Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

TILLVÄXT, KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH GYNNSAMMARE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 002 (846) MSEK, varav 13 procent organiskt.
 • Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 14 procent.
 • EBITA ökade till 98 (56) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 9,8 (6,6) procent. Föregående år belastades EBITA med omstruktureringskostnader om 20 MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader hade uppgått till 98 (76) MSEK, en justerad EBITA-marginal på 9,8 (9,0) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 59 (24) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (2,8) procent.
 • Periodens resultat ökade till 40 (14) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,19 (0,42) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 51 (188) MSEK.
 • Emission av 204 802 B-aktier i samband med tillträdet av S-GROUP Solutions AB.
 • Förvärv av Elpool i Umeå AB med en nettoomsättning på cirka 6 MSEK 2019/20.
 • Förvärv av irländska Procad Limited med en nettoomsättning på cirka 50 MSEK under 2020.
 • Utökad revolverande kreditfacilitet med 500 MSEK till totalt 1 600 MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 20 58 31
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01
E-post: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group


Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2020 uppgick nettoomsättningen till 3,8 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Denna information är sådan information som Addnode Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-21 10:30 CEST.

Bifogade filer


Q2 2021 Sv

Författare MFN