Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Deltaco: Kallelse till årsstämma i Deltaco AB (publ)

2014-04-03

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 8 maj 2014 klockan 10.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé
109, Tullinge. Kaffe serveras från och med kl. 9.30.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 5 maj 2014, under adress Deltaco AB (publ), att: Hans Bråneryd, Alfred Nobles Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till hans.braneryd@deltaco.se.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller
organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast fredagen den 2 maj 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.deltacoab.se. Den som företräder juridisk person skall förete
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande
behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och
registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på
adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra
anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för
utdelning.

12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter.

13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i
förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

15. Förslag till ny bolagsordning.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

17. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

18. Avslutande av årsstämman.
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Under denna punkt kommer att ges möjlighet till att ställa frågor
angående 2013 års verksamhet.

Punkt 11. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,20 kr per
aktie för räkenskapsåret 2013.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen
tisdagen den 13 maj 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget
beräknas utdelningen komma att utbetalas via Euroclear Sweden
fredagen den 16 maj 2014.

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande återstående
belopp enligt bolagets balansräkning om 201 364 308 kronor överföres
i ny räkning.

Punkt 12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra
styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000
kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till de
ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman,
Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Presentation av ledamöterna framgår av bolagets årsredovisning 2013,
sid 74.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget
Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill
årsstämman 2015. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman
beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor
och partner Daniel Forsgren att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15. Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen i Deltaco AB föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en
ny bolagsordning. Förslaget innebär att anta ny firma samt att
förtydliga bolagets verksamhet. Ändringen avser endast paragraf 1 och
paragraf 3.

Nuvarande paragraf 1

Bolagets firma är Deltaco AB. Bolaget är publikt (publ).

Förslag till ny paragraf 1

Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande paragraf 3

Bolaget skall bedriva handel med datortillbehör, förvalta aktier och
annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av
administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet.

Förslag till ny paragraf 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva
handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier
och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis
av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed
förenlig verksamhet.

Utöver föreslagna ändringar föreslås nuvarande bolagsordning kvarstå
oförändrad.

Vid bolagsstämman kommer förslagen och skälen till de föreslagna
ändringarna att presenteras.

Punkt 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

Styrelsen för Deltaco AB föreslår att årsstämman 2014 fattar beslut om
att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband
med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast
kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med
apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 105 000 aktier,
motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på
dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje
enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Deltacos
kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier
som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen
skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag
till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande
handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med
måndagen den 14 april 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget på
adressen ovan samt på bolagets webbplats www.deltacoab.se. Kopior av
handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har totalt utgivit 11 053 961 aktier, motsvarande sammanlagt
11 053 961 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens
utfärdande.

Beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan förutsätter att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de
vid stämman företrädda aktierna.

Tullinge i april 2014

Deltaco AB (publ)

Styrelsen

Om Deltaco

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
närområdet. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och
B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader.
Koncernen har ca 216 anställda, är verksam i alla nordiska länder och
omsätter ca 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First
North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är
Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/deltaco/r/kallelse-till-arsstamma-i-deltaco-ab...
http://mb.cision.com/Main/505/9563007/228680.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.