Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Delårsrapport Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) för perioden januari - september 2021

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 79,2 (24,3) MSEK.
 • Driftnettot uppgick till 59,6 (18,0) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet var 8,1 (2,0) MSEK.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 45,7 (12,8) MSEK.
 • Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -44,8 (-14,8) MSEK men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • Periodens resultat efter skatt var -4,4 (-3,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 16,0 (1,1) MSEK.
 • Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 1 203,1 (188,6) MSEK.
 • Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 2 637,2 (664,6) MSEK.
 • NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 108,4 (104,6) procent. NAV-värdet baseras på fastighetens redovisade värden, se även definition sidan 22.
 • De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,9 år.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Under tredje kvartalet har en ny serie av kapitalandelslånet getts ut, serie B. Lånet vänder sig till institutionella placerare och andelarna har ett nominellt värde på 1 000 000. Sammanlagt 185 andelar har getts ut vid tre tillfällen.
 • I juli 2021 tillträddes en portfölj om sju fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 187 MSEK. Fastigheterna är belägna i Österåker, Upplands-Väsby och Enköping och bland hyresgästerna återfinns Attendo LSS AB, Frösunda Omsorg AB, Kungsängen i Nora AB och Tellusbarn i Sverige AB. Genomsnittlig återstående löptid för de aktuella hyreskontrakten uppgår till 14,5 år och beräknade totala årliga hyresintäkter uppgår till cirka 9,6 MSEK.
 • I juli 2021 tillträddes fastigheten Ingared 5:49 i Alingsås till ett överenskommet fastighetsvärde om 107,5 MSEK. Fastigheten Ingared 5:49 innefattar Hemsjögårdens äldreboende och är fullt uthyrd till Alingsås kommun. Hyresavtalet löper till och med 2027-06-30. Boendet innehåller 34 lägenheter och den totala uthyrbara arean uppgår till 2 543 kvm. De beräknade årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,7 MSEK.
 • I augusti har fastigheten Doktorn 3 i Sigtuna tillträtts till ett överenskommet fastighetsvärde om 90 mkr. Fastigheten har en uthyrbar yta om 1 730 kvm, innehåller 33 trygghetsbostäder med intäkter om 4,5 MSEK per år.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i MSEK 2021 jan 2020 jan-sep 2020 jan-dec 2019 nov-dec
-sep
Hyresintäkter 79,2 24,3 35,9 0,9
Driftnetto 59,6 18,0 26,7 0,6
Förvaltningsresultat 8,1 2,0 -8,6 0,1
Totalresultat -4,4 -3,6 51,4 1,4
Förvaltningsfastigheter 2 637,2 664,6 1 388,3 459,0
Skulder till 1 604,9 351,2 686,9 226,0
kreditinstitut
Emitterat 1 007,0 357,6 741,1 357,6
kapitalandelslån
Eget kapital 51,4 0,8 55,8 1,4
Balansomslutning 2 856,6 757,2 1 552,2 612,6

Nyckeltal (för
definition se sid 21
-22)
Ekonomisk 99 99 99 100
uthyrningsgrad, %
Överskottsgrad, % 75 74 75 72
Hyresvärde, MSEK 129,7 36,0 74,5 26,5
Hyresduration, år 9,9 12,3 9,1 8,1
Direktavkastning, % 4,2 4,0 4,3 3,5
Medelränta 1,83 1,83 1,69 1,90
kreditinstitut, %
Belåningsgrad, % 60,9 52,9 49,5 49,2
Justerad 3,1 4,0 3,2 1,2
räntetäckningsgrad,
gånger
Justerad soliditet, % 39,0 50,5 51,6 60,1
Ränta kapitalandelslån, 4,00 4,00 4,00 4,00
%
NAV-värde, % 108,4 104,6 105,8 102,2
Marknadskurs 105,0 - 100,6 -
kapitalandelslån, %

-Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar fortsatt styrka med stöd från det väldokumenterade underskottet av vårdplatser inom både äldreomsorg och LSS-verksamhet. Detta attraherar enligt vår uppfattning såväl banker som investerare till segmentet i allt större utsträckning, vilket skapar tillgång till kapital från såväl kapitalmarknaden som kreditmarknaden. Det ger i sin tur fonden utmärkta förutsättningar att växa ytterligare, helt i linje med vår strategi. Vi ser betydande möjligheter med en fortsatt expansion genom en hög förvärvstakt och vi är glada att löpande kunna säkerställa affärer till fonden, säger Johan Eriksson, CEO på Estea AB

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se

För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter/

Författare Cision