Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april - 30 juni 2020

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2020
 

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,2 (8,7) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-7,4) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -10,2 (-10,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 36,4 (-9,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,6 (-14,2) MSEK
 • Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 12,7 (8,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,47 (-1,84) SEK

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,2 (16,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -16,3 (-15,0) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -23,0 (-20,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 22,9 (-19,5) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,3 (-16,4) MSEK
 • Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 12,7 (8,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,71 (-4,02) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2020

 • APRIL: Den 6 april påbörjades en effektivisering och omorganisation inom Verisec. I huvudsak fanns två skäl till åtgärderna; dels för att agera i förhållande till de konsekvenser som Corona-pandemin gett upphov till på de finansiella marknaderna och dels för att öka fokus på Freja eID.
 • APRIL: Den 23 april togs nästa steg i Verisecs effektivisering och omorganisering, genom att styrelsen ingick avtal om att avyttra dem av styrelsen bedömda mindre strategiska verksamhetsdelar för 48,0 MSEK före kostnader i samband med avyttring. Se Not 8.
 • APRIL: Arbetsförmedlingen gick live med Freja eID+. Nu är Freja eID+ tillgänglig för arbetssökande som vill logga in och utföra ärenden på Arbetsförmedlingens webbplats.
 • MAJ: Verisec höll torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.
Valberedningen drog tillbaka sitt förslag om höjda styrelsearvoden och la fram ett nytt förslag om oförändrade styrelsearvoden. Årsstämman beslutade enligt valberedningens justerade förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Taina Malén samt nyval av Ninni Mörch till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande.
Ninni Mörch, född 1974, är CFO på Jefferson AB (Relatable). Hon har tidigare bland annat arbetat som CFO på Hemnet och Spray Passagen samt som revisor på PricewaterhouseCoopers. Ninni har tidigare haft styrelseuppdrag som styrelseledamot i Qasa AB och styrelsesuppleant i Svensk Mäklarstatistik AB. Ninni innehar en ekonomie magister inom redovisning från Stockholms Universitet. Ninni äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig för revisionen.
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2020. Valberedningen ska arbeta fram förslag för beslut vid årsstämman 2021 angående ordförande vid stämman, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till denna samt principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringen tar höjd för kommande lagstiftning om att rösträttsregistrering inför bolagsstämma senast ska ske fyra bankdagar före bolagsstämma, till skillnad från fem vardagar som är dagens krav.

 • MAJ: Verisec höll måndagen den 11 maj 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Verisec International AB till Holding Point AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB, inklusive verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av krypteringsutrustning Hardware Security Modules, uppgår till 48,0 MSEK varav 34,0 MSEK erläggs kontant vid tillträdet och resterande belopp om 14,0 MSEK erläggs i form av en säljarrevers.

 • MAJ: Freja eID blev tillgänglig för nedladdning via Huawei AppGallery, världens tredje största plattform för appar med 570 miljoner användare globalt.
 • MAJ: Verisec AB tecknade återförsäljaravtal med Svenska Energigruppen, en ledande leverantör av molntjänster och IT-lösningar för Sveriges energibolag. Svenska Energigruppen kommer även att använda Freja eID för digital identifiering av kunder.
 • JUNI: Folkhälsomyndigheten anslöt sig till Freja eID+ genom Valfrihetssystem 2017 för e-legitimering.
 • JUNI: Den 23 april 2020 meddelade Verisec AB att man ingått ett avtal med Holding Point AB för att avyttra det helägda dotterbolag Verisec International AB som innehar mindre strategiska verksamhetsdelar för 48,0 MSEK. Detta som ett led i att omorganisera och effektivisera verksamheten för att stärka fokus på e-legitimationen Freja eID. Transaktionen var villkorad av att en extrastämma godkände styrelsens förslag samt att den tilltänkte köparen hade erhållit nödvändig finansiering. Dessa villkor uppfylldes och transaktionen har genomförts.
 • JUNI: Post- och telestyrelsen beviljade innovationsbidrag om 1 954 267 SEK till Verisec för utveckling av funktionen "e-legitimation med delad kontroll" i Freja eID. Den nya funktionen syftar till att minska det digitala utanförskapet för individer som inte kan eller vågar använda en e-legitimation på egen hand.

  

 • JUNI: Läkemedelsverket tecknade avtal om användning av Freja eID+ för åtkomst till myndighetens e-tjänster.
 • JUNI: Verisec meddelade att den digitala brevlådan Min myndighetspost öppnade för inloggning med Freja eID+.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • JULI: Freja eID började fungera för fysisk identifiering i ATG:s butiker för att lägga spel eller för att hämta ut vinster.
 • JULI: Verisec tecknade avtal med signeringstjänsten Scrive för användande av Freja eID vid elektroniska underskrifter i Scrives tjänster.
 • JULI: Malmö stad och Verisec tecknade avtal för användning av Freja eID för kommunens anställda och skolelever. På sikt kommer detta innefatta runt 75 000 användare. 

KOMMENTAR FRÅN VD
Vägen att bygga företag är sällan spikrak. Sedan Verisec grundades har vi sett enorma förändringar beträffande teknik, marknad och - som en konsekvens - vad våra kunder efterfrågar. Detta har givit oss goda möjligheter och skapat förutsättningar för att komma dit vi är. En serie i sig riktiga beslut
över tiden innebar dock att verksamheten förlorade i fokus och effektivitet eftersom synergierna mellan olika verksamhetsdelar inte varit självklara. Att avyttra delar och fokusera verksamheten blev därför ett självklart steg för att ta tillvara på möjligheterna med Freja eID.
Det stora värdet i Verisec ligger i Freja eID och de möjligheter som öppnar upp sig med en internationellt skalbar ID-plattform. Sverige är på många sätt unikt med den breda användning av e-legitimering vi har, samtidigt som fenomenet knappt har kommit igång i väldigt många andra länder. Vi är helt övertygade om att e-legitimering inom en inte allt för avlägsen framtid kommer vara lika självklart i resten av världen som det är här i Sverige. Ett av de mest grundläggande behoven - trygghet - har varit eftersatta i den digitala världen, och nu ser vi effekten i form av ökad efterfrågan med också tydligare styrning i form av regleringar inom branscher, nationer och inom EU. Att erbjuda en plattformslösning som utgör nyckeln till väldigt många digitala tjänster inom i stort sett alla branscher är helt unikt - men för att lyckas kräver fokus.
Under kvartalet har delar av den historiska verksamheten avyttrats i kombination med ett omfattande effektiviseringsarbete som fortskridit enligt plan. På kort sikt under kvartalet och sommaren har detta givetvis inneburit en hel del internt arbete, men innebär samtidigt att vi står starkare, med ett tydligare fokus och högre effektivitet när vi går in i hösten 2020.
Strategin för Freja eID står fast och innebär i det korta perspektivet under året ett huvudsakligt fokus i Sverige med betoning på användare. En stark ställning i Sverige är bra både ur ett finansiellt perspektiv, men också som en referens när vi ska etablera oss i andra länder.
Förberedelserna för en internationell expansion har pågått under en längre tid och har delvis påbörjats genom att Freja eID finns tillgänglig i våra nordiska grannländer och Storbritannien. eIDAS certifieringen är en viktig del av detta arbete, som också förväntas gå in i en mer aktiv fas under senare delen av året och första kvartalen 2021. Samtidigt pågår förberedelser inför en mer aktiv fas i den internationella lanseringen.
Min förväntan är att restriktioner som resultat av Covid-19 pandemin kommer fortsätta under kommande kvartal. Detta kommer innebära en fortsatt ökad efterfrågan på Freja eID drivet av hemarbete, ökad e-handel och andra tjänster där distansen kräver att man säkrar användarens identitet med en e-legitimation.
Johan Henrikson, VD
Stockholm, augusti 2020
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 ...

Författare Verisec

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.