Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Delårsmeddelelse 2020

Nasdaq Copenhagen A/S                                                      Meddelelse nr.                           6/2020
Nicolai Plads 6                                                     Fondskode.                DK 0010283597
1007 København K                                                CVR nr.                                 15313714
                                                                             LEI kode:      990  0NJCIEGWTL0U036

          

                             Kontaktperson
                                                                               Peter Hansen           Tlf. 36931011        

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 og forventning til resultatet for 2020

Andersen & Martini realiserer et underskud på godt t.kr. 300 før skat i første halvår 2020 og forventer et resultat for hele året på mellem minus kr. 4 mio. og plus kr. 3 mio. før skat

Andersen & Martini har i første halvår af 2020 trods coronakrisen haft stigende salg af nye og brugte biler. Selskabet har til gengæld haft vigende tilgang og indtjening på eftermarkedet som følge af det lave salg af nye Opel biler de seneste tre år. I perioden er såvel medarbejderstab som balance reduceret kraftigt. Der forventes en bedre indtjening i andet halvår.

Bestyrelsen for Andersen & Martini Holding A/S har i dag godkendt koncernens regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2020: Andersen & Martini Holding A/S realiserede et resultat før skat på minus t.kr. 314.

Omsætningen er steget fra kr. 396 mio. til kr. 420 mio. sammenholdt med samme periode i 2019.  Samtidig er såvel medarbejderstab som balancen reduceret betragteligt. Resultat af primær drift er steget fra kr. 2,6 mio. til kr. 2,9 mio. Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med kr. 6,8 mio., og efter ændring af driftskapital er den positiv med kr. 0,3 mio.

Hovedårsagen til det forbedrede driftsresultat ligger i funktionærers, arbejdsfolks og direktørers velvillige nedgang i løn i en tremåneders periode (for bestyrelsens vedkommende gælder det hele året), hvilket selskabet er meget taknemmelig over, samt en ikke uvæsentlig nedgang i medarbejdertallet som følge af strukturelle ændringer. Selskabet har ikke gjort nytte af de statslige hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.

Der er realiseret en større nedskrivning på indretning af lejede lokaler på t.kr 700 som følge af fraflytningen af lokaliteterne på Gladsaxe Møllevej til fordel for en sammenlægning af de to forretninger i Gladsaxe og Søborg.

Andersen & Martini forventer en forbedring i driften og resultatet i andet halvår. Dette med baggrund i yderligere omkostningsreduktioner, som får effekt fra og med september samt sammenlægningen af de to forretninger i henholdsvis Gladsaxe og Søborg.

Såfremt der ikke kommer nye udfordringer eller en generel aktivitetsnedgang med baggrund i coronakrisen, forventes et resultat for hele året på mellem kr. 1 og 3 mio. før skat. Giver coronakrisen derimod yderligere udfordringer, kan resultatet for året blive reduceret til mellem minus kr. 2 mio. og minus kr. 4 mio. før skat.

Greve, den 6. august 2020

Andersen & Martini Holding A/S


Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2020 for Andersen & Martini Holding A/S.

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårs-regnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårs-regnskaber for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af del-åsrapporten af selskabets revisorer.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig samt, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrøm i perioden 1. januar - 30. juni 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.

Greve, den 6. august 2020

Direktion

Peter Hansen                                   Jesper Bjørn Hansen

 

 
   

Bestyrelse

Henning Hürdum                            Erik Justesen                               Poul H. Tvede
(formand)                                                     (næstformand)

Peter Hansen                                                    Jesper Bjørn Hansen

   


HOVEDTAL OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

  Halvår Halvår Halvår Halvår Halvår
  2020 2019 2018 2017 2016
  (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
           
Nettoomsætning 419.504 395.940 435.721 476.781 496.201
           
Bruttoresultat 45.125 47.084 47.653 55.386 52.690
Omkostninger 42.259 44.507 42.626 47.394 45.600<...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.