Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-12

Delårsrapport januari - mars 2021

Omsättningen uppgick till 17,3 mkr jämfört med 106,4 under samma period 2020 vilket är en direkt följd av Covid-19 pandemin. Våra ägare och marknaden har visat sin tro på bolaget genom de nyligen genomförda företrädesemissionerna som båda kraftigt övertecknades vilket möjliggör att vårt fokus inte enbart är överlevnad, utan att vi aktivt vill delta i de intressanta konsolideringar som den rådande krisen kommer ge upphov till.

JANUARI - MARS 2021

 • Omsättningen uppgick till 17,3 mkr (106,4 mkr januari – mars 2020)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23,8 (16,5) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -8,6 (9,1) mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,36 (-1,71) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Periodens omsättningstapp på 89,1 mkr ned till 17,3 mkr (106,4 mkr) jämfört med samma period 2020 är en direkt följd av Covid-19-pandemin som drabbat bolaget sedan mars 2020.
 • Den reseavrådan som UD först satte till 15 juli 2020 och som resulterade i avbokningar och inställda resor har successivt förlängts in i 2021, nu senast till 31 maj 2021.
 • Den vaccinutveckling som i början av kvartalet enbart såg positiv ut har därefter präglats av leveransförseningar och tveksamheter om användandet av ett par av de godkända vaccinen. Dessutom har ett antal mutationer av viruset ökat på antalet smittade och medfört nya nedstängningar och restriktioner.
 • Samtliga bolag har utnyttjat och nyttjar fortfarande de av regeringen erbjudna stödåtgärder i forma av korttids- och omställningsstöd.
 • Flera av bolagen noterar ett ökande reseintresse där den största efterfrågan är för höst-/jullov 2021 och framåt.
 • Den företrädesemission, om maximalt 35,1 mkr innan emissionskostnader, som genomfördes under februari månad övertecknades med 76%.
 • Den säljoption som tecknades vid förvärvet av P.W Creative Meetings AB i januari 2018 realiserades av delägarna och Unlimited Travel Group förvärvade därmed ytterligare 15 procent av aktierna i mars 2021 och är nu ägare till 85 procent av Bolaget

Ur VD:s kommentar

”2020 går till historien som det mest utmanande året i koncernens historia, och utmaningen har fortsatt in i första kvartalet 2021.
 
Vi följer med stort intresset debatten kring framtagning av kommande vaccinpass/-bevis som ett sätt att rivstarta resandet igen.

Våra ägare och marknaden har visat sin tro på bolaget genom de nyligen genomförda företrädesemissionerna som båda kraftigt övertecknades vilket möjliggör att vårt fokus inte enbart är överlevnad, utan att vi aktivt vill delta i de intressanta konsolideringar som den rådande krisen kommer ge upphov till. ”
 
Finansiell historik


202120202020201920182017
 Jan-MarsJan-MarsJan-DecJan-DecJan-DecJan-Dec
Omsättning (mkr)17,3106,4150,7693,6667,0469,3
Förändring mot föregående år-84%-29%-78%4%42%-5%
EBITA (mkr)-8,6-9,1-40,812,311,711,4
EBITA-marginalnegnegneg1,8%1,7%2,4%
Resultat per aktie (kr)-1,36-1,71-9,461,041,051,72
Utdelning per aktie (kr)0,000,000,000,000,532,00
Nettokassa (mkr) 1)-4,617,1-21,223,021,229,6
1) Exkl leasingskuld

 
 Koncernens nyckeltal


Jan - MarJan - MarRullande 12
 20212020Apr 20 - Mar 21
Omsättning (tkr)17 296106 42761 615
Bruttomarginal23,8%16,5%23,8%
EBITA-marginal (omsättning)negnegneg
EBITA-marginal (bruttovinst)negnegneg
Resultat per aktie (kr)-1,36-1,71-9,21
Nettokassa (tkr) 1)-4 63017 148-4 630
Bokningsläge innevarande helår (tkr)164 166332 627164 166
Bokningsläge kommande helår (tkr)59 38746 35159 387
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)-30 859-11 029-30 859
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)-8 194-10 170-41 782
Eget kapital per aktie (kr)0,975,950,97
Soliditet5,8%9,8%5,8%
Antal anställda vid periodens slut7811178
Antal utestående aktier11 702 1804 500 83911 702 180
1) exkl. leasingskuld


För mer information kontakta:
Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef
jens.stenseth@utg.se

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan12A
113 27 Stockholm

Om Unlimited Travel Group


Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på Nasdaq First North Growth Market) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 9 dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, Specialresor, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten. 

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00 
adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord...

Författare MFN