsmedel som innehåller t ex brom, klor och antimon,
ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

- De överlägsna miljöegenskaperna
- Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med
traditionella flamskyddsmedel
- Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket
bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time to market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster
och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera
olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende
applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa
kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter
med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med
miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First
North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra
värdepapper utgivna av Deflamo AB (publ) ("Bolaget
").

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada,
Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något
erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan",
"planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender,
och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Ett investeringsmemorandum kommer att offentliggöras omkring den 26 februari
2016 och kommer att finnas, med vissa begränsningar, tillgängligt på
www.deflamo.com.

2016-01-27_Deflamo genomför företrädesemission
http://hugin.info/168489/R/1981485/725980.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

HUG#1981485

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.