Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Delete Group Oyj: Trots utmanande fjärde kvartal, operativa kassaflöde och rörelseresultat förbättrade

DELETE GROUP OYJ, Börsmeddelande 21 februari 2019, klockan 14:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER
DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ

Bokslutskommuniké januari-december 2018 (IFRS, IAS 34, oreviderad)

TROTS UTMANANDE FJÄRDE KVARTAL, OPERATIVA KASSAFLÖDE OCH
RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADE

HÖJDPUNKTER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2018 (LAGSTADGADE)

· Omsättningen ökade med 9 % till 51,6 miljoner euro (Q4 2017: 47,4)
· EBITDA minskade med -2,8 miljoner euro till 2,7 (5,5) miljoner
euro

· EBIT minskade med -3,9 till -0,1 (3,8) miljoner euro
· Nettoskuldsättningen ökade med 11 % till 100,0 (90,0) miljoner
euro

· Det operativa kassaflödet ökade med 5,0 miljoner euro till 13,4
(8,4) miljoner euro

HÖJDPUNKTER UNDER JANUARI-DECEMBER 2018 (LAGSTADGADE)

· Omsättningen ökade med 9 % till 192,8 (177,3) miljoner euro
· EBITDA ökade med 3,2 miljoner euro till 18,0 miljoner euro (14,8)
· EBIT ökade med 0,5 miljoner euro till 7,2 miljoner euro (6,7)
· Det operativa kassaflödet ökade med 10,0 miljoner euro till 15,7
(5,7) miljoner euro

NYCKELTAL

+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|LAGSTADGADE |10 |10 |Förändring |1-12/20|1-12/2017 |Förändring |
| |-12/201|-12/20| |18 | | |
| |8 |17 | | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Omsättning, MEUR |51,6 |47,4 |9 % |192,8 |177,3 |9 % |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|EBITDA, MEUR |2,7 |5,5 |-51 % |18,0 |14,8 |22 % |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Justerat1) EBITDA, |3,6 |5,7 |-38 % |19,9 |16,1 |23 % |
|MEUR | | | | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Justerat EBITDA, % |6,9 % |12,1 |-5,2 % |10,3 |9,1 % |1,2 %-enh. |
|av omsättning | |% |-enh. |% | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|EBIT, MEUR |-0,1 |3,8 |-103 % |7,2 |6,7 |8 % |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Justerad EBIT, |0,8 |4,1 |-80 % |9,1 |8,0 |13 % |
|MEUR | | | | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Justerad EBIT, % av|1,6 % |8,6 | -7,0 %|4,7 % |4,5 % |0,2 %-enh. |
|försäljningen | |% |-enh. | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Vinst (-förlust) |-1,3 |1,9 |-166 % |-0,5 |-2,8 | -82 % |
|för perioden, MEUR | | | | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Operativt |13,4 |8,4 |60 % |15,7 |5,7 |175 % |
|kassaflöde, MEUR | | | | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+
|Nettoskuldsättning,|100,0 |90,0 |11 % |100,0 |90,0 |11 % |
|MEUR | | | | | | |
+-------------------+-------+------+-----------+-------+----------+-------------+

+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Jämförbara |10 |10 |Förändring |1-12/2018 |1-12/2017 |Förändring |
|finanser2) |-12/20|-12/20| | | | |
| |18 |17 | | | | |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Omsättning, MEUR |51,6 |57,2 |-10 % |204,9 |212,9 |-4 % |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Justerat EBITDA, |3,6 |7,9 |-54 % |21,3 |22,8 |-7 % |
|MEUR | | | | | | |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Justerat EBITDA, %|6,9 |13,7 |-6,8 %-enh. |10,4 % |10,7% |-0,3 %-enh. |
|av omsättning |% |% | | | | |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Justerad EBIT, |0,8 |5,7 |-86 % |10,3 |13,4 |-23 % |
|MEUR | | | | | | |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Justerad EBIT, % |1,6 |10,0 |-8,5 %-enh. |5,0 % |6,2 % |-1,3 %-enh. |
|av omsättning |% |% | | | | |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+
|Vinst (-förlust) |-1,3 |3,2 |-140 % |0,7 |1,5 |-53 % |
|för perioden, | | | | | | |
|MEUR | | | | | | |
+------------------+------+------+------------+----------+----------+------------+

1) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den
reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, till exempel
utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till
omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda
kostnader.

2) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade)
verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den
nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format,
som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret.

PROGNOS FÖR 2019

Delete Groups rapporterade rörelsevinst (EBIT) på 7,2 miljoner euro
förväntas förbättras under 2019.

TOMMI KAJASOJA, CEO PÅ DELETE GROUP:

"Det fjärde kvartalet var en besvikelse, även om vi inte förväntade
oss att uppnå den rekordhöga prestandan från ifjol. Medan Industriell
rengöring och Återvinningstjänster presterade på en typisk nivå för
senhösten, började medelstorleken för projekten i Rivningstjänster
minska under det fjärde kvartalet, med lägre produktivitet och
marginal som följd.

För helåret 2018 fortsatte Deletes tillväxt, drivet av förvärv.
Koncernens omsättning ökade med 9 % och EBITDA med 22 %, trots det
svaga fjärde kvartalet.

Omsättningen inom Industriell rengöring växte med 24 %, understött av
förvärven i slutet av 2017. För underhållsstopp var året lugnare än
föregående år, vilket påverkade vår omsättningsutveckling.
Lönsamheten påverkades negativt av den långa vintern i början av året
och ett övertidsstopp som genomdrevs av facken i Finland under årets
andra halva, vilket orsakade förseningar och inställda jobb.

Omsättningen inom Rivningstjänster minskade jämfört med föregående år,
men jag är glad över att vår lönsamhet utvecklades starkt under året.
Våra affärer i Finland hade en gynnsam utveckling, medan
återhämtningen i Sverige gick långsammare än förväntat på grund av
avsaknaden av större rivningsprojekt. Vi investerar i en förbättrad
säljverksamhet och eftersträvar i framtiden tillväxt inom större
rivningsuppdrag på båda våra huvudmarknader.

Gällande Återvinningstjänster växte omsättningen stadigt, men
lönsamheten var aningen lägre än föregående år på grund av låg
efterfrågan på återvunnet bränsle. Vi har gjort stora investeringar i
ökad kapacitet och effektivitet på återvinningsanläggningen i Rusko.
Som ett resultat av dessa investeringar förväntar vi oss att
lönsamheten inom Återvinningstjänster ska förbättras under 2019.

Vi implementerade vår tillväxtstrategi under året genom förvärv i både
Finland och Sverige. I Finland köpte vi Karhupurku Oy, ett företag
med bas i Eura som specialiserar sig på hissrivningar, samt tre
företag i Sverige: Waterjet Entreprenad Karlstad AB, som
specialiserar sig på industriella rengöringstjänster, samt Waterjet
Entreprenad i Stockholm AB och W-Tech Entreprenad AB med fokus på
rivning och underhåll av infrastruktur. Som resultat av dessa förvärv
fick vi ytterligare 40 anställda i Sverige.

Kund- och medarbetarnöjdheten utvecklades positivt under 2018, vilket
är ett tecken på vår starka expertis och kundfokuset i vår
tjänsteleverans. Vi vill tacka våra kunder och vår kunniga personal
för att de bidragit till denna fantastiska utveckling under 2018.

Den strategiska utvärderingen av möjligheter att stödja företagets
framtida tillväxt tillkännagavs den 16 augusti 2018 och kommer att
fortgå under 2019. Resultatet av utvärderingen kommer att
tillkännages när utvärderingen har slutförts.

Våra strategiska fokusområden är att utöka vårt tjänsteerbjudande och
geografiska expansion. Vi kommer att fortsätta att förbättra
verksamheten inom alla affärsområden och dra nytta av synergier
mellan verksamheterna i Finland och Sverige. Under slutet av 2018
lanserade vi effektivitetsförbättrande åtgärder i alla affärsområden,
både i fråga om kostnadsstruktur och leveranseffektivitet. Åtgärderna
kommer att implementeras gradvis under 2019, och deras effekt
förväntas återspeglas delvis i resultatet för 2019.

Deletes kärnverksamhet finns i tjänstebranschen, som i viss mån är
motståndskraftig mot marknadsfluktuationer. Vi övervakar emellertid
noga marknadsutvecklingen och är redo att agera vid förändringar.
Under 2019 kommer fokus att ligga på organisk och lönsam tillväxt,
samt integreringen av företag som förvärvats under föregående år och
utnyttjandet av synergierna. Jag ser stor marknadspotential och jag
räknar med att efterfrågan kommer att öka, särskilt inom marknaden
för industriell rengöring."

DRIFTSMILJÖN

Industriell rengöring

Den underliggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är
fortsatt stabil och efterfrågan från industrin förväntas därmed ligga
kvar nära 2018 års nivå. Schemat för planerade underhållsstopp 2019
är aningen mer välfyllt än för 2018. Marknaden kräver i allt högre
grad kapacitet för mer komplexa projekt som ställer höga krav i fråga
om miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en fördel för stora
professionella aktörer.

Rivningstjänster

Antalet nya bygglov har förvisso minskat, men den övergripande
byggmarknadens efterfrågan på rivn...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.