Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-04

Delårsrapport kvartal 2 - Fortsatt tillväxt trots delvis stängda marknader

 

FINANSIELLT RESULTAT
PERIODEN

 

 

 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER
EFTER PERIODEN
Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade till 20 475 (18 435) st (+11%)
Nettoomsättningen ökade till 33 493 (28 229) TSEK (+19%)
Bruttomarginalen uppgick till 24% (29%).
EBITDA uppgick till -9 542 (-17 892) TSEK
Resultatet före skatt uppgick till -10 818 (-18 429) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,83) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 586 (-15 239) TSEK

 

 

 Hövding genomför Företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet 2020. Bolagets styrelse har beslutat att föreslå bolagstämman att besluta om en nyemission om cirka 61 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i emissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,50 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden och vederlagsfria garantiåtaganden från befintliga ägare. Styrelsens emissionsförslag förutsätter bolagsstämmans beslut och aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 augusti 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.   
Till följd av Företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för andra kvartalet till den 4 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 25 augusti 2020.
  
 

VD ORD
Fortsatt tillväxt trots delvis stängda marknader

 

 

 

 

 
 

Efter några omvälvande månader på grund av Covid-19 pandemins start börjar vi på Hövding få fast mark under fötterna igen. Vi, som alla andra, genomgick våren i ovisshet om hur pandemin skulle påverka oss kortsiktigt och långsiktigt. Ovissheten i det korta perspektivet är i stora delar borta nu och ur de senaste månadernas erfarenheter har en tydlighet och övertygelse växt fram. Vi på Hövding kan justera vårt sätt att arbeta och bli både mer effektiva och snabbfotade, framförallt i vår kommersiella del av verksamheten.

Det är just det som är grunden i den nya plan som arbetats fram. Samtidigt som vi fortsätter att växa på våra existerande marknader har vi en övertygelse om att expansion till nya marknader kan göras mer kostnadseffektivt och snabbt. Ett pågående pilotprojekt i Norge visar redan på det.

De senaste månaders turbulens har lett till ett volymbortfall, lägre än planerade intäkter och försenade kostnadseffektiviseringar.
Samtidigt bestod en betydande del av kostnadsmassan. Därför innehåller planen också resultatet av en översyn av kostnadsstrukturen i bolaget som kommer implementeras under hösten 2020. Målet är att gå in i 2021 med lägre kostnadsmassa samt tillförlitliga prognoser gällande tillväxt och bruttomarginal. En tydlig väg mot långsiktigt hållbar lönsamhet.

Planen innehåller också ett tillskott på ca 61MSEK genom föreslagen företrädesemission med teckningsåtagande från de fyra största ägarna samt garanterad fullt ut. Den hjälper oss hantera de oväntade förlusterna under våren samt ger bolaget trygghet att kunna agera i en fortfarande oviss närmsta tid.

Det senaste kvartalet uppvisar ett försäljningsresultat som till viss del självklart präglas av pandemin. Vi ökar omsättningen med 19% mot föregående år.
Under första delen av kvartalet var fortfarande två av tre nyckelmarknader nedstängda vilket påverkade försäljningen. Både Danmarks och Tysklands försäljning ligger därför något lägre än föregående år. Sverige, den marknaden som har påverkats minst, uppvisar däremot en ökning med 72%. Vad som också har tydliggjorts under perioden är viljan att köpa Hövding över nätet. Vi har arbetat hårt med att ta vår del av den försäljningen och ökar vår andel egen onlineförsäljning från 2% till 7%, vilket vi bygger vidare på framöver.
Den väldigt låga bruttomarginal vi startade året med eftersläpande kostnader från föregående år, har under kvartalet förbättrats och är 24% under årets andra kvartal.

Våren har haft påverkan på Hövding både negativt och positivt. Vi har inte haft möjlighet att möta våra högt satta målsättningar men samtidigt har situation krävt nytänkande och agerande. Att pandemin långsiktigt positivt påverkar hur vi transporterar oss i städerna råder det ingen tvekan om. Att förflyttningen till användandet av vardagscykling accelererar är tydligt. Tidigare har vi på Hövding ofta tagit ett stort ansvar kostnadsmässigt i att kapitalisera på den ökningen. Vi ser hur våra kommersiella partners, i takt med att produkten blir mer etablerad, visar en vilja att stödja tillväxt i högre grad. Vårt jobb är att säkra kvalitet och vidareutveckling av världens bäst skyddande cykelhjälm. Vi ska driva försäljning och tillväxt på närliggande marknader. På nya marknader skall vi göra det i partnerskap med relevanta, finansiellt starka kommersiella partners.Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)

 


 


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för perioden var 33 493 (28 229) TSEK.
Antalet sålda hjälmar var under perioden 20 475 (18 435) stycken. Av dessa såldes
25% (31%) via distributörer, 68% (67%) via återförsäljare och 7% (2%) på bolagets webbshop. Försäljningsandel per land visar Sverige 49% (34%), Danmark 24% (34%), Tyskland 20% (27%), Storbritannien 2% (1%) och för övriga länder 5% (4%).

Bruttomarginalen visar på 24% (29%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 83% (84%), frakt och tullkostnader med 5% (4%) samt avsättningar för framtida garantikostnader och faktiska garantikostnader med 12% (12%).

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 45 081 (46 689) TSEK. Bland kostnaderna finns 9 629 (17 100) TSEK som avser övrigt och 8 632 (8 808) TSEK är personalkostnader. EBITDA för kvartalet blev -9 542 (-17 892) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -10 818 (-18 429) TSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 014 (-457) TSEK samt av de materiella tillgångarna med -180 (-81) TSEK.

 
INVESTERINGAR
Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.


LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 10 927 (38 246) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -7 586 (-15 239) TSEK.

ANSTÄLLDA
Per den 30 juni 2020 uppgick antalet anställda till 43 (39) personer.

RISKFAKTORER
Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings årsredovisning på sidan 52.

CERTIFIED ADVISER
Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding.

RAPPORTERINGSDATUM
Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan:
  • 20 oktober 2020 – Delårsrapport kvartal 3 2020

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

REVISORS GRANSKNING
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

BOLAGSUPPGIFTER
Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 - 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Fredrik Carling
Tel: 040 - 236868
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 - 236868

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Fredrik Arp (ordf)    Helén Richenzhagen  Tony Grimaldi

Alexander Izosimov    Maria Minskova    Peter Svanlund

Fredrik Carling (vd) 


Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 - 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas ner här:
www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 08.30 CET. 

 

 

 

  

Attachment

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.