Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Demant A/S: Periodemeddelelse for perioden år til dato

Selskabsmeddelelse nr. 2019-14                                     18.
november 2019
Periodemeddelelse for perioden år til dato

Genetablering af engrossalg af høreapparater i fremdrift som planlagt, og
vækstmomentum øges
Normalisering af forretningen for detailsalg af høreapparater i løbet af
november
Fortsat stærkt momentum i Høreimplantater og Diagnostik ? begge upåvirket
af it-hændelsen
Fastholder forventning om EBIT på DKK 2,0-2,3 mia., forventer
aktietilbagekøb på DKK 1,0 mia. i 2019

* Koncernen har samlet set oplevet solid vækst år til dato på trods af
en betydelig negativ effekt af it-hændelsen i september. Væksten har
været drevet af beskeden organisk vækst samt positive bidrag fra både
akkvisitioner og valutakurser.
* Som tidligere meddelt blev koncernens it-infrastruktur ramt af
cyberkriminalitet den 3. september 2019. En ransomware-indtrængen
gjorde, at vi straks lukkede vores it-systemer ned på tværs af
lokationer og forretningsenheder, men vi har siden da formået at
genskabe data fra back-up og dermed bringe vores it-infrastruktur
tilbage til normalt niveau som kommunikeret den 11. oktober 2019.
Efter at have set den planlagte vækstacceleration i vores forretning
for engrossalg af høreapparater materialisere sig i juli og august,
har it-hændelsen i væsentlig grad påvirket vores evne til at drive
vores virksomhed på normal vis og således også vores evne til at
eksekvere vores ambitiøse vækstmål i andet halvår. Vores forretning
for detailsalg af høreapparater blev væsentligt påvirket af
it-hændelsen i september og oktober, men er normaliseret i løbet af
november, og vi har ikke oplevet nogen nævneværdig kommerciel effekt
af it-hændelsen i forretningsaktiviteterne Høreimplantater og
Diagnostik. For koncernen som helhed fastholder vi vores tidligere
udmeldte skøn om en samlet negativ finansiel effekt af it-hændelsen
på vores resultat af primær drift (EBIT) i 2019 på DKK 550-650 mio.
* I forretningsaktiviteten Høreapparater har vi år til dato set solid
vækst drevet af beskeden organisk vækst i engrosforretningen og
akkvisitiv vækst i detailforretningen. Væksten i engrosforretningen
har været drevet af stærk stykvækst, mens vi har set negativ vækst i
den gennemsnitlige salgspris (ASP) på grund af miksændringer i første
halvår. I andet halvår har den organiske vækst indtil videre været
flad, da den stærke organiske vækst, som vi så i de første to måneder
af perioden, og som var drevet af introduktioner af nye produkter i
første halvår, er blevet modsvaret af den negative effekt af
it-hændelsen. Hændelsen har i høj grad påvirket vores evne til at
eksekvere vores ambitiøse vækstmål og har medført nogle begrænsninger
i vores forsyningskæde, som sandsynligvis vil vare ved indtil
slutningen af året for en lille del af produktporteføljen. Til trods
for en meget stærk og særdeles konkurrencedygtig produktportefølje og
forbedret salgsmomentum vil vi sandsynligvis ikke være i stand til at
opnå helt den runrate resten af året, som vi havde forventet før
it-hændelsen.
* I vores forretning for detailsalg af høreapparater har væksten været
drevet af akkvisitioner, som hovedsagelig er gennemført i første
halvdel af sidste år, mens den organiske vækst år til dato har været
flad. I andet halvår har den organiske vækst indtil videre været
negativ som følge af it-hændelsen, hvilket har mere end modsvaret den
solide organiske vækst, der blev genereret i juli og august. Fra en
kommerciel synsvinkel er forretningen for detailsalg af høreapparater
normaliseret i løbet af november.
* Høreimplantater har år til dato oplevet meget stærk organisk vækst,
som er accelereret i andet halvår som følge af stærkt salg af den nye
Ponto 4-lydprocessor for benforankrede høresystemer (BAHS), der blev
lanceret i juni. Sideløbende hermed har vores
cochlear-implantatforretning (CI) fortsat leveret meget stærk
organisk vækst. Vi har ikke set nogen kommerciel effekt af
it-hændelsen i denne forretningsaktivitet, og efter en ramp-up
-periode opererer vores CI-produktion i Frankrig igen på normalt
niveau.
* Diagnostik har fortsat sit vækstmomentum fra første halvår, idet
Nordamerika-regionen fortsat leverer stærke resultater hjulpet af en
betydelig udbudsordre i tredje kvartal i vores Other countries
-region.
* Sennheiser Communications har fortsat sit vækstmomentum fra første
halvår, som primært er drevet af trådløse produkter i Mobile
Music-segmentet. På grund af ændringer i produktmikset, valutakurser
og øgede F&U- og distributionsomkostninger er bidraget til koncernens
EBIT imidlertid væsentligt lavere end i samme periode sidste år.
* År til dato har koncernens bruttomargin været en smule lavere end
sidste år som følge af den betydelige negative effekt af
it-hændelsen. Som forventet er kapacitetsomkostningerne øget
væsentligt sammenlignet med sidste år, men den sekventielle udvikling
fra første halvår af 2019 er meget mere beskeden. Vi forventer
således at se lav encifret sekventiel vækst i
kapacitetsomkostningerne i andet halvår i forhold til første halvår
drevet af akkvisitioner og omkostninger direkte forbundet med
it-hændelsen.
* På grund af den negative effekt af it-hændelsen forventer vi nu at
generere en organisk vækstrate på niveau med markedsvækstraten i 2019
(tidligere over markedsniveauet). Baseret på valutakurser pr. 15.
november 2019 og inklusive effekten af valutakurssikring forventer vi
fortsat en positiv valutakurseffekt på 1 % på omsætningen i 2019. Som
tidligere meldt ud forventer vi et EBIT på DKK 2.000-2.300 mio.
svarende til et EBIT på DKK 2.650-2.850 mio. før it-hændelsen. Hvis
vi ser bort fra den positive effekt af IFRS 16, forventer vi nu
negativ vækst (tidligere betydelig vækst) i vores pengestrømme fra
driftsaktiviteter (CFFO) som følge af it-hændelsen. Vi genoptager pr.
dags dato vores tilbagekøb af aktier, og vi forventer et samlet
aktietilbagekøb for året på omkring DKK 1,0 mia. (tidligere mindst
DKK 1,2 mia.). Som en direkte konsekvens af it-hændelsen forventer
vi, at vores gearing-multipel i slutningen af året midlertidigt vil
overstige vores målsætning om en gearing-multipel på 1,7-2,2 målt som
nettorentebærende gæld (NIBD), eksklusive leasingforpligtelser, i
forhold til EBITDA før afskrivninger relateret til leasede aktiver
(dvs. justeret for påvirkningen af IFRS 16). 

?Når jeg kigger tilbage på en ekstremt hektisk periode for koncernen, er
jeg glad for at kunne konstatere, at vi nu har genetableret vores
it-infrastruktur, og at genetableringen af forretningen skrider hurtigt
fremad. I de sidste par måneder har vi gjort vores yderste for at mindske
effekten af it-hændelsen og normalisere driften, og vores bestræbelser på
at levere innovative produkter er intakt. Til trods for de seneste måneders
udfordringer som følge af cyberkriminalitet har vi set imponerende vækst i
Diagnostik og Høreimplantater, og skønt væksten i vores detailforretning
har været påvirket, så glæder det mig at se, at vi er tilbage i normal
drift. Vores engrosforretning blev hårdt ramt af it-hændelsen, og vi
arbejder hårdt og dedikeret på at eksekvere vores vækstaktiviteter og
supportere vores kunder ved at imødekomme den store efterspørgsel efter ny
høreapparatteknologi,? siger koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen.

Høreapparater

Markedsudvikling

Vi skønner, at det globale marked for engrossalg af høreapparater år til
dato har oplevet vækstrater på niveau med vores generelle forventning om
4-6 % stykvækst om året, hvis vi justerer for den høje vækst i NHS i
Storbritannien som følge af lageropbygning forud for Brexit. I henhold til
statistikker fra Hearing Industries Association (HIA) steg styksalget i USA
med 4,9 % i de første ni måneder af året, med vækst i den kommercielle del
af det amerikanske marked på 4,2 % og vækst i Veterans Affairs (VA) på 7,9
%. Efter vedtagelsen af FDA Reauthorization Act of 2017 den 18. august 2017
vil Food and Drug Administration (FDA) i USA senest i august 2020 fremsætte
et lovforslag vedrørende etablering af en ny over-the-counter-kategori
(OTC) af høreapparater, men det præcise tidspunkt er endnu ikke blevet
bekræftet officielt. Som medlem af HIA holder vi nøje øje med og analyserer
udviklingen, og vi er i aktiv dialog med FDA. Vi er stadig af den
opfattelse, at en eventuel effekt af introduktionen af den nye OTC-kategori
vil være begrænset.

Stykvæksten i Europa har været meget høj år til dato. I Storbritannien
afgav NHS store ordrer i begyndelsen af året, da de begyndte at opbygge
deres lagre forud for Brexit. Vi har ligeledes set stærk vækst i Tyskland
og på flere af de mindre markeder i regionen. Også i Frankrig har
vækstraten på engrosniveau været solid, selvom den aftog en smule i tredje
kvartal og har været påvirket af udsving som følge af den nye
høresundhedsreform, der trådte i kraft den 1. januar 2019.

Væksten i Japan har været solid i de første ni måneder af året, efter at
den øgedes i tredje kvartal. Vi skønner, at Kina i rapporteringsperioden
fortsat har set tocifret vækst.

Der er ingen tilgængelige pålidelige statistikker for prisudviklingen på
det globale marked for engrossalg af høreapparater, men vi vurderer, at
værditilvæksten i rapporteringsperioden har været på linje med vores skøn
for mellemlangt til langt sigt på 2-4 %, og at vækstraten formentlig ligger
i den øvre ende af dette interval, når vi justerer for den ekstraordinære
vækst i NHS som beskrevet ovenfor. I dette skøn indgår en forventning om en
fortsat marginalt negativ prisudvikling som følge af ændringer i kanal- og
geografimiks og af hård konkurrence. ASP?en på markedet for detailsalg af
høreapparater varierer betydeligt fra marked til marked på grund af
forskelle i tilskudssystemer, kundepræferencer og forskellige produktmiks,
men der findes ingen pålidelige markedsstatistikker.

Engrosforretningen

År til dato har vores forretning for engrossalg af høreapparater leveret
moderat organisk vækst, da it-hændelsen modsvarede den solide vækst, vi
oplevede lige inden hændelsen. Efter en langsom start på året ? især i
salget i premium-segmentet ? øgedes væksten efter udrulningen af nye
platforme i alle brands og på de fleste større markeder, der begyndte i
slutningen af marts. Til trods for meget hård konkurrence ? især i

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.