Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Deflamo AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEFLAMO AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEFLAMO AB (PUBL)

Aktieägarna i Deflamo AB (publ), org.nr 556648-6204 (?Bolaget?), kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 klockan 11.00
på Christiansen Stenstiernas kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

* dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (?Euroclear?)
förda aktieboken senast lördagen den 16 november 2019;
* dels anmäla sitt deltagande i stämman till Bolaget under adress
Deflamo AB, "Bolagsstämma", c/o Jan Blomquist, Christiansen
Stenstierna AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm eller per telefon
0704-861771 eller per e-post till jan@blomquist.be
senast lördagen den 16 november 2019.

Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som
företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i
bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad
rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste
vara verkställd hos Euroclear senast lördagen den 16 november 2019 för att
aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Eftersom lördagen den 16
november 2019 inte är en bankdag kommer Euroclear att utfärda aktieboken
för stämman närmast föregående bankdag, dvs. fredagen den 15 november 2019.
Detta innebär att aktieägare som vill delta i stämman måste vara införd och
direktregistrerad i aktieboken redan per fredagen den 15 november 2019.
Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare
och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan
handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolagets
postadress på Deflamo AB, ?Bolagsstämma?, c/o Jan Blomquist, Christiansen
Stenstierna AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.deflamo.com och hos Bolaget samt
skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress alternativt e-postadress. Fullmaktens giltighetstid får anges
till längst fem år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
7. Val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt
eventuella suppleanter.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer.
9. Beslut om antagande av ny bolagsordning med ändring av Bolagets
firma, styrelsens säte, Bolagets verksamhetsföremål, ändring av
gränser för antal aktier och aktiekapital, ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämma samt de övriga ändringar som framgår av
förslaget.
10. Beslut om godkännande av rörelseöverlåtelse till Castellet Bruk AB.
11. Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom.
12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet
aktier), och b) sammanläggning av aktier.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkterna 6 ? 8 ? Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter,
fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer samt val av styrelse,
styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter

Större aktieägare har avgivit följande förslag till beslut:

* Att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till 5 ledamöter
utan suppleanter.
* Att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till ordföranden
(baserat på ett helt verksamhetsår). Till övriga stämmovalda
ledamöter utgår inget arvode. I arvodet ingår ersättning för
utskottsarbete.
* Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
* Att Robert Öjfelt, Niklas Bernkert, Dan Astrén, Tomas Magnusson och
Tomas Sträng väljs till styrelseledamöter och ersätter Carina
Heilborn, Jan Blomquist och Björn Rönnmark som har ställt sina
platser i styrelsen till förfogande.
* Att Robert Öjfelt väljs till ordförande i styrelsen.
* Att, med entledigande av nuvarande revisor Mazars SET Revisionsbyrå,
revisionsbolaget KPMG AB utses till revisor för tiden till slutet av
årsstämman 2020. Revisionsbolaget KPMG AB har meddelat att för det
fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att
utse auktoriserade revisorn Eva Melzig som huvudansvarig revisor.

             
             
             
             

Robert Öjfelt
Född 1972.
Styrelseordförande i SIG Invest AB (publ).

Öjfelt har tidigare varit vice-VD och VD för Phonera AB (publ). Öjfelt har
under drygt 13 år byggt upp och lett bolaget från en startup till ett
medelstort bolag med en börsnotering på Nasdaq Small Cap år 2006. Öjfelt
ledde bolaget genom en försäljningsprocess som mynnade ut i att ComHem
förvärvade bolaget 2014. Efter försäljningen ingick Öjfelt i ComHems
ledningsgrupp till november 2015 varpå Öjfelt haft olika konsultuppdrag
inom IT samt Bygg & Fastighet
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess
styrelse. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Niklas Bernkert
Född 1973.
Styrelseledamot i SIG Invest AB.

Niklas har mer än 20 års erfarenhet av förvärv och genomförande av
projektfastigheter i Storstockholm. Den tidigare erfarenheten av arbete som
fastighetsmäklare bidrar till god kännedom samt ett brett kontaktnät inom
fastighetsbranschen i Stockholm.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess
styrelse. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Dan Astrén
Född 1973.
VD & styrelseledamot i SIG Invest AB och grundare av Svenska
Investeringsgruppen AB.

Dan Astrén är entreprenör i fastighetsbranschen sedan år 2002 då Astrén
började investera i hyresfastigheter. År 2007 grundade Astrén Svenska
Investeringsgruppen AB och år 2014 grundade Astrén SIG Invest AB. Astrén
har under stora delar av sitt affärsverksamma liv arbetat med fastigheter
inom och utanför Sveriges gränser.
Oberoendeförhållande: Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess
styrelse. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Tomas Magnusson
Född 1982.
Vice VD & styrelseledamot i SIG Invest AB.

Magnusson har en fastighetsmäklarexamen från Malmö Universitet. Mångårig
mäklarkarriär inkluderande nyproduktionsmäklare för JM. Bolagsbyggare med
fokus på utveckling och förvaltning av fastigheter. Grundare av SIG Invest
och transaktionsansvarig/vVD sedan starten 2014.
Oberoendeförhållande: Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess
styrelse. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Tomas Sträng
Född 1979.
Styrelseledamot i SIG Invest AB.

Sträng har en juristkandidatexamen från Lunds universitet samt
kandidatexamen i företagsekonomi med fördjupning inom redovisning från
Lunds universitet. Sträng är skattejurist med inriktning på
företagsbeskattning och skattefrågor i samband med transaktioner, bland
annat gällande fastigheter. Sträng har arbetat som skatterådgivare sedan år
2007 och har även erfarenhet från att arbeta vid domstol och inom
försäkringsbranschen.
Oberoendeförhållande: Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess
styrelse. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

Punkt 9 - Beslut om antagande av ny bolagsordning med ändring av Bolagets
firma, styrelsens säte, Bolagets verksamhetsföremål, ändring av gränser för
antal aktier och aktiekapital, ändring av sättet för kallelse till
bolagsstämma samt de övriga ändringar som framgår av förslaget

Styrelsen föreslår att Bolagets firma ändras till Signatur Fastigheter AB,
styrelsens säte ändras från Karlshamn till Malmö, att Bolagets
verksamhetsföremål enligt bolagsordningen ändras, att sättet för kallelse
till bolagsstämma ändras, samt att bolagsordningens gränser för antal
aktier och aktiekapital ändras. Förslaget innebär att Bolagets
bolagsordning ändras till den bolagsordning som framgår nedan.

BOLAGSORDNING FÖR SIGNATUR FASTIGHETER AB (PUBL) (556648-6204)

1.    FIRMA

Bolagets firma är Signatur Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

2.    STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

3.    VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt driva,
äga, förvalta, utveckla och uthyra fast egendom och lös egendom samt därmed
förenlig verksamhet.

4.    AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

5.    ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 1 482 000 000 och högst 5 928 000 000.

Aktieslag

Aktier ska kunna utgöras av två slag, serie A och serie B, Aktier av
vardera serie ska kunna utges till ett antal motsvarande 100 procent av det
totala antalet aktier i bolaget. Aktier av serie A ska medföra rätt till
tio (10) röster i bolaget och aktier av serie B ska medföra rätt till en
(1) röst i bolaget.

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut nya aktier
av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till
det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som
inte tecknas me...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.