Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Delårsrapport för januari-september 2021

Fortsatt hög tillväxt och lansering av ny produkt.

1 juli – 30 september 2021

 • Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 81,0 (46,7) MSEK, en ökning med 73 procent jämfört med tredje kvartalet 2020, varav all avser organisk tillväxt.
 • Nettoomsättningen uppgick till 17 520 (9 523) TSEK, en ökning med 84 procent jämfört med tredje kvartalet 2020, varav all avser organisk tillväxt.
 • EBITA uppgick till -17 915 (-3 378) TSEK. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 1,9 MSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -18 004 (-3 416) TSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -18 004 (-3 416) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,48* (-87,81) SEK före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 759 (1 731) TSEK.
 • Nettokassan (-) / skuld (+) vid periodens utgång uppgick till -29 247 (-8 230) TSEK.

1 januari – 30 september 2021

 • Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 81,0 (46,7) MSEK, en ökning med 73 procent jämfört med tredje kvartalet 2020, varav all avser organisk tillväxt.
 • Nettoomsättningen uppgick till 44 028 (15 445) TSEK, en ökning med 185 procent jämfört med samma period 2020, varav allt avser organisk tillväxt.
 • EBITA uppgick till -40 411 (-17 984) TSEK. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 1,9 MSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -40 642 (-18 148) TSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -40 642 (-18 148) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,34* (-465,99) SEK före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -33 555 (-5 981) TSEK.
 • Nettokassan (-) / skuld (+) vid periodens utgång uppgick till -29 247 (-8 230) TSEK.

*Resultat per aktie har räknats om med den aktiespliten (250:1) som registrerades 25:e augusti 2021.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • I juli lanserades Albert Code på den svenska marknaden med målet att lära barn att programmera.
 • Under juli 2021 lanserades Albert Standard som ny prenumerationsplan. Denna möjliggör en användare att nyttja samtliga av Alberts produkter för en månatlig kostnad om 139 SEK.
 • Under augusti registrerades de aktier som reglerades i samband med teckningsoptionerna under juni 2021, vilket resulterade i 406 nya aktier och en ökning av aktiekapitalet med 2 TSEK.
 • Under augusti genomfördes en fondemission utan utgivande av nya aktier, vilket resulterade i att aktiekapitalet ökade med 365 TSEK. Albert ökade även bolagets aktier genom att varje aktie delades upp i relationen 250:1, varvid antalet aktier ökade från 48 729 till 12 182 250 st.
 • I september meddelades avsikten att notera Albert på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och bolaget tillfördes över 6 500 nya aktieägare. Första handelsdag skedde 1 oktober.

Grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari kommenterar:

”Detta är Alberts första delårsrapport som noterat bolag, och det känns därför extra kul att få presentera ett kvartal med fortsatt tillväxt och flera strategiska framsteg.

Nettoomsättningen uppgick till 17,5 MSEK, motsvarande en ökning med 84 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick samtidigt till 81,0 MSEK motsvarande en ökning med 73 procent. Det bör noteras att jämförelsesiffrorna är tuffare än tidigare i år. Under andra kvartalet 2020 lanserade vi en kampanj med längre prova-på-period där samtliga nya användare blev betalande prenumeranter under det tredje kvartalet. Mot den bakgrunden är vi särskilt nöjda med tillväxten i perioden och taktar enligt plan mot våra finansiella mål.

Utöver fler prenumeranter står även en ökning av den genomsnittliga intäkten per betalande användare (ARPPU) bakom tillväxten. Utvecklingen drivs av våra nyare prenumerationstyper Albert Standard och Albert Plus, som ger användaren tillgång till samtliga produkter. Det är tydligt att våra kunder i allt högre utsträckning föredrar dessa prenumerationer och att det upplevda värdet blir högre än när de endast betalar för en produkt.

Vi prioriterar i dagsläget tillväxt över lönsamhet vilket innebär ökade marknadsföringskostnader på alla marknader och följaktligen negativ EBITA. I tredje kvartalet i fjol ställde vi under slutskedet av kapitalanskaffningen om till lönsamhet vilket reflekteras i jämförelsen mellan kvartalen. Men givet den underliggande lönsamheten på varje ny kund valde vi därefter att återigen fokusera på tillväxt under det fjärde kvartalet 2020. Vi tycker denna flexibilitet i affärsmodellen är en styrka och när vi bedömer att vi är tillräckligt stora kommer vi kunna uppnå marginaler i enlighet med våra finansiella mål.

I juli lanserade vi den nya appen Albert Code som lär ut grundläggande principer i programmering – ett område som vi tror kommer bli allt viktigare i alla barns utbildning framåt. Tidigare i år har vi också lanserat läs- och skrivappen Albert ABC och geografiappen Albert Geo. Den initiala feedbacken på alla nylanserade produkter har varit positiv och vi fortsätter att utveckla innehåll och funktionalitet. Ett förstärkt erbjudande och en breddning av vår produktportfölj är viktigt för oss och det löfte vi ger föräldrar och barn om att erbjuda roligt och individanpassat lärande enligt gällande läroplan.

Efter kvartalets utgång har vi efter en framgångsrik utvärderingsperiod lanserat Albert brett i Storbritannien. Det är en spännande marknad där vi ser stora möjligheter att växa över tid. Generellt kan konstateras att det inte finns någon dominerande europeisk aktör inom vår nisch och att konkurrensen på varje marknad är fragmenterad. Det innebär bra förutsättningar för Alberts fortsatta tillväxt i Europa och vi utvärderar löpande nya potentiella marknader.

Slutligen är vi stolta över det intresse som Albert mötte i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market och det är med stor entusiasm som vi nu inlett nästa fas i bolagets utveckling. Med hjälp av emissionskapitalet kommer vi att investera i tillväxt där såväl fortsatt innovation som förvärv är en del av strategin framåt – alltid med tydligt fokus på att demokratisera kunskap genom teknologi. Vi vill passa på att tacka alla våra kollegor för ett fantastiskt jobb fram till den punkt där vi är nu, och välkomna alla nya aktieägare på den fortsatta resan!”

Länk till rapporten
Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande och tillgänglig på: https://investors.hejalbert.se/reports

Presentation av rapporten
Grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari samt CFO Martin Dahlgren presenterar idag kl. 09:00 rapporten via en telefonkonferens och webbsändning. Presentationen sker på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/eeducation-albert-q3-2021

Telefonnummer för deltagande: SE +46 8 5055 8358 / UK +44 3333 00 9035

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Dahlgren, Finanschef
Telefon: +46 (0)73 909 26 31
E-post: martin@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)


Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 275 000 familjer med läxläsning via mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (3-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

www.hejalbert.se 

Denna information är sådan information som eEducation Albert är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-02 08:00 CET.

Bifogade filer


eEducation Albert AB Q3 2021

Författare MFN