Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Demant A/S: Periodemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 2021-14                                        2. november 2021

Periodemeddelelse for perioden år til dato

 

Forventninger til EBIT hævet til DKK 3.300-3.500 mio. før engangsomkostninger (tidl. DKK 3.150-3.450 mio.)

Højere end forventet EBIT drevet af flotte resultater i Hearing Aids, Hearing Care og Diagnostics

Vi forventer nu at realisere en indtjening på ca. DKK 160 mio. fra yderligere to engangsposter

 

I det følgende er alle kommentarer baseret på justerede tal før engangsposter, medmindre andet er angivet.

 

  • I H2 har koncernen indtil videre genereret lav tocifret organisk vækst i omsætningen på niveau med vores senest udmeldte forventninger. Akkvisitioner har i mindre grad bidraget positivt til væksten, mens valutakurseffekter har været mere eller mindre neutrale. Da samme periode i 2019 var alvorligt påvirket af it-hændelsen, kan 2019 ikke længere bruges som sammenligningsbase, så vi sammenligner kun med 2020.
  • Hearing Healthcare har indtil videre i H2 opnået meget flotte resultater med tocifret organisk vækst. Især Hearing Care nyder fortsat godt af den positive effekt af høresundhedsreformen i Frankrig og har ligeledes oplevet vækst på de fleste andre markeder. I Hearing Aids oplever vores flagskibsprodukter, Oticon More og Philips HearLink, stadig stærkt momentum, hvilket har resulteret i, at vi har øget vores markedsandel på særligt det vigtige amerikanske marked. Diagnostics er fortsat med at gøre det rigtigt godt og vinde markedsandele som følge af bredt funderet vækst. Omsætningen i Hearing Implants har været påvirket af den frivillige markedskorrigerende handling (voluntary field corrective action), som vores cochlear-implantatforretning (CI) annoncerede den 14. oktober, og som har medført et midlertidigt stop i salget af nye cochlear-implantater. Sammenlignet med omsætningen i månederne op til denne markedskorrigerende handling er run raten i omsætningen i Hearing Implants (dvs. CI og benforankrede høresystemer, BAHS) i øjeblikket ca. 65 %.
  • I H2 har Communications indtil videre oplevet negativ vækst i tråd med vores senest udmeldte forventninger, hvilket afspejler en begrænset eksponering over for det amerikanske marked, hvor væksten er relativt høj, samt den igangværende udbredelse af EPOS-brandet. For H2 som helhed forventer vi fortsat, at omsætningen vil falde med mere end 10 % sammenlignet med H1, men vi har i de seneste måneder set en stigning i antallet af nye ordrer og i omsætningen.
  • I H2 er koncernens bruttomargin indtil videre steget i forhold til bruttomarginen på 74,5 % realiseret i H1. Stigningen er drevet af Hearing Healthcare, som har set en øget bruttomargin og derudover har tegnet sig for en større andel af koncernens samlede omsætning end i H1. Bruttomarginen i Communications er faldet i forhold til H1 på grund af afmatningen i omsætningen. Begge segmenter har haft ekstra omkostninger som følge af den aktuelle dynamik i forsyningskæderne.
  • I lokal valuta har OPEX indtil videre i H2 oplevet vækst svarende til de 18 % realiseret i H1, hvilket afspejler coronavirusrelaterede omkostningsbesparelser i sammenligningsperioden, herunder offentlige hjælpepakker. Vi anser i det store og hele vores omkostningsbase for normaliseret uden betydelige elementer af midlertidige omkostningsbesparelser, og vi forventer fortsat at se midt-encifret vækst i OPEX i H2 i forhold til H1.
  • Koncernens lønsomhed er indtil videre i H2 forblevet meget stærk og har overgået vores forventninger. Denne udvikling er drevet af Hearing Healthcare, som har oplevet bedre end forventet lønsomhed, idet det stærke momentum i Hearing Aids, Hearing Care og Diagnostics har mere end opvejet den negative effekt af stoppet i salget af nye cochlear-implantater. Som forventet har Communications oplevet negativ lønsomhed.
  • Koncernens pengestrømme er indtil videre forblevet stærke takket være det realiserede overskud, og vi har tilbagekøbt aktier for DKK 958 mio. Det samlede aktietilbagekøb år til dato beløber sig således til DKK 2.771 mio.

 

Forventninger til 2021

Som følge af coronavirus er vores forventninger (opsummeret nedenfor) stadig behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Men som følge af frigivelse af noget ophobet efterspørgsel forventer vi fortsat at se yderligere gradvis genopretning af det globale høresundhedsmarked i resten af 2021, ligesom vi også stadig forventer, at væksten i 2021 som helhed på de udviklede markeder vil være tæt på det normale niveau på 4-6 % om året, undtagen i de store offentlige kanaler, Veterans Affairs (VA) og NHS. Vi mener fortsat, at normaliseringen på udviklingsmarkederne sandsynligvis vil række ud over 2021. Hvad angår Communications, antager vi, at det adressérbare marked – til trods for stærke sammenligningstal i 2020 – vil vokse mindst på niveau med den strukturelle udvikling på dette marked på ca. 12 %.

 

Den aktuelle forsyningssituation er stadig meget dynamisk og har resulteret i ekstraomkostninger i forbindelse med indkøb af komponenter og fragt. Disse ekstraomkostninger er steget i H2 sammenlignet med H1, og vi antager i vores forventninger, at denne udvikling vil fortsætte resten af året. Takket være vores mitigerende tiltag forventer vi stadig ikke nogen nævneværdig effekt på vores salg.

 

Parameter

Forventning til 2021

Organisk vækst

26-30 %, hvor omsætningen i Communications falder med mere end 10 % i H2 i forhold til H1.

Akkvisitiv vækst

1 % baseret på omsætning fra virksomheder tilkøbt pr. 1. november 2021.

Valutakursvækst

-1 % baseret på valutakurser pr. 1. november 2021 og inkl. effekten af valutakurssikring.

EBIT

DKK 3.300-3.500 mio. (tidligere DKK 3.150-3.450 mio.) før engangseffekter og inkl. et negativt EBIT i Communications på DKK 50-100 mio. i H2.

Engangseffekter

Positiv nettoeffekt på koncernens rapporterede EBIT på DKK 60-90 mio.

Effektiv skattesats

Omkring 23 %.

Gearing

Gearing-multipel i slutningen af 2021 på niveau med vores mellem- til langsigtede mål om en gearing-multipel på 2.0-2.5 (NIBD i forhold til EBITDA).

Aktietilbagekøb

Mere end DKK 3,0 mia.

 

Baseret på udviklingen indtil videre i H2 og på vores forventninger til resten af året, som også indbefatter den negative effekt af stoppet i salget af nye cochlear-implantater, fastholder vi vores forventninger om organisk vækst for koncernen i 2021 på 26-30 %. Til trods for effekten af øgede komponent- og fragtomkostninger øger vi vores forventninger til EBIT til DKK 3.300-3.500 mio. før engangseffekter (tidligere DKK 3.150-3.450 mio.) drevet af høj lønsomhed i Hearing Healthcare.

 

Som tidligere udmeldt forventer vi at realisere engangsomkostninger på DKK 70-100 mio. som følge af den frivillige markedskorrigerende handling i vores cochlear-implantatforretning. Vi forventer nu også at realisere to engangsgevinster i H2:

 

  • Vi forventer nu at realisere en engangsgevinst på DKK 100 mio. som følge af frasalget af FrontRow Calypso LLC til Boxlight Corporation. Demant ejer 75 % af FrontRow, som beskæftiger sig med audiosystemer til undervisningslokaler og skoler. Når transaktionen er afsluttet, får den finansiel effekt  den 31. oktober 2021.
  • Vi forventer nu at tilbageføre den resterende hensættelse til yderligere tab på debitorer, der blev indregnet i H1 2020, hvilket vil medføre en nettogevinst på DKK 60 mio., som har karakter af engangsgevinst. Oprindeligt beløb denne hensættelse sig til DKK 150 mio., men DKK 40 mio. er blevet realiseret, og DKK 50 mio. blev tilbageført i H2 2020.

 

Vi forventer således, at engangsposteringerne samlet set vil have en netto positiv effekt på DKK 60-90 mio. på koncernens rapporterede EBIT for 2021.

 

Som forventet er den positive udvikling, som vi så i Hearing Healthcare i første halvår, fortsat ind i andet halvår – og endda i et sådant tempo, at vi øger vores forventninger til årets overskud. Vores Hearing Care-forretningsområde vokser fortsat, og vi har budt velkommen til mange nye og eksisterende brugere i vores klinikker, hvor vi tilbyder vigtig personlig rådgivning og behandling. Til vores store tilfredshed oplever Diagnostics stadig bredt funderet vækst, og vores flagskibshøreapparater gør det ekstremt godt, særligt Oticon More vinder markedsandele. Fremadrettet vil Hearing Implants blive påvirket negativt efter vores frivillige markedskorrigerende handling i relation til cochlear-implantater, men det glæder os at se, at vores medarbejdere arbejder ihærdigt for at servicere patienter og kunder. Alt i alt har jeg stor tillid til Demant-koncernen og vores evne til at afslutte 2021 i topform,” siger Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør for Demant.

*******

Demant afholder en telekonference den 2. november 2021 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes

et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA).

Pin-koden er 46691538#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet

www.demant.com, kort før konferencen starter.

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Phone +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations

Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations

Hearing Healthcare

Markedsudvikling

Overordnet set er genopretningen af høresundhedsmarkedet, som omfatter markederne for høreapparater, høreimplantater samt diagnostiske instrumenter og services, år til dato fortsat mindst på niveau med vores forventninger, omend med store forskelle mellem de tre markedssegmenter og mellem de enkelte regioner.

 

Høreapparatmarkedet

Baseret på tilgængelige markedsstatistikker, der dækker lidt mindre end to tredjedele af markedet, og på vores egne antagelser skønner vi, at stykvæksten på det globale marked for høreapparater var ca. 14 % i Q3 eller ca. 33 % i de første ni måneder af året sammenlignet med 2020. Sammenlignet med 2019 skønner vi, at stykvæksten var ca. 10 % i Q3 eller ca. 8 % i de første ni måneder af året. Tallene inkluderer både offentlige kanaler og udviklingsmarkeder, hvor væksten – som forventet – har haltet bagefter i forhold til væksten i de kommercielle kanaler på udviklede markeder. Hvis vi kun kigger på sidstnævnte – og selvom vi ser bort fra Frankrig, som har oplevet ekstraordinær vækst som følge af høresundhedsreformen – skønner vi, at væksten i Q3 sammenlignet med Q3 2019 som minimum har været på niveau med den strukturelle vækst på 4-6 % om året. Dette inkluderer store forskelle mellem markeder og mellem kanaler, hvoraf væksten i nogle er under normalen og i andre over normalen på grund af ophobet efterspørgsel.

 

Estimeret marked...

Författare nordicir.com