Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Delta Minerals: Delårsrapport januari - mars 2016

Perioden januari till mars

· Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -879
(-675) TSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
· Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,61) SEK
· Emissionen från november/december 2015 på 5,2 MSEK registrerades
januari 2016

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

· Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya
Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore och förbereder nu
leveranser.

· Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social
Responsibility) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april
2016

· Delta Minerals genomförde en nyemission om 18,9 MSEK i april och
maj 2016 som övertecknades med 186%

· Styrelsen genomförde i maj 2016 en riktad emission på 2,2 MSEK.
Delta Minerals

Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på
AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna
med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att
påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna för
utvinning av mineraler och sand'

Bolagets verksamhet

Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD och Delta Minerals har ingått
ett partneravtal i april 2016 för att öka sandvolymerna till cirka 1
miljon ton årligen. Chahaya är ett shipping- och tradingbolag som
hanterar båttransporter och försäljning av fyllnadssand till staten
Singapore.

I samband med förhandlingarna lade Delta Minerals fram en Master Plan
för Chahaya, för att tillförsäkra ovanstående leveranser. Planen
beskriver hur Panamax-fartyg kan lastas utanför Cagayanflodens
mynning. Delta Minerals kommer också att lagra sandmaterialet vid
flodmynningen nära ankringsplatsen.

Nu påbörjas utbyggnaden av verksamheten för att leverera 1 miljon ton
fyllnadssand per år. Chahaya presenterar bolagets plan för köpare i
Singapore. Anbudsförfrågan för sandleveranser sker kontinuerligt, så
vi står med stor sannolikhet snart inför ett skarpt läge.

Bolaget har arbetat intensivt de senaste månaderna för att
färdigställa denna Master Plan. Mätningar i flodmynningen har
genomförts för att planera logistiken i detalj. En ö i flodmynningen
kommer att användas för lagring av fyllnadssand i närhet till
ankringsområdet för de stora Panamax-båtarna. Ett större område för
sandlagring på den östra sidan har också identifierats. Initialt
kommer vi att ha något högre kostnader, men allt eftersom logistiken
byggs ut blir verksamheten mer kostnadseffektiv.

Kostnaderna för att påbörja verksamheten har väsentligt reducerats i
förhållande till den uppskattning bolaget gjorde hösten 2015. De
initiala muddringskostnaderna har reducerats på grund av gynnsamt
utfall från de batymetriska studierna. Genom att börja med modulära
verk har även de initiala kostnaderna sänkt.

Delta Minerals är ett av de få bolag i Filippinerna, som har alla
nödvändiga tillstånd på plats för utvinning av sand och bolaget är
strategiskt placerat på Filippinerna. Även andra länder i regionen
har fått upp ögonen för Delta Minerals produkter och affärsidé, och
vi har stora förhoppningar om att kontakterna med potentiella kunder
vidareutvecklas.

I anslutning till detta partneravtal genomförde bolaget en
företrädesemission för att se till att Delta Minerals är väl
finansierat och för att svara på den ökade efterfrågan från Chahaya.

Den nedåtgående trenden för järnmalmspriset verkar nu ha vänt och de
sista månaderna våren 2016 har priset stigit kraftigt till mer
normala nivåer. Bolaget har sedan hösten 2015 erhållit förskott från
huvudkunden SunGlobe.

Socialt- och ekologiskt arbete

Förutom de arbetstillfällen som vi har kunnat bidra med har Delta
Minerals hjälpt till att rusta upp en lokal skola. Detta har skett
med byggmaterial som bolaget har tillverkat samt vår support. Vi ha
även kunna stödja ett sjukhus i Manilla som drivs av den katolska
ordern The Dominican Sisters of the Presentation.

I april 2016 tilldelades bolaget pris som Filippinernas bästa CRS
project (Corporate Social Responsibility) bland medlemmarna i Nordic
Business Council of the Philippines.

Aktien

Intresset för bolaget har ökat markant och antalet aktieägare har ökat
till 5800. Den stora aktieägarbasen möjliggör ett kraftfullt arbete i
Filippinerna.

Delta Minerals' emission övertecknades med 13,3 MSEK och tecknades
till 183 procent Bolaget tillförs totalt 17,9 MSEK genom denna
emission. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse
för att teckna. Styrelsen har genomfört en riktad emission på
ytterligare 2,2 MSEK.

Ekonomiskt utfall

Koncernen i sammandrag

SEK 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Nettoomsättning - - -
Övriga rörelseintäkter - - -
Rörelsekostnader -1 076 581 -1 466 579 -6 819 609
Rörelseresultat -1 076 581 -1 466 579 -6 819 609
Finansnetto 197 180 471 607 -184 467
Resultat efter skatt -879 401 -674 926 -6 328 899
Resultat per aktie -0,01 -0,03 -0,07
Eget kapital per aktie 0,09 0,61 0,15
Förändring av likvida medel 943 175 -2 070 276 -2 124 509

Ekonomiskt utfall moderbolaget

Resultat efter skatt för perioden januari till mars uppgick till -867
(-1 004) TSEK. Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 19
033 (16 789) TSEK.

Ekonomiskt utfall koncernen

Koncernen har inte någon försäljning eller annan omsättning under
första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467)
TSEK. Kassaflödet var under perioden januari till mars 943 (-2 070)
varav från den löpande verksamheten 681 (-1 737) SEK.

Balansomslutningen vid periodens slut var 15 027 (14 514) SEK.

Finansiering
Koncernens likvida medel uppgick till 1 973 (2 008) TSEK per den 31
mars.

Finansiell och övrig information

Koncernstruktur

Delta Minerals AB kontrollerar 100 % av Delta Environmental Projects
Inc. med säte i Manilla, Filippinerna. I början på 2015 bildades även
ett försäljningsbolag i Singapore för att understödja
försäljningsinsatserna.

Investeringar

Koncernens kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för
kvartalet till -30 (333) TSEK.

Transaktioner med närstående

Milonga Resources AB har i kvartalet genom Thomas Lundgren fakturerat
334 TSEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden Thomas
Lundgren är VD i Delta Minerals AB. International Advisory Management
AB (IAM) har i kvartalet genom Håkan Gustafsson fakturerat 127 TSEK
till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Håkan Gustafsson
är styrelseordförande i Delta Minerals AB. Consumer Minds i Djursholm
AB har genom Christian Bönnelyche fakturerat 24 TSEK till bolaget
avseende konsult- och styrelsearvoden Christian Bönnelyche är
styrelseledamot i Delta Minerals AB.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2016 är 127 185 856. Dessa
är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 120 901 726 stycken
B-aktier.

STOCKHOLM DEN 19 MAJ 2016

Thomas Lundgren Håkan Gustafsson Cornelio Casido Christian
Bönnelyche
Verkställande Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
direktöroch
styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta

Thomas Lundgren VD, tel +46 (0)70-397 25 24

Ekonomisk information

Kvartalsredogörelse Q2 30 augusti 2016Adress

Delta Minerals AB (publ)
Box 26
SE-182 11 Danderyd, Sverige
www.deltaminerals.se (http://www.deltaminerals.se/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/delarsrapport-januari---mars-...
http://mb.cision.com/Main/11613/2013264/518293.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.