Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Delårsrapport Binero Group AB (publ) januari – september 2021

Juli – september 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 9,4 Mkr (11,6)
• EBITDA-resultatet uppgick till -0,2 Mkr (-1,7)
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,6 Mkr (-4,3)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 Mkr (-3,6)
• Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,14 kr (-0,23) och efter utspädning till -0,13 kr (-0,22)
• Bineros nya affärsmodell med användarbaserad omsättning i det publika molnet uppgår i årsomräknat belopp till 2,0 Mkr, en ökning på 25 % jämfört med tidigare kvartal.
 
Januari – september 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 32,4 Mkr (34,6)
• EBITDA-resultatet uppgick till -5,1 Mkr (-8,2)
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -12,5 Mkr (-16,0)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,6 Mkr (-4,7)
• Periodens resultat före skatt uppgick till -13,1 Mkr (-17,0)
• Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,66 kr (-0,85) och efter utspädning till -0,63 kr (-0,84)

Väsentliga händelser under perioden
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Bolagen är verksamma inom containerteknologi, modern applikationsutveckling och IT-drift med tillhörande tjänster. RedBridge-bolagen omsatte 74,2 Mkr för helåret 2020 med en EBITDA om 7,6 Mkr och har 40 medarbetare. Köpeskillingen uppgår till 99,2 Mkr, varav 61 Mkr ska erläggas kontant och 38,2 Mkr ska erläggas genom nyemission av aktier i Binero till säljarna. Per den 30 juni 2021 hade RedBridge sammanlagt en kassa om 17,3 Mkr. Genomförandet av förvärvet är bland annat villkorat av att Binero erhåller erforderlig finansiering och att extra bolagsstämma den 18 november beslutar om nyemissionen. För mer information se: Binero förvärvar RedBridge

VD kommentar

Binero gör ett transformerande förvärv av open source-pionjären RedBridge
Samtidigt som Bineros resultat förbättras är det mycket glädjande att kunna presentera att vi nu går samman med opensource-fokuserade RedBridge AB och RedBridge Technology AB.

RedBridge är specialister inom automatisering av digital infrastruktur, modern applikationsutveckling och containerteknologi. Samgåendet visar på och förstärker den strategiska inriktning som Binero har valt. Genom förvärvet av RedBridge ökar Binero väsentligt intäktsbasen och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt, då RedBridge tillför såväl återkommande intäkter som efter- frågade konsulttjänster i teknikens framkant.
 
Molntjänstmarknaden är fortfarande relativt omogen och genomgår allt snabbare teknikskiften. Kunderna har därmed behov av rådgivning i samband med införande av molntjänster. Tillsammans med RedBridge skapar vi nu möjlighet att erbjuda kunderna en komplett tjänst och skapa ett ännu större värde. RedBridge har ett kvalificerat team på 40 medarbetare och en upparbetad kundbas inom bland annat större företag, offentlig sektor och e-handel.
 
Förvärvet är villkorat av att Binero erhåller erforderlig finansiering och att extra bolagsstämma den 18 november beslutar om ny- emission. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet.
 
Genomförandet av Bineros strategiska omställning förbättrar resultatet
Det är glädjande att vi nu kan se effekt av de åtgärder som vidtagits under omställningen. Vi närmar oss positivt rörelseresultat, då EBITDA för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till -0,2 Mkr (-1,7). För första kvartalet sedan försäljningen av webbhotellverksamheten, hade vi ett positivt operationellt kassaflöde för kvartalet.
 
Försäljningen under tredje kvartalet minskade med anledning av omställningen till Bineros till- växtaffär den publika molntjänsten. Skiftet till publika molntjänster sker både för nya kunder och för befintliga. I samband med denna omställ- ning har vi kunder som i och med nya globala strategidirektiv valt att lämna oss för andra platt- formar, till exempel de från amerikanska leverantörer.
 
Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 0,8 Mkr (1,5) för kvartalet.

VoerEir och AktivBo väljer Binero som leverantör av moln- och infrastrukturtjänster
Binero fortsätter att väljas som primär plattform av digitala tillväxtbolag. VoerEir AB utvecklar och tillhandahåller Touchstone, en plattform för automatiserad testning av datacenterinfrastruktur. Man väljer att drifta och utveckla sina produkter hos Binero bland annat för den höga prestanda och förstklassiga säkerhet som Bineros molntjänster håller.
 
Vi är också mycket glada att välkomna Prop- Tech-bolaget AktivBo som kund i vår publika molntjänst. AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag som ger helhetsstöd till fastighetsbolag. Genom datainsamling, data- driven analys och agerbara insikter skapas underlag för styrning av kundernas verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt åtta länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo. Då AktivBo hanterar stora mäng- der affärskritisk data och även personuppgifter, sökte de en molntjänst med fokus på säkerhet, dataintegritet och EU-kompatibilitet. Höga krav ställdes också på såväl den tekniska plattformen som på möjligheten till ett nära samarbete med tekniska specialister och arkitekter. På Bineros plattform kan de fortsätta växa och erbjuda fast- ighetsbranschen högpresterande digitala tjänster.

Binero går med i initiativet Open Source Infrastructure Foundation för att öka utvecklingstakten av publika moln på öppna standards
Vi engagerar oss nu aktivt i OpenInfra Foundation och kommer att arbeta för ett ökat användande av plattformar och mjukvaror baserade på öppen källkod. OpenInfra Foundations huvudsyfte är att driva på utveckling och användning av öppen mjukvara och infrastruktur. Projekten man stödjer omfattar molntjänster samt specifika projekt inom de områden som kan betecknas som spjutspetsteknik.
 
Med vårt medlemskap i OpenInfra kommer vi att bidra med vårt kunnande för att hjälpa både privat och offentlig sektor, att utan inlåsnings-effekter och på ett kostnadseffektivt sätt ta steget ut i molnet.
 
Stockholm i oktober 2021
Charlotte Darth, VD Binero Group

För mer information, vänligen kontakta:


Charlotte Darth, CEO Binero Group AB
E-post: charlotte.darth@binero.com
+46 (0) 8 511 05 500

Om Binero


Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vår svenska publika molntjänst är baserad på öppna, globalt etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstifting. Genom nära samarbete och teknik i framkant stöttar vi kunder med hög utvecklings- och innovationstakt.
 
Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Binero Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-26 08:00 CEST.

Bifogade bilder


Stefan Andersson Charlotte Darth Jonas Feist
Charlotte Darth VD Binero Group

Bifogade filer


Binero Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN