Du är här

2017-05-15

Deflamo AB: Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvod...

Malmö 2017-05-15

Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter,
styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning

Deflamo AB (publ) ("Bolaget") har kallat till årsstämma att hållas den 18 maj
2017. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu förslag avseende
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden
samt valberedning (punkt 1 samt 9-11 på dagordningen).

Valberedningen inför årsstämman 2017, bestående av Patrik Christiansen,
representerande Axxino AB, Jan Lindstedt representerande Jan Blomquist, och
Stefan Lindroos representerande Gryningskust Holding AB, samt
styrelseordförande Johan Lavén som sammankallande, har nu underrättat Bolaget
om förslag enligt nedan att behandlas vid årsstämman.

1. Förslag till ordförande vid årsstämman

Åsa Hansdotter föreslås som ordförande vid stämman.

9. Förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter,
styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

* Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem (5) stycken utan suppleanter.
* Som ledamöter i styrelsen föreslås omval av Eric Appelman, Jan Blomquist,
Åsa Hansdotter och Fredrik Westin samt nyval av Torbjörn Lindgren. Pär
Stenstierna har avböjt omval. Presentation av ledamöter föreslagna för
omval återfinns på Bolagets hemsida,www.deflamo.com.
* Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Torbjörn Lindgren.Torbjörn
Lindgren är född 1964 och har arbetat i kemibranschen sedan 1988. Han sålde
företaget Lahega Kemi AB under 2016 och är numera tredje största ägare och
styrelseordförande i det förvärvande bolaget NC Lahega AB, listat på First
North. Torbjörn har varit försäljningschef, marknadschef, VD och
styrelseordförande i Lahega och har bred kunskap från den marknadsledande
producenten av kemisk-tekniska förnödenheter mot fordonsrelaterade kunder
på den nordiska marknaden. Idag är Torbjörn även investerare i ett antal
uppstartsbolag där han i flera av dem är både huvudinvesterare och
styrelseledamot. I botten är Torbjörn dataingenjör och marknadsekonom med
en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.
* Som revisor föreslås omval av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB
i Malmö för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman
2018, varvid revisionsbyrån upplyst om att auktoriserade revisorn Tomas
Ahlgren kommer att fortsätta fungera som huvudansvarig revisor samt som
medrevisor auktoriserade revisorn Sonny Malmquist. Inga revisorssuppleanter
föreslås.

10. Förslag till ordförande vid årsstämman
örslag avseende arvode åt styrelse och revisor

* Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 250 000 kr per år.
* Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget föreslås
ett arvode om 125 000 kr vardera per år.
* Ersättning till revisor föreslås utgå enligt avtal.

11. Förslag avseende valberedning

Principer för valberedning, ursprungligen antagna vid årsstämman 2014,
fastslogs vid årsstämman 2016 att gälla tills vidare. Valberedningen föreslår
ingen förändring i detta avseende varför nedan angivna principer gäller tills
vidare.

Valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för
var och en av bolagets tre röstmässigt största aktieägare (baserat på
ägarregistrering hos Euroclear Sweden AB eller på annat sätt känt för
Bolaget) per den 1 oktober varje år.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Om någon av de tre största aktieägarna skulle välja att avstå
från rätten att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det röstmässigt största innehavet. Till
ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den
röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om
annat.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader innan
årsstämma, informera bolaget på så vis att uppgift om namnen på
valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de företräder samt vem
som är valberedningens ordförande kan publiceras på bolagets hemsida senast
sex månader före årsstämman.

Avgår valberedningsledamot under mandatperioden har den aktieägare som utsett
ledamoten rätt att inom av valberedningen angiven tid utse ny ledamot. Om
aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten
inom föreskriven tid, ska rätten att utse ledamoten övergå till den närmast
följande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte
längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter
ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om
ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens
sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska
dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt
innehav. Om sådan förändring inträffar senare än två månader före årsstämman
kan valberedningen välja att besluta att ledamoten inte ska ersättas.
Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i
valberedningens sammansättning så fort ordföranden får kännedom om sådan
ändring, så att detta omedelbart kan offentliggöras av bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, val av
styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, styrelsearvode
med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets
revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till justeringar i
dessa principer för valberedningens utseende och instruktioner för dess
arbete.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Eventuella nödvändiga
omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Dessa principer avseende valberedning ska gälla tills vidare.

____________________________

Malmö 15 maj 2017

Styrelsen

Deflamo AB (publ)

För mer information, kontakta:

Patrik Christiansen, valberedningen
Telefon: 0702-50 20 08
Mail:patrik.christiansen@csadvisory.se

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är
ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till
farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i
plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i
Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och
införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra
kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och
snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First
North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2017 kl 15.00.

2017-05-15_Deflamo AB_Förslag inför årsstämma 2017
http://hugin.info/168489/R/2104756/798746.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.