Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Delta Minerals: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Delta Minerals AB(publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 9 juni 2016, klockan 13.00 på Birger Jarl Conference,
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016,
och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen
den 3 juni 2016 under adress: Delta Minerals AB, Box 26, 182 11
Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per
telefon 070-397 25 24.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
2 juni 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om ändring av firma
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier/teckningsoptioner/konvertibler

16. Avslutande av bolagsstämman
Förslag till beslut

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 - 12 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare representerande 37,7 % procent av rösterna i bolaget
föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan
suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Thomas Lundgren,
Christian Bönnelyche och Cornelio Casido med Håkan Gustafsson som
ordförande, att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisionsbolag. Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall
utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att
125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till
revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Delta Environmental
Projects AB och att bolagsordningens § 1 ändras enligt följande.

"§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt
(publ)."

Punkt 14 - Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår för att ge styrelsen utrymme att besluta om
emissioner med stöd av föreslaget bemyndigande enligt punkt 15 att
bolagsordningen vad avser gränserna för aktiekapital (§ 4) och
antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 921 000 kronor och högst 11 684 000
kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 127 000 000 och högst 508 000 000."

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission
av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom
ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och
emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.deltaminerals.se, från och med den 19 maj 2016. Kopior av dessa
handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Bolaget har 127 185 856 aktier och 183 743 026 röster.

Stockholm i maj 2016

Delta Minerals AB (publ)

_____________________

Delta Minerals AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/kallelse-till-arsstamma,c2007645
http://mb.cision.com/Main/11613/2007645/514770.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.