Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ dividendų politikos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė), valdyba 2021 m. liepos 28 d. patvirtino atnaujintą Bendrovės Dividendų politiką. Bendrovės dividendų politikos nuostatai remiasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Bendrovės įstatais bei kitais Bendrovės vidiniais dokumentais.

Dividendų politika numato, kad Bendrovės valdyba, remdamasi praėjusių metų Bendrovės audituotomis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, teikia Bendrovės akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendų dydis siūlomas, atsižvelgiant į Bendrovės ataskaitinio laikotarpio nuosavo kapitalo grąžą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ (Žin., 1997, Nr. 6-102 su visais galiojančiais pakeitimais ir papildymais)  punktą Nr. 3., Bendrovės dividendų politikoje numatyta, kad apskaičiuojant dividendų dydį už 2021-2024 metus iš paskirstytinojo pelno eliminuojama nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtaka ir kitos nerealizuoto pelno (nuostolių) sumos. Bendrovės nuosavo kapitalo grąžos rodiklis apskaičiuojamas naudojant audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis, ataskaitinių metų grynąjį pelną (nuostolius), eliminavus nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtaką ir kitas nerealizuoto pelno (nuostolių) sumas, dalijant iš nuosavo kapitalo vidurkio šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Laikotarpio pradžios nuosavo kapitalo dydis koreguojamas, įvertinus prieš ataskaitinį laikotarpį einančio laikotarpio ir iki jo sukauptą nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtaką ir kitas nerealizuoto pelno (nuostolių) sumas, o laikotarpio pabaigos nuosavo kapitalo dydis – įvertinus ataskaitinio laikotarpio ir iki jo sukauptą nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtaką ir kitas nerealizuoto pelno (nuostolių) sumas.


PRIDEDAMA: AB „Klaipėdos nafta“ Dividendų politika.


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276


Priedas


Författare GlobeNewswire