Du är här

2018-08-31

Deflamo AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Delårsrapport januari - juni 2018Perioden i sammandrag * Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 869 kSEK (1 955).
* Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och
slutade på -2 086 kSEK ( 5 858).
* Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades kraftigt och
uppgick till -1 769 kSEK (-5 749).
* Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -9
023 kSEK efter nedskrivningar av engångskaraktär (-7 877)
* Likvida medel uppgick till 444 kSEK (6 533) per den 30 juni 2018.
Viktiga händelser under andra kvartalet * Deflamo informerar den 7 april om bolagets finansiella situation genom att
precisera att rörelsekapital saknas för den kommande tolvmånadersperioden.
* Deflamo tecknar ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av
konsulttjänster till GPBM Nordic AB rörande en förstudie av produktion av
brandsäkerhetsutrustning samt brandprovning. Första fasen av uppdraget
sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget beroende på utfallet i
förstudien kan komma att förlängas och utökas. I kombination med
aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är sammantaget den akuta
bristen på rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni
månad.
* Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har
erhållit två mindre ordrar. Värdet av dessa två ordrar tillsammans är
mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt steg i de aktuella projekten.
När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större volymer går
dock inte i nuläget att förutsäga.
* Deflamo beslutar att skriva ned tillgångar per den 31 mars 2018 till följd
av osäkerhet i verksamheten. Styrelsen upprättar kontrollbalansräkning som
en följd av att aktiekapitalet inte är intakt samt kallar till första
kontrollstämma (tillika årsstämma) den 29 juni 2018.
* Deflamo publicerar en oren årsredovisning till följd av den osäkerhet som
rådde vid årsskiftet avseende värdering av bolagets tillgångar.
* Deflamo meddelar den 29 juni 2018 att en avsiktsförklaring har ingåtts med
Peter Gyllenhammar AB ("PGAB"), ett privatägt investmentbolag med
långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en investering i
Deflamo AB (publ) ("Bolaget") genom en riktad nyemission om cirka 40
miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget
tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor.
* Årsstämman och tillika första kontrollstämma beslutar att driva
verksamheten vidare samt minska aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för
förlusttäckning. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 2 574
103 kronor Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 0,30
kronor till cirka 0,06551 kronor. Till styrelse omvaldes Jan Blomquist, Åsa
Hansdotter samt Fredrik Westin.
Händelser efter rapporttidens utgång * Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra
kontrollstämma
* På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att
verksamheten ska drivas vidare. Vidare beslutas i enlighet med styrelsens
förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar AB.
Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.
Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

Deflamo-Rapport-2018 Q2
http://hugin.info/168489/R/2213472/863323.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.