Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo
AB (publ)

Deflamo AB (publ) (?Bolaget?) håller extra bolagsstämma (tillika andra
kontrollstämma) måndagen den 18 november 2019 kl. 11.00 på Christiansen
Stenstiernas kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 12 november 2019;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast tisdagen den 12
november 2019 under adress Deflamo AB, ?Bolagsstämma?, c/o Jan Blomquist,
Christiansen Stenstierna AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm eller per
telefon 0704-86 17 71 eller e-post till jan@blomquist.be.

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, e?postadress och telefonnummer dagtid.

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman
ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt
företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga
behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga
via Bolagets hemsida www.deflamo.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt
att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara
genomförd senast tisdagen den 12 november 2019. Detta innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om
rösträttsregistrering till förvaltaren.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

6. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande
över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare
eller gå i likvidation

7. Stämmans avslutande

Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över
KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå
i likvidation (punkt 6)

Vid extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Bolaget den 18 mars
2019 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är
skyldigt att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Vid denna
andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta
bedriva verksamheten eller gå i likvidation.

Styrelsens primära förslag ? fortsatt drift
På extra bolagsstämma i Bolaget den 11 november 2019 föreslås beslut fattas
om att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning samt
(ii) minska Bolagets aktiekapital med 4 648 206 kronor, från 5 148 206
kronor till 500 000 kronor för förlusttäckning utan indragning av aktier.
För det fall stämman den 11 november 2019 beslutar i enlighet med
styrelsens förslag kommer styrelsen, efter registrering av stämmans beslut,
att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§
aktiebolagslagen samt låta denna granskas av Bolagets revisor. Revisorn
kommer därefter utfärda ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt
styrelsens bedömning kommer kontrollbalansräkningen visa att Bolagets eget
kapital är helt återställt genom en kombination av nämnda minskning av
aktiekapitalet och en kapitaltäckningsgaranti att ställas ut av Bolagets
huvudägare Peter Gyllenhammar AB till förmån för Bolaget. Sålunda bedömer
styrelsen att det ej kommer att föreligga någon kapitalbrist i Bolaget, och
föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om
fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet
kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra
bolagsstämman.

Styrelsens sekundära förslag ? likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare
skyldig att enligt aktiebolagslagen även upprätta ett förslag till beslut
om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår
styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska
driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar
att Bolaget ska gå i likvidation.

Skulle bolagsstämman besluta om likvidation, föreslås beslutet gälla från
den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har
utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av Bolagets återstående tillgångar
(om några) beräknas infalla under andra kvartalet 2020 under förutsättning
att inga oförutsedda händelser sker, att Bolagets tillgångar realiserats
samt att Bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser. Någon skifteslikvid
är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inte något förslag till
likvidator.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar avseende beslutspunkt 6 kommer att hållas tillgängliga för
aktieägarna hos Bolaget under minst två veckor före bolagsstämman. Kopior
av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
www.deflamo.com samt vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Karlshamn i oktober 2019

Styrelsen i Deflamo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och
kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U
?tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi
även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna
produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB,
telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified
Adviser.

Bilaga

* Kallelse till andra kontrollstämma - Deflamo AB - nov 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.